نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه ریاضی کاربردی، واحد رشت، دانشگاه آزاداسلامی، رشت، ایران

2 استاد گروه ریاضی کاربردی،واحد رشت، دانشگاه آزاداسلامی، رشت، ایران

3 استاد گروه ریاضی کاربردی، واحد لاهیجان ، دانشگاه آزاداسلامی، لاهیجان، ایران

4 استادیارگروه ریاضی کاربردی، واحد رشت، دانشگاه آزاداسلامی، رشت، ایران

چکیده

ازآنجا که نظام سلامت یکی از مهم ترین ارکان سلامت جامعه است و با توجه به اینکه تأمین خدمات درمانی مردم از ارکان توسعه‌ی فردی هر کشور می‌باشد، لذا توجه و نظارت بر این بخش می تواند منجر به توسعه و رفاه اجتماعی گردد. برای حصول اطمینان از ارائه ی بهتر و کیفی تر خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتی، ارزیابی عملکرد در بخش سلامت نقش تعیین‌کننده‌ای را بازی می کند. در راستای تحقق این امر، استفاده ی صحیح و متناسب از امکانات و دارایی های موجود امری اجتناب‌ناپذیر است. در این مطالعه یک کاربردی در حوزه ی سیستم های مراقبتی و بهداشتی بیمارستان های کل کشور ارایه شده است. برای این منظور داده های مربوط به 31 بیمارستان دولتی کشور جمع آوری شده و سپس با شناسایی متغیرهای زمینه ای و حضور عامل نامطلوب سعی در ارزیابی کارایی و محاسبه توان مدیریتی هر واحد بیمارستانی شده است. برای نیل به این هدف در گام نخست کارایی تکنیکی با حضور عوامل نامطلوب، با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها محاسبه شد و سپس لگاریتم کارایی تکنیکی حاصل از مرحله ی اول بر روی مجموعه ای از متغیرهای زمینه ای که بر عملکرد بیمارستان ها تأثیرگذار هستند رگرسیون شد. در مرحله ی بعد، توان مدیریتی از باقی مانده ی رگرسیون حاصل از مرحله ی قبل استخراج گردید. در پایان یک رتبه بندی منحصر به فرد بر اساس معیار توان مدیریتی هر واحد ارائه گردید. در نهایت نتایج حاصل به منظور ارائه‌ی پیشنهاداتی ارزنده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Technical Efficiency and Managerial Ability in Iran's Health Care

نویسندگان [English]

  • Sharmineh Safarpour 1
  • Alireza Amirteimoori 2
  • Sohrab Kordrostami 3
  • Leila Khoshandam 4

1 PhD Candidate, Department of Applied Mathematics, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

2 Professor, Department of Applied Mathematics, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

3 Professor, Department of Mathematics, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran

4 Assistant Professor, Department of Applied Mathematics, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

چکیده [English]

Due to the importance of the health sector in the people’s lives, attention and monitoring of this sector can lead to development and social welfare. In this paper, data on 31 educational and therapeutic hospitals are considered to analyze their performance and managerial ability. A two-step procedure is used to evaluate the relative efficiency and to measure the impact of contextual variables. Toward this end, in the first step, data envelopment analysis has been used to calculate the technical efficiencies of the hospitals, and then the logarithm of the technical efficiency obtained from the first step was regressed on a set of contextual variables that affect the performance of hospitals. Then, the residual is interpreted as managerial ability of the hospitals. At the end, a unique ranking was presented based on the criteria of managerial ability of each unit. Finally, the results were analyzed and analyzed in order to provide valuable suggestions for managers and more efficient management of the country's hospitals and to maintain the health of the society. According to the study carried out without considering contextual variables, 25 efficient units were evaluated, but by applying the effect of contextual variables on the efficiency, no unit becomes efficient, this proves the high impact of such indicators on the performance of units he does. Also, in the ranking of the units with the approach of managerial ability, Lorestan province is in the first place and Golestan province is in the last place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health care sector
  • data envelopment analysis
  • managerial ability
  • contextual variables
  • efficiency