نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی‌ارشد، مدیریت صنعتی، گرایش کیفیت و بهره‌وری، دانشگاه علامه طباطبایی

3 مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

چکیده

اهمیت عملکرد نوآوری به عنوان یکی از ابعاد مهم عملکرد شرکت ها، در ادبیات مدیریت کیفیت زنجیره تأمین (SCQM) به اندازه کافی مورد تأکید و بررسی قرار نگرفته است. علاوه بر این، تحقیقات داخلی در مورد قابلیت های SCQM، به عنوان محرک اساسی SCQM، بسیار محدود بوده است. برای پر کردن این شکاف تحقیقاتی، این مقاله به بررسی اینکه چگونه قابلیت های SCQM و عملکردهای SCQM می توانند بر نوآوری و عملکرد عملیاتی شرکت تأثیر گذار باشد و نحوه تعامل آنها با یکدیگر چگونه است، پرداخته است. بـه همیـن منظـور اطلاعـات مورد نیاز از جانب مـدیران و کارشناسان بنگاه های فعال در صنایع غـذایی استان گلستان با استفاده از پرسشـنامه گـردآوری و مورد تجزیـه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد شیوه های SCQM تأثیر مثبتی بر قابلیت های SCQM دارد. از نتایج به دست آمده دیگر اینکه شیوه های SCQM تأثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی صنایع غذایی استان گلستان ندارد. همچنین نتایج نشان داد قابلیت های SCQM تأثیر مثبتی بر عملکرد نوآوری ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of supply chain quality management and innovation performance on the operational performance of businesses operating in the food industry of Golestan province

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Kazai 1
  • amir mohammad khani 2
  • soraya birami 3

1 Faculty member of Allameh Tabataba'i University

2 Masters student, Industrial Management, Quality and productivity trends, Allameh Tabataba’i University

3 Industrial Management, School of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran

چکیده [English]

As an important dimension of company performance, the impact of supply chain quality management (SCQM) on innovation performance has not been studied in internal studies. In addition, internal research into the capabilities of SCQM, a key driver for SCQM, has been very limited. To fill this research gap, this paper examines how SCQM capabilities and SCQM performance can influence firm innovation and operational performance, and how they interact with each other. For this purpose, the information of managers and experts active in the food industry in Golestan province was collected and analyzed through a questionnaire. Research findings show that SCQM practices have a positive effect on SCQM capabilities. Another result is that SCQM methods do not have a positive effect on the operational performance of food industries in Golestan province. This finding is significantly different from some previous studies. We also found that SCQM capabilities do not have a positive effect on innovation performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain quality management
  • supply chain quality management capabilities
  • innovation performance
  • operational performance
  • food industry
اجلی، مهدی؛ اصغری زاده، عزت‌اله ؛ صفری، حسین؛ قاسمیان صاحبی، ایمن. (1396). تحلیل روابط میان عوامل مدیریت کیفیت زنجیره ی تأمین صنعت گاز با رویکرد ترکیبی مدل سازی ساختاری تفسیری فازی و تحلیل مسیر. مطالعات مدیریت صنعتی، 15(46)،27-55.
آذر، عادل؛ مرتضوی، لیلا؛ عباسی، محمد مهدی . (1396). اکتساب دانش ضمنی در مدیریت دانش با استفاده از روش شبکه خزانه (موردمطالعه: واکاوی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت کیفیت زنجیره‌تأمین از نگاه خبرگان صنعت روی). خط ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت، 8(4)، 1-11.
حیدرعلی، هومن. (1390). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرمافزار لیزرل. انتشارات سمت.
داوری، علی. (1393). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
محسنین، شهریار؛ اسفیدانی، رحیم. ( 1393). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار Smart-PLS :آموزشی و کاربردی. تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.
ناظری، علی؛ نصرت پور، مهدی؛ عساکره، شبنم. (1396). بررسی تاثیر اقدامات مدیریت کیفیت زنجیره‌تأمین بر عملکرد در صنعت خودرو ایران با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری. پژوهشنامه بازرگانی، 22(85)، 59-103.
 
References
 
Baird, K., Hu, J.K. and Reeve, R. (2011). The relationships between organizational culture, total quality management practices and operational performance. International Journal of Operations & Production Management, 31(7) ,789-814.
Bastas, A., & Liyanage, K. (2018). Sustainable supply chain quality management: A systematic review. Journal of Cleaner Production, 181, 726–744.
Beske, P., Land, A., & Seuring, S. (2014). Sustainable supply chain management practices and dynamic capabilities in the food industry: A critical analysis of the literature. International Journal of Production Economics, 152, 131–143.
Bittencourt, O., Verter, V. and Yalovsky, M. (2018). Hospital capacity management based on the queuing theory. International Journal of Productivity and Performance Management, 67(2), 224-238.
Chavez, R., Yu, W., Gimenez, C., Fynes, B., & Wiengarten, F. (2015). Customer integration and operational performance: The mediating role of information quality. Decision Support Systems, 80, 83–95.
Cheng, J. H., Chen, M. C., & Huang, C. M. (2014). Assessing inter-organizational innovation performance through relational governance and dynamic capabilities in supply chains. Supply Chain Management, 19(2), 173–186.
Dubey, R., Gunasekaran, A. and Ali, S.S. (2015), “Exploring the relationship between leadership, operational practices, institutional pressures and environmental performance: a framework for green supply chain”, International Journal of Production Economics, 160(1), 120-132.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39.
Foster, S. T. (2008). Towards an understanding of supply chain quality management. Journal of Operations Management, 26(4), 461–467.
Foster, S. T., Wallin, C., & Ogden, J. (2011). Towards a better understanding of supply chain quality management practices. International Journal of Production Research, 49(8), 2285–2300.
Gambi, L.D.N., Boer, H., Gerolamo, M.C., Jørgensen, F., Carpinetti, L.C.R.,(2015). Therelationship between organizational culture and quality techniques, and its impact on operational performance. International Journal of Operations & Production Management. 35 (10), 1460–1484.
Ganbold, O., Matsui, Y., & Rotaru, K. (2020). Effect of information technology-enabled supply chain integration on firm's operational performance. Journal of Enterprise Information Management.
Gu, J., Zhang, G. and Li, K.W. (2015). Efficient aircraft spare parts inventory management under demand uncertainty. Journal of Air Transport Management, 42(1), 101-109.
Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K., & Alpkan, L. (2011). Effects of innovation types on firm performance. International Journal of Production Economics, 133(2), 662–676.
He, Y., Lai, K., Sun, H. and Chen, Y. (2014). The impact of supplier integration on customer integration and new product performance: the mediating role of manufacturing flexibility under trust theory. International Journal of Production Economics, 14(1), 260-270.
Heizer, J.H., Render, B. and Weiss, H.J. (2008). Principles of Operations Management, Pearson Prentice Hall, PA.
Hong, J., Liao, Y., Zhang, Y., & Yu, Z. (2019). International Journal of Production Economics The effect of supply chain quality management practices and capabilities on operational and innovation performance : Evidence from Chinese manufacturers. Intern. Journal of Production Economics, 212(August 2018), 227–235.
Hong, J., Zhang, Y., Ding, M. (2018). Sustainable supply chain management practices, supply chain dynamic capabilities, and enterprise performance. J. Clean. Prod. 172 (2), 3508–3519.
Jimenez-Jimenez, D.,Vall,R.S .and Espallardo,M.H .(2008). Fostering innovation - The role of market orientation and organizational learning. European Juornal of innovation Management , 11 (3). 389-412.
Jose, T.V., Jayakumar, A. and Sijo, M.T. (2013). Analysis of inventory control techniques; a comparative study. International Journal of Scientific and Research Publications, 1(3), 1-6.
Ju, K. J., Park, B., & Kim, T. (2016). Causal relationship between supply Chain dynamic capabilities, technological innovation, and operational performance. Management and Production Engineering Review, 7(4), 6–15.
Kannan, V.R. and Tan, K.C. (2005). Just in time, total quality management, and supply chain management: understanding their linkages and impact on business performance. Omega, 33(2),153-162.
Kaynak, H. (2003). The relationship between total quality management practices and their effects on firm performance. Journal of operations management, 21(4), 405-435.
Kaynak, H., & Hartley, J. L. (2008). A replication and extension of quality management into the supply chain. Journal of Operations Management, 26(4), 468–489.
Kim, D. Y., Kumar, V., & Kumar, U. (2012). Relationship between quality management practices and innovation. Journal of Operations Management, 30(4), 295–315.
Kim, S. W. (2009). An investigation on the direct and indirect effect of supply chain integration on firm performance. International Journal of Production Economics, 119(2), 328–346.
Lau, A. K. W., Lee, S. H. N., & Jung, S. (2018). The role of the institutional environment in the relationship between CSR and operational performance: An empirical study in Korean manufacturing industries. Sustainability (Switzerland), 10(3).
Liao, S. H., & Kuo, F. I. (2014). The study of relationships between the collaboration for supply chain, supply chain capabilities and firm performance: A case of the Taiwans TFT-LCD industry. International Journal of Production Economics, 156, 295–304.
Liao, S. H., Hu, D. C., & Ding, L. W. (2017). Assessing the influence of supply chain collaboration value innovation, supply chain capability and competitive advantage in Taiwan’s networking communication industry. International Journal of Production Economics, 191, 143–153.
Lin, Y., Wang, Y., & Yu, C. (2010). Investigating the drivers of the innovation in channel integration and supply chain performance: A strategy orientated perspective. International Journal of production economics, 127(2), 320-332.
Liu, Hefu, Ke, W., Wei, K. K., & Hua, Z. (2013). The impact of IT capabilities on firm performance: The mediating roles of absorptive capacity and supply chain agility. Decision Support Systems, 54(3), 1452–1462.
Liu, Huiming, Wu, S., Zhong, C., & Liu, Y. (2020). The sustainable effect of operational performance on financial benefits: Evidence from chinese quality awards winners. Sustainability (Switzerland), 12(5), 1–23.
Maiga, A. S., & Jacobs, F. A. (2005). Antecedents and Consequences of Quality Performance. Behavioral Research in Accounting, 17(1), 111–131.
Majumdar, R. (2014). Business decision making, production technology and process efficiency. International Journal of Emerging Markets, 9(1), 79-97.
Marodin, G.A., Tortorella, G.L., Frank, A.G. and Filho, M.G. (2017). The moderating effect of Lean supply chain management on the impact of Lean shop floor practices on quality and inventory. Supply Chain Management: An International Journal, 22(6), 473-485.
Miller, W.J., Duesing, R.J., Lowery, C.M. and Sumner, A.T. (2018). The quality movement from six perspectives. The TQM Journal, 30(3), 182-196.
Nabass, E.H. and Abdallah, A.B. (2018). Agile manufacturing and business performance: the indirect effects of operational performance dimensions. Business Process Management Journal, 25(4), 647-666.
Nguyen, H. A., Ha, H. H., & Doan, T. D. (2020). The impact of supply chain quality management on firm performance: Empirical evidence from Vietnam. Uncertain Supply Chain Management, 8(2), 331–350.
Nosratpour, M., Nazeri, A., Soofifard, R., 2018. Study on the relationship between supply chain quality management practices and performance in the Iranian automotive industry. International Journal of Productivity and Quality Management. 23 (4), 492–523.
Panayides, P. M., & Lun, Y. V. (2009). The impact of trust on innovativeness and supply chain performance. International journal of production Economics, 122(1), 35-46.
Phan, A. C., Nguyen, H. A., Trieu, P. D., Nguyen, H. T., & Matsui, Y. (2019). Impact of supply chain quality management practices on operational performance: empirical evidence from manufacturing companies in Vietnam. Supply Chain Management, 24(6), 855–871.
Prajogo, D. I., & Sohal, A. S. (2006). The integration of TQM and technology/R&D management in determining quality and innovation performance. Omega, 34(3), 296–312.
Prajogo, D., & Olhager, J. (2012). Supply chain integration and performance: The effects of long-term relationships, information technology and sharing, and logistics integration. International Journal of Production Economics, 135(1), 514–522.
Quang, H. T., Sampaio, P., Carvalho, M. S., Fernandes, A. C., Binh An, D. T., & Vilhenac, E. (2016). An extensive structural model of supply chain quality management and firm performance. International Journal of Quality and Reliability Management, 33(4), 444–464.
Rai, A., Patnayakuni, R., & Seth, N. (2006). This content downloaded from 216.227.221.251 on Tue. Managerial MIS Quarterly, 30(2), 226–246.
Santos, H., Lannelongue, G., & Gonzalez-Benito, J. (2019). Integrating green practices into operational performance: Evidence from Brazilian manufacturers. Sustainability (Switzerland), 11(10), 1–18.
Saunila, M., Pekkola, S., & Ukko, J. (2014). The relationship between innovation capability and performance: The moderating effect of measurement. International Journal of Productivity and Performance Management, 63(2), 234–249.
Sharma, S., & Modgil, S. (2019). TQM, SCM and operational performance: an empirical study of Indian pharmaceutical industry. Business Process Management Journal, 26(1),331-370.
Shou, Y., Hu, W., Kang, M., Li, Y., & Park, Y. W. (2018). Risk management and firm performance: the moderating role of supplier integration. Industrial Management and Data Systems, 118(7), 1327–1344.
Soares, A., Soltani, E., & Liao, Y. Y. (2017). The influence of supply chain quality management practices on quality performance: an empirical investigation. Supply Chain Management, 22(2), 122–144.
Song, H., Turson, R., Ganguly, A., & Yu, K. (2017). Evaluating the effects of supply chain quality management on food firms’ performance: The mediating role of food certification and reputation. International Journal of Operations and Production Management, 37(10), 1541–1562.
Tenenhaus, M., Amato, S., & Vinzi, V. E. (2000). A global Goodness – of – Fit index for PLS structural. In Proceedings of the XLII SIS Scientific Meeting, 1(2), 739–742.
Truong, H. Q., Sameiro, M., Fernandes, A. C., Sampaio, P., Duong, B. A. T., Duong, H. H., & Vilhenac, E. (2017). Supply chain management practices and firms’ operational performance. International Journal of Quality and Reliability Management, 34(2), 176–193.
Wong, C. W. Y., Yew, C., & Boon-itt, S. (2013). Int . J . Production Economics The combined effects of internal and external supply chain integration on product innovation. Intern. Journal of Production Economics, 146(2), 566–574.
Wong, W. P., & Wong, K. Y. (2011). Supply chain management, knowledge management capability, and their linkages towards firm performance. Business Process Management Journal, 17(6), 940–964.
Wu, F., Yeniyurt, S., Kim, D., & Cavusgil, S. T. (2006). The impact of information technology on supply chain capabilities and firm performance: A resource-based view. Industrial Marketing Management, 35(4), 493–504.
Wu, I. L., Chuang, C. H., & Hsu, C. H. (2014). Information sharing and collaborative behaviors in enabling supply chain performance: A social exchange perspective. International Journal of Production Economics, 148, 122–132.
Yu, Y., Zhang, M. and Huo, B. (2017). The impact of supply chain quality integration on green supply chain management and environmental performance. Total Quality Management & Business Excellence, 30(9/10), 1110-1125.
Yu, Y., Zhang, M., & Huo, B. (2019). The impact of supply chain quality integration on green supply chain management and environmental performance. Total Quality Management and Business Excellence, 30(9–10), 1110–1125.
Zhang, M., Guo, H., Huo, B., Zhao, X., & Huang, J. (2019). Linking supply chain quality integration with mass customization and product modularity. International Journal of Production Economics, 207, 227–235.
 
In Persian
 
Ajalli, M., Asgharizadeh, E., Safari, H., Ghasemian sahebi, I. (2017). Analysis of the Relationship between Supply Chain Quality Management Factors in Gas Industry with Fuzzy Interpretive Structural Modeling and Path Analysis. Industrial Management Studies, 15(46), 27-55.
Azar, A., Mortazavi, L., Abbasi, M. (2018). Acquisition of tacit knowledge in knowledge management with using of the repertory grid method (Case Study: Exploring and explaining key success factors in Supply Chain Management from the perspective of industry Zen Experts). Public Policy In Administration, 8(4), 1-11.
Davari, Ali (1393). Structural equation modeling with PLS software. University Jahad Organization Publishing, Tehran.
Haidar Ali, H. (1390). Structural equation modeling using LISREL software. SAMT Publications, Tehran.
Mohsenin, Sh., Esfidani, R. (2014). Structural equations based on the partial least squares approach using Smart-PLS software: educational and practical. Mehraban Publishing, Tehran.
Nazeri, A., Nosratpur, M., ASAKARE, S. (2018). The Impact of Supply Chain Quality Management on Performance Due to Rule of Innovation. Iranian Journal of Trade Studies, 22(85), 59-103.