نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

شناسایی موانع پیاده سازی برنامه های استراتژیک در میان پیمانکاران فعال در بخش انرژی و ارائة یک
طبقه بندی از حیث میزان اولویت عوامل شناسایی شده، ب هعنوان هدف اصلی این پژوهش پیمایشی و
کاربردی مورد توجه است. به منظور دستیابی بدین هدف پس از بررسی پیشینة تحقیقاتی و بهر هگیری از
نظرات خبرگان، هشت عامل به عنوان موانع پیاده سازی برنامه های استراتژیک در بخش انرژی موردنظر قرار
گرفت و با استفاده از ابزار پرسشنامه بر روی نمونه ای متشکل از 78 نفر از مدیران و مشاوران عالی
برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های پیمانکاری بررسی شد. روش مورداستفاده بر روی داده های
گردآوری شده جهت رتب هبندی موانع پیاده سازی استراتژی در سازمان، روش تاپسیس فازی می باشد. نتایج
تحلیل ها گویای آن است که ساختار سازمانی بیشترین اولویت را به عنوان یک مانع در حین پیاده سازی
برنامة استراتژیک در صنعت پیمانکاری به خود اختصاص می دهد و پس از آن برنامه ریزی عملیاتی،
تخصیص منابع، کیفیت استراتژی، ارتباطات، مجریان استراتژی، کنترل و تعهد در رتبه های بعدی قرار
می گیرند. یافته های این پژوهش می تواند کارایی اقدامات مدیران شرکت های پیمانکاری را در هدایت
فرایند اجرا و غلبه بر موانع ارتقا دهد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritizing of Strategy Implementation Obstacles among Energy sector's Contractors Using Fuzzy TOPSIS Method

نویسندگان [English]

  • seyed mohammad ali khatami firouzabadi
  • seyed hossein galali
  • seyed ali mohammad parvardeh

چکیده [English]

The main purpose of this practical survey is devoted to identify the obstacles of strategic plan implementation among energy sector's contractors and then, to present a classification of identified obstacles on the basis of their priorities. In order to achieve this purpose, 8 factors were chosen as the obstacles of strategic plans in energy sector following the literature review and experts comments, and then applied to 87 managers and senior experts of strategic planning in contracting firms by a questionnaire. The Fuzzy TOPSIS technique is assumed as a well-known Multiple-criteria Decision Making (MCDM) approach. Results showed that organizational structure was received the most priority as an obstacle in implementing strategic plan in contracting industry and operational planning, resource allocation, quality of strategy, communication, strategy executors, control and commitment got subsequent ranks. So, findings of this survey could improve the efficiency of contracting firm's managers to direct the process of strategy implementation and to overcome on identified obstacles

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic planning
  • Strategy implementation
  • Fuzzy approach
  • Fuzzy TOPSIS
نامة
) کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، )139.0 دستجردی، داود، علی اصغر پورعزت، نادر سیدکلالی و محمدرضا اخوان نوری، رتبهبندی
موانع پیاده سازی تصمیمات راهبردی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی،
2، شمار، 31-49، صفحه 00 .0
.0 ریبینیاک، لارنس. جی. عملیاتی کردن استراتژی: مدیریت اثربخش اجرا و تغییر، ترجمة نادر
. مظلومی، شهرام خلیل نژاد و علیرضا هاشمی. تهران: نشر آیلار، 0000
.. منوریان، عباس و فاطمه غزائیان، بررسی جایگاه نظام مدیریت پروژه در برنامه ریزی
استراتژیک شرکتهای پیمانکاری عمومی : مطالعة موردی شرکت بین المللی توسعه و
مهندسی- پارس، فصلنامة علمی پژوهشی مدیریت بازرگانی، دورة 0 شمارة .، صفحه . 00
.0000 ،0.0
.. مومنی، منصور، مباحث نوین در تحقیق در عملیات،تهران: منصور . مومنی، 0000
.. صفری، حسین و جلال طالبی، مکانیابی تسهیلات صنعتی خودروسازی گروه بهمن با
استفاده از روش FUZZY TOPSIS وZOLP ، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت صنعتی
- .0002 ،. دانشگاه تهران، دوره 0 شماره .. صفحه 0 02
.. میر فخرالدینی، حیدر، یاسر امیری،ارایة راهکارهای ارتقای خدمات الکترونیکی بانکها با
استفاده از روش BSC وFUZZY ANP وFUZZY TOPSIS ،فصلنامة علمی پژوهشی
- .0000 ، دانشگاه تهران. دوره 0 شماره .. صفحه 0.0
8. Allio, M.K., A Short, practical guide to implementing strategy. Journal of Business Strategy, 26, 12-21, 2005.
9. Atkinson, H., Strategy implementation: a role for the balanced scorecard? Management Decision, 44(10), 1441-1460, 2006.
10. Brenes, E.R, Mena, M. & Molina, G.E., Key success factors for strategy implementation in Latin America, Journal of Business Research, 61, 590-598, 2007.
11. Critenden, V., & Critenden, W.,. Building a capable organization: The eight levers of strategy implementation, Business Horizons, 51(4), 301–309, 2008.
12. Dehayyat, Jehad Al & Anchor, J.R, Strategy Implementation Problems in Jordanian Publicly Quoted Industrial Firms. British Academy of Management conference 2009.
13. Harrington, R.J., The moderating effects of size, manager tactics and involvement on strategy implementation in food service. Hospitality Management, 25, 373-397, 2006.
استفادهازروشتاپسیسفازیبهمنظور... 111
14. Heide, M., Grønhaug, K., & Johannessen, S., Exploring barriers to the successful implementation of a formulated strategy. Scandinavian Journal of Management, 18, 217-231, 2002.
15. Higgins, J.M., The eight S's of successful strategy execution. Journal of Change Management, 5, 3–13, 2005.
16. Hrebiniak, L.G., Obstacles to effective strategy implementation. Organizational Dynamics, 35, 12-31, 2006.
17. Kazmi, A., A proposed framework for strategy implementation in the Indian context. Management Decision, 46(10), 1564-1581, 2008
18. Miller, S., Wilson, D., & Hickson, D., Beyond planning: strategies for successfully implementing strategic decisions. Long Range Planning, 37(3), 201-218, 2004.
19. Okumus, F., Towards a strategy implementation framework. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 13, 327-338, 2001.
20. Okumus, F., A framework to implement strategies in organizations. Management Decision, 41/9, 871-882, 2003.
21. Olson, E.M., Slater, S.F., & Hult, G.T., The importance of structure and process to strategy implementation. Business Horizons, 48, 47-54, 2005.
22. Rapert, M.I., Velliquette, A., & Garretson, J.A., The strategic implementation process evoking strategic consensus through communication. Journal of Business Research, 55, 301-310, 2002.
23. Schaap, J.I., Toward strategy implementation success: An empirical study of the role of senior-level leaders in the Nevada gaming industry. UNLV Gaming Research & Review Journal, 10, 13-37, 2006.
24. Viseras, E.M., Baines, T., & Sweeney, M., Key success factors when implementing strategic manufacturing initiatives. International Journal of Operations & Production Management, 25, 151-179, 2005.
25. Chen-Tung Chen, A fuzzy approach to select the location of the distribution center. Elsevier, international journal of fuzzy sets and systems 118. Pages 65-73, 2001.
0.0