نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 عضو هیات علمی

3 استادیار بخش مهندسی صنایع، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، کرمان، ایران

چکیده

تصمیم‌گیری در مورد انتخاب تأمین‌کننده‌ی مناسب، یکی از اصلی‌ترین و مهم-ترین مؤلفه‌ها در مدیریت زنجیره‌ی تأمین است. امروزه، تأمین منابع موردنیاز سازمان‌ها، به یک رویکرد مهم تجاری تبدیل شده است، لذا انتخاب صحیح و اتحاد با تأمین‌کنندگان، می‌تواند یک مزیت رقابتی را در امر تولید مؤثرتر و کاراتر محصول یا خدمات در پی داشته باشد. برای حل مسئله‌ی انتخاب تأمین‌کننده‌، مدل‌های زیادی تدوین و ارائه شده ‌است. در این مقاله، علاوه بر در نظر گرفتن استراتژی تخفیف تدریجی، هزینه کمبود کالا نیز در نظر گرفته شده است که تا کنون مورد توجه نبوده است. دراین مدل تحقق دو هدف، یکی کمینه‌سازی هزینه خریدار و دیگری بیشینه‌سازی سطح کیفیت محصول مد نظر است. به‌منظور حل مدل پیشنهادی انتخاب تأمین‌کننده، الگوریتم جستجوی هارمونی بهبود یافته به‌کار گرفته شد. نتایج نشان می‌دهد که الگوریتم به‌کار گرفته شده به خوبی با الگوریتم‌های دقیق چه از لحاظ زمان انجام و چه از لحاظ کیفیت پاسخ رقابت می‌نماید. در نهایت چند مثال‌ عددی برای تجزیه و تحلیل مدل ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting and solving a bi-objective planning model for supplier selection with considering discount and inventory shortage

نویسندگان [English]

  • Marzieh Karimi 1
  • Abolfazl Kazemi 2

1 Yazd university

چکیده [English]

Supplier selection is the process by which firms identify, evaluate, and contract with suppliers. The supplier selection process deploys a tremendous amount of a firm's financial resources. Nowadays, supplying the required resource of organizations has become an important business approach so a competitive advantage may be gained by the selection of the best suppliers to provide products/services more effectively and efficiently. Many models have been developed for solving supplier selection problem. In this paper, in addition to considering the incremental discount strategies, cost of shortages is also considered so far has not been considered. In this model, two objective functions of cost minimization of the buyer, and maximize quality of product is considered. To solve the proposed supplier selection model, an improved harmony search algorithm is used. The results show that the proposed algorithm works properly in the term of both CPU time and the quality of solutions. Finally, some numerical examples for model analyses are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplier selection
  • Multi objective decision making
  • Incremental discount
  • Backlog ordering
  • Harmony search algorithm
اصغرپور محمدجواد، (1388). تصمیم­گیری­های چندمعیاره، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم.
شوندی حسن، (1385). نظریه­ی مجموعه­های فازی و کاربرد آن در مهندسی صنایع و مدیریت، انتشارات گسترش علوم پایه، تهران.
عمید امین، قدسی پور سید حسن، (1386). مدل چند هدفه فازی وزن­دار برای تخصیص سفارشات خرید به تأمین­کنندگان در یک زنجیره تأمین، پیام مدیریت، شماره 23 و 24، ص 76-53.
 
Aghai, sh., Mollaverdi, N., Sabbagh, M.S. (2014). A fuzzy multi-objective programming model for supplier selection with volume discount and risk criteria. International Journal of Advance Manufacturing Technology, 71, 1483-1492.
AlejandroVital, Soto, Nusrat, T.Chowdhury, Maral Z.Allahyari, Ahmed Azab, Mohammed F.Baki, (2017). Mathematical modeling and hybridized evolutionary LP local search method for lot-sizing with supplier selection, inventory shortage, and quantity discounts. Computers & Industrial Engineering, 109, 96-112
Amid, A., Ghodsypour, S.H. (2008). An additive weighted fuzzy programming for supplier selection problem in a supply chain. International Journal of Industrial Engineering & Production Research, 19, 1-8.
Amid, A., Ghodsypour, S.H., O’Brein, C. (2006). Fuzzy multiobjective linear model for supplier selection in a supply chain. International Journal of Production Economics, 104, 394-407.
Amid, A., Ghodsypour, S.H., O’Brein, C. (2011). A weighted max–min model for fuzzy multi-objective supplier selection in a supply chain. International Journal of Production Economics, 131, 139-145.
Amid, A., Ghodsypour, S.H., O’Brien, C. (2009). A weighted additive fuzzy multi objective model for the supplier selection problem under price breaks in a supply chain. Int. J. Production Economics, 121, 323-332.
Assaoui, N., Haouari, M., Hassini, E. (2007). Supplier selection and order lot sizing modeling: A review. Computers & Operations Research, 34, 3516-3540.
Batuhan Ayhan, M., Selcuk Kilic, H., (2015). A two stage approach for supplier selection problem in multi-item/multi-supplier environment with quantity discounts. Computers & Industrial Engineering, 85, 1-12.
Burke, G. J., Carrillo, J., Vakharia, A. J. (2008). Heuristics for sourcing from multiple suppliers with alternative quantity discounts. European Journal of Operational Research, 186, 317-329.
Cebi, F., Otay, I. (2016). A two-stage fuzzy approach for supplier evaluation and order allocation problem with quantity discounts and lead time. Information Sciences, 339, 143-157.
Chen, C.T., Lin, C.T., Huang, S.F. (2006). A fuzzy approach for supplier evaluation and selection in supply chain management. International Journal of Production Economics, 102, 289-301.
Choobineh F.F., Mohebbi E., Khoo H., (2006). A multi-objective tabu search for a single-machine scheduling problem with sequence-dependent setup times. European Journal of Operational Research, 175, 318-337.
Dickson, G.W. (1966). An analysis of vendor selection systems and decisions. Journal of Purchasing, 2, 5-17.
Dulmin, R., Mininno, V. (2003). Supplier selection using a multi-criteria decision aid method. Journal of purchasing and supply management, 9, 177-187.
Fraley, S., Oom, M., Terrien, B., & Date, J.Z. (2006). Design of experiments via Taguchi methods. Orthogonal Arrays.The Michigan Chemical Process Dynamic and Controls Open Text Book, USA.
Gaballa A. A (1974). Minimum cost allocation of tenders. Operational Research Quarterly, 25, 389-398.
Geem, Z.W., Kim, J.H., Loganathan, G.V. (2001). A New Heuristic Optimization Algorithm: Harmony search. Simulation, 76, 60-68.
Gheidar Kheljani, J., Ghodsypour, S. H., O’Brein, C. (2009). Optimizing whole supply chain benefit versus buyer’s benefit through supplier selection. Int. J. Production Economics, 121, 482-493.
Lee, K.S., Geem, Z. W., (2004). A new structural optimization method based on the harmony search algorithm. Computers and Structures, 82, 781-798.
Mahdavi, M., Fesanghary, M., Damangir, E. (2007). An improved harmony search algorithm for solving optimization problems, Applied Mathematics and Computation, 188, 1567-1579.
Omran, M. G. H., Mahdavi, M. (2008). Global-best harmony search. Applied Mathematics and Computation, 198, 643-656.
Shaligram, P. (2008). A two objective model for decision making in a supply chain. Int. J. Production Economics, 111, 378-388.
Taguchi, G., (1986). Introduction to quality engineering. White Plains: Asian Productivity Organization/UNIPUB.
Tempelmeier, H. (2002). A simple heuristic for dynamic order sizing and supplier selection with time varying data. Production and Operations Management, 11, 499-515.
Weber, C. A., Current, J. R., Benton, W. C. (1991). Vendor selection criteria and methods. European Journal of Operation Research, 50, 2-18.
Woarawichai, C., Naenna, T., (2017). Multi-product and multi-period inventory lot-sizing with supplier selection under quantity discount, International Journal of Services and Operations Management, 28, 2, 264 – 277.
Wu, D.D., Zhang, Y., Wu, D., Olson, D. L. (2010). Fuzzy multi-objective programming for supplier selection and a possibility approach. European Journal of Operational Research, 200, 774-787.
Xia, W., Wu, Z. (2007). Supplier selection with multiple criteria in volume discount environment. OMEGA-International Journal of Management Science, 35, 494-504.
Zaheri, F., Zandieh, M., Taghavifard, M.T., (2017). Bi-level programming for supplier selection under quantity discount policy. Scientia Iranica, 24, 4, 2095-2104