نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بخش مدیریت، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشیار بخش مدیریت، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی اهمیت نقش متغیرهای مالیْ در کنار متغیرهای عملیاتی و استخراج متغیرهای مذکور در یک شبکه زنجیره تامین به روشی نظام‏مند و عینی است. همچنین این مطالعه از طریق تحلیل‏های هم‏رخدادی نیز به دنبال کشف ارتباطات مستقیم و غیرمستقم متغیرها، خوشه‏بندی مفاهیم، تشکیل شبکه‏های هم‏رخدادی و محاسبه شاخص‏های خرد و کلان علم‏سنجی است. این پژوهش از نظر هدف، توسعه‏ای و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است. روش گردآوری داده‏ها، مطالعه کتابخانه‌ای در خصوص مدیریت زنجیره تامین و گروه کانونیْ و جامعه آماری این مطالعه مجموعه مقالات پایگاه داده‌های ساینس‏دایرکت، امرالد، وایلی و سید طی سال‌های 2013 الی 2016 است. همچنین در این پژوهش از نرم‏افزارهای اکسل، وی او اس ویوئر و نوداکسل استفاده شده است. نتایج حاصل ار بخش تحلیل محتوا، تعداد 106 متغیر بدست داد که بیشترین فراوانی مربوط به متغیرهای تقاضا، سود و قیمت بوده است. همچنین تحلیل هم‏رخدادی متغیرهای مالی و عملیاتی، انسجام بالای شبکه (چگالی بیش از 80 درصد) را نشان می‏دهد که این مهم، خوشه‏بندی انجام شده در متغیرها را به خوبی تایید می‏کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Content and Co-Word Analysis of Operational and Financial Dimensions Variables in Supply Chain on Tactical and Strategic Levels of Decision-Making

نویسنده [English]

  • Moslem Alimohammadlou 2

2 Associate Prof., Management Department, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to consider the importance role of operational and financial variables and also extract these variables in four-echelon supply chain network in a systematic mode. In addition, this study explores the direct and indirect relations of variables, clustering concepts, making co-occurrence networks and calculating micro and macro indices of Scientometrics using co-occurrence analyses. The methodology of the research is content analysis and Scientometrics. Data were collected from four databases (science direct, emerald, wiley, SID) between 2013-2016. Data analyzes were done by Excel, VosViewer and Nodexl. The results of the content analysis extract 106 variables that the most frequent variables were demand, profit and price. In addition, co-occurrence analysis of operational and financial variables shows high Solidarity of the network (more than 80 percent density) that the result confirms the goodness clustering of the variables. Regards to this study, researchers and practitioners can use and employ the results in difference modeling (like: mathematical modeling, structural equation model, …).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi Echelon Supply Chain Management
  • Operational and Financial Dimensions
  • Content Analysis
  • Scientometrics Methods
  • Focus Group
احمدی، حمید.، عصاره، فریده. (1394). بررسی مفاهیم، تعاریف و کارکردهای تحلیل هم‏واژگانی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، در دست چاپ.
صدیقی، مهری. (1393). بررسی کاربرد روش تحلیل هم‏رخدادی واژگان در ترسیم ساختار حوزه‌های علمی (مطالعه موردی: حوزه اطلاع‏سنجی). پردازش و مدیریت اطلاعات، 30(3)، 647-676.
عزیزی، شهریار.، فرهیخته، فاطمه. (1392). تحلیل محتوا، تناظر و فرا روش پایان نامه‌های بازاریابی در دانشگاه‌های منتخب تهران. مدیریت بازرگانی، 5(3)، 105-124.
کاردان، بهزاد.، ودیعی، محمدحسین.، رستمی، امین. (1394). کاربرد رگرسیون فازی در تبیین ارتباط بین مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد مالی. چشم انداز مدیریت صنعتی، 20، 119-141.
کلانتری، محدثه.، پیشوایی، میرسامان.، یعقوبی، سعید. (1394). یک مدل بهینه‏سازی چند هدفه برای یکپارچه‏سازی جریان مالی و فیزیکی در برنامه‏ریزی اصلی زنجیره تأمین. چشم انداز مدیریت صنعتی، 19، 9-31.
مردانی، امیرحسین.، مردانی، الهام. (1394). تحلیل شبکه اجتماعی هم تألیفی مقاله‌های علمی سیستم‌های اطلاعاتی. فناوری اطلاعات، 7(4)، 909-930.
نکونام، ج. (1386). روشتحقیقباتأکیدبرعلوماسلامی. تهران: انتشارات دانشگاه قم.
یارعلی، جواد.، شواخی، علیرضا.، عریضی، فروغ‏السادات. (1387). بررسی مهارت‏های ارتباطی و اجتماعی در کتاب‏های درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی. تعلیم و تربیت، 93، 191-221.
Agami, N., Saleh, M., Rasmy, M. (2012). A Hybrid Dynamic Framework for Supply Chain Performance Improvement. IEEE Systems Journal, 6(3), 469-478.
Ahmed, S., Sahinidis, N. V. (1998). Robust process planning under uncertainty. Industrial and Engineering Chemistry Research, 37(5), 1883-1892.
Applequist, G. E., Pekny, J. F., Reklaitis, G. V. (2000). Risk and uncertainty in managing chemical manufacturing supply chains. Computers and Chemical Engineering, 24, 2211-2222.
Badell, M., Nougues, J. M., Puigjaner, L. (1998). Integrated on line production and financial scheduling with intelligent autonomous agent based information system. Computers & Chemical Engineering, 22, 271–278.
Badell, M., Romero, J., Huertas, R., Puigjaner, L. (2004). Planning, scheduling and budgeting value-added chains. Computers & Chemical Engineering, 28, 45–61.
Berning, G., Brandenburg, M., Gursoy, K., Kussi, J. S., Mehta, V., Tolle, F. J. (2004). Integrating collaborative planning and supply chain optimization for the chemical process industry (I)—methodology. Computers and Chemical Engineering, 28, 913-927.
Blanchard, D. (2010). Supply Chain Management Best Practices. New Jersey: John Wiley & Sons.
Cakravastia, A.; Toha, I. S., Nakamura, N. (2002). A two-stage model for the design of supply chain networks. International Journal of Production Economics, 80(3), 231-248.
Charnes, A., Cooper, W. W., Ijiri, Y. (1963). Breakeven budgeting and programming to goals. Journal of Accounting Research, 1(1), 16–43.
Chen, X., Chen, J., Wu, D., Xie, Y., Li, J. (2016). Mapping the research trends by co-word analysis based on keywords from funded project. Procedia Computer Science, 91, 547–555.
Chen, C.; Lee, W. (2004). Multi-objective optimization of multi-echelon supply chain networks with uncertain demands and prices. Computers and Chemical Engineering, 28, 1131-1144.
Chen, C. L., Wang, B. W., Lee, W. C. (2003). Multi-objective optimization for a multi enterprise supply chain network. Industrial & Engineering Chemistry Research, 42, 1879–1889.
Christopher, M. (2005). Logistics and Supply Chain Management: Creating Value-Adding Networks. London, U.K.: FT Prentice-Hall.
Degenne, A., Forse, M. (1999). Introducing Social Networks. London: Sage Publication.
Drohomeretski, E., Costa, S., Lima, E. (2014). Green supply chain management: Drivers, barriers and practices within the Brazilian automotive industry. Journal of Manufacturing Technology Management, 25(8), 1105-1134.
Gjerdrum, J., Shah, N., Papageorgiou, L. G. (2001). Transfer prices for multi-enterprise supply chain optimization. Industrial & Engineering Chemistry Research, 40, 1650–1660.
Grossmann, I. E. (2004). Challenges in the new millennium: Product discovery and design, enterprise and supply chain optimization, global life cycle assessment. Computers and Chemical Engineering, 29, 29-39.
Guillen, G., Badell, M., Espuna, A., Puigjaner, L. (2006). Simultaneous optimization of process operations and financial decisions to enhance the integrated planning/scheduling of chemical supply chains. Computers and Chemical Engineering, 30(3), 421–436.
Guillen, G., Badell, M., Puigjaner, L. (2007). A holistic framework for short-term supply chain management integrating production and corporate financial planning. International Journal of Production Economics, 106(1), 288-306.
Gunasekaran, A., Patel, A., Mcgaughey, R. (2004). A framework for supply chain performance measurement. International Journal of Production Economics, 87(3), 333–347.
Gupta, A., Maranas, C. D. (2003). Managing demand uncertainty in supply chain planning. Computers and Chemical Engineering, 27, 1219-1227.
Gupta, A., Maranas, C. D., MacDonald, C. M. (2000). Mid-term supply chain planning under demand uncertainty: Customer demand satisfaction and inventory management. Computers and Chemical Engineering, 24, 2613-2621.
Hammami R., Frein, Y., Hadj-Alouane, A. B. (2009). A strategic-tactical model for the supply chain design in the delocalization context: Mathematical formulation and a case study. International Journal of Production Economics, 122, 351-365.
Jun-Hyung, R., Dua, V., Pistikopoulos, E. N. (2004). A bilevel programming framework for enterprise-wide process networks under uncertainty. Computers and Chemical Engineering, 28, 1121-1129.
Jung, J. Y., Blau, G., Pekny, J. F., Reklaitis, G. V., Eversdyk, D. A. (2004). Simulation based optimization approach to supply chain management under demand uncertainty. Computers and Chemical Engineering, 28, 2087-2106.
Kallrath, J. (2002). Combined strategic and operational planning: An MILP success story in chemical industry. OR Spectrum, 24(3), 315-341.
King, J. (1987). A review of bibliometric and other science indicators and their role in research evaluation. Journal of Information Science, 13(5), 261–276.
Kozlenkova, V., Hult, T. M., Lund, D. J., Mena, J. A., Kekec, P. (2015). The role of marketing channels in supply chain management. Journal of Retailing, 91(4), 586–609.
Laınez, J. M., Gosalbez, G. G., Badell, M., Espuna, A., Puigjaner, L. (2007). Enhancing corporate value in the optimal design of chemical supply chains. Industrial & Engineering Chemistry Research, 46(23), 7739-7757.
Laínez, J. M., Puigjaner, L., Reklaitis, G. V. (2009). Financial and financial engineering considerations in supply chain and product development pipeline management. Computers and Chemical Engineering, 33, 1999-2011.
Laínez, J. M., Reklaitis, G. V., Puigjaner, L. (2010). Linking marketing and supply chain models for improved business strategic decision support. Computers and Chemical Engineering, 34, 2107–2117.
Laseter, T., Oliver, K. (2003). When will supply chain management grow up? www.manageris.com/files/articles/when_supply_chain_grow_up.pdf.
Lee, H.; Lee, I.; Reklaitis, G. V. (2000). Capacity expansion problem of multisite batch plants with production and distribution. Computers and Chemical Engineering, 24, 1597-1602.
Lin, C. C., Wang, T. H. (2011). Build-to-order supply chain network design under supply and demand uncertainties. Transportation Research Part B: Methodological, 45(8), 1162-1176.
Longinidis, P., Georgiadis, M. C. (2011). Integration of financial statement analysis in the optimal design of supply chain networks under demand uncertainty. International Journal of Production Economics, 129, 262-276.
Loureiro, M. G., Dabic, M., Kiessling, T. (2015). Supply chain management as the key to a firm’s strategy in the global marketplace: Trends and research agenda. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 45(1/2), 159-181.
Melo, M. T., Nickel, S., Saldanha-da-Gama, F. (2009). Facility location and supply chain management—a review. European Journal of Operational Research, 196(2), 401–412.
Méndeza, P. J., Blumb, C., Guillén, G., Jiméneza, L. (2013). Large neighborhood search applied to the efficient solution of spatially explicit strategic supply chain management problems. Computers and Chemical Engineering, 49, 114-126.
Moussawi-Haidar, L., Jaber, M. Y. (2013). A joint model for cash and inventory management for a retailer under delay in payments. Computers & Industrial Engineering, 66, 758-767.
Naraharisetti, P. K., Adhitya, A., Karimi, I. A., Srinivasan, R. (2009). From PSE to PSE2- decision support for resilient enterprises. Computers and Chemical Engineering, 33(12), 1939–1949.
Newman, M. (2004). Co-authorship networks and patterns of scientific collaboration. Proceedings of the National Academy of Sciences, 101(1), 5200-5204.
Oh, H., Karimi, I. A. (2004). Regulatory factors and capacity-expansion planning in global chemical supply chains. Industrial & Engineering Chemistry Research, 43, 3364–3380.
Protopappa-Sieke, M., Seifert, R. W. (2010). Interrelating operational and financial performance measurements in inventory control. European Journal of Operational Research, 204, 439-448.
Puigjaner, L., Guillén G. G. (2008). Towards an integrated framework for supply chain management in the batch chemical process industry. Computers and Chemical Engineering, 32, 650-670.
Ramezani, M., Kimiagari, A. M., Karimi, B. (2014). Closed-loop supply chain network design: a financial approach. Applied Mathematical Modeling, 38(15/16), 4099-4119.
Shah, N. (2005). Process industry supply chains: Advances and challenges. Computers and Chemical Engineering, 29, 1225-1235.
Shapiro, J. F. (2004). Challenges of strategic supply chain planning and modeling. Computers and Chemical Engineering, 28(6–7), 855–861.
Singh, A., Trivedi, A. (2016). Sustainable green supply chain management: Trends and current practices. Competitiveness Review: An International Business Journal, 26(3), 265-288.
Sundaramamoorthy, A., & Karimi, I. A. (2004). Planning in pharmaceutical supply chain with outsourcing and new products introduction. Industrial & Engineering Chemistry Research, 43, 8293-8306.
Thomé, A., Scavarda, L., Scavarda, A., Thomé, F. (2015). Similarities and contrasts of complexity, uncertainty, risks, and resilience in supply chains and temporary multi-organization projects. International Journal of Project Management, Article in Press.
Van, E., Nees, J., Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. Scientometrics, 84(2), 523-538.
Venugopalan, J., Sarath, V. S., Pillai, R. J., Krishnan, S. A., Anbuudayasankar, S. P. (2014). Analysis of Decision Models in Supply Chain Management. Procedia Engineering, 97, 2259–2268.
Wagner, S. M., Kemmerling, R. (2014). Supply chain management executives in corporate upper echelons. Journal of Purchasing & Supply Management, Article in Press.
Wan, X., Pekny, J. F., Reklaitis, G. V. (2005). Simulation-based optimization with surrogate models. Application to supply chain management. Computers and Chemical Engineering, 29, 1317-1328.
Wu, L., Yue, X., Jin, A., Yen, D. C. (2016). Smart supply chain management: a review and implications for future research. International Journal of Logistics Management, 27(2), Article in Press.
Yi, G., Reklaitis, G. V. (2004). Optimal design of batch-storage network with financial transactions and cash flows. AIChE J, 50, 2849-2865.
Yu, W. A., Jacobs, M. A., Salisbury, W. D., Enns, H. (2013). The effects of supply chain integration on customer satisfaction and financial performance: An organizational learning perspective. International Journal of Production Economics, 146, 346–358.
Zhou, Z., Cheng, S., Hua, B. (2000). Supply chain optimization of continuous processes industries with sustainability considerations. Computers and Chemical Engineering, 24, 1151-1158.