نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول بخش نظارت بر امور مهندسی

2 عضو هیات علمی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

3 رئیس دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشکده مدیریت وحسابداری ، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه توجه به موضوع مدیریت زنجیره تامین حلقه بسته به منظور بقا در محیط رقابتی در سازمان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. زنجیره تامین حلقه بسته ترکیبی از دو زنجیره تامین مستقیم و معکوس است. هدف این مقاله ارائه مدلی برای کنترل موجودی در مدیریت زنجیره تامین حلقه بسته با رویکرد چند هدفه می باشد. این پژوهش در صدد است که با طراحی مدل ریاضی چند هدفه و بهینه سازی آن به اهداف اصلی خود، شامل کمینه کردن هزینه نگهداری، تولید و حمل و نقل در جریان مستقیم و همچنین میزان قطعات ضایع و معیوب در جریان معکوس و بیشینه کردن سودآوری سازمان برسد. در این راستا یک مدل دو هدفه در یک زنجیره تامین حلقه بسته شامل سه رده در جریان رو به جلو دربرگیرنده تامین کنندگان، تولیدکنندگان و مشتریان و چهار رده در جریان معکوس دربرگیرنده قسمت های جمع آوری و بازرسی، بازیافت، تعمیر و دفع طراحی شده است. با توجه به اینکه مدل پژوهش از نوع چند هدفه، خطی و عدد صحیح می باشد، ابتدا مدل از دو روش وزن دهی و حدی به تابع تک هدفه تبدیل شده و سپس با استفاده از الگوریتم انشعاب و تحدید و نرم افزار Lingo حل شده است. در نهایت مدل مذکور در کارخانه برش و پرس شرکت ایران خودرو بصورت مورد کاوی توسعه داده شد و عملکرد آن صحه گذاری گردید. نتایج و خروجی حل مدل قابلیت آن را بمنظور برنامه ریزی و کنترل موجودی در مدیریت زنجیره تامین حلقه بسته نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Model for Inventory Control in Closed-Loop Supply Chain Management considering Multiple Objective Planning Case: Iran Khodro Cut and Press Shop Company

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Sadeghian 1
  • Seyed Mohammad Ali Khatami Firouzabadi 2
  • Laya Olfat 3
  • maghsoud Amiri 4

1 Head of engineering supervision department

2 Member of Faculty, Allameh Tabataba'i University Business School (ATUBS)

3 Dean of faculty of management and accounting of Allameh Tabatabaee University

4 Department of Industrial Management, Management and Accounting Faculty, Allame Tabataba’i University

چکیده [English]

Nowadays attending to closed-loop supply chain matter for survival in competitive circumstances not only has been become a controversial topic but also has been considered as a critical topic too. Close loop supply chain has combined to direct and reverse flow (method/ manner). This paper’s goal is presenting a model for inventory control in closed loop supply chain by multiple objective approach. This research intends to reach it's main goal including reduce expenses such as production, maintenance, transportation in direct flow also decrease the waste material and defective in reverse flow and in conclusion increase the company’s profit by desingning and optimizing multiple objective model. Hence a double purpose model in closed-loop supply chain consists three classes direct flow in which conclude suppliers, manufactures and customers. Furthermore this consists four classes in reverse flow that concludes: collection centers, inspection, repair centers, recycling centers and disposal centers. According to the article’s model, which is multipurpose, linear and integer, At the beginning the model convert to single objective by Weighting and Constraint method and then is solved by using Branch and bound algorithm and Lingo software. Finally, the model extended in Iran Khodro Company as a study case and its function validated. Results and output of model solving demonstrate its capability to be useful for planning and inventory control in closed-loop supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain
  • Closed-loop
  • Multiple Objective Planning