نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس برنامه ریزی استراتژیک ایران خودرو

چکیده

تصمیم گیری در مورد برون سپاری بخشی از زنجیره ارزش سازمان، یکی از
مهمترین تصمیماتی است که شرکت های کنونی با آن مواجهند. تحقیقات نشان
می دهد که این تصمیم به ندرت در یک چشم انداز کاملاً راهبردی اتفاق می افتد و
بیشتر شرکت ها صرفاً در جستجوی کاهش هزینه های کوتاه مدت هستند. با این
وجود، مطالعات اندکی بویژه در داخل کشور در خصوص چگونگی اخذ صحیح
تصمیم برون سپاری انجام شده است. در این مقاله، چارچوبی شامل 5 معیار تصمیم،
03 سناریو و 8 راهبرد ارائه شده است که بر آن اساس می توان در مورد انتخاب
راهبرد مناسب تامین عناصر زنجیره ارزش یک شرکت تولیدی تصمیم گیری نمود.
این چارچوب، برای 00 مجموعه تولیدی بدنه خودرو سمند مورد استفاده قرار گرفته
برای 62 » توسعه تامین کنندگان و برون سپاری « و نتیجه ی حاصل، بیانگر راهبرد
برون سپاری « ، برای 5 مجموعه » تامین داخلی و توسعه تامین کنندگان « ، مجموعه
هر کدام برای یک مجموعه، بوده است. » ایجاد واحد مستقل ضمیمه « و » بخش

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Decision Making Framework for Strategic Outsourcing

نویسندگان [English]

  • Laya Olfat 1
  • Masoud Barati 2
  • Mohammad Reza Valadi 3

چکیده [English]

Nowadays one of the most important decisions for the companies is
whether to outsource a part of the organizations’ value chain or not.
Some studies show that majority of them, consider outsourcing as a
cost reduction approach, not as a strategic decision. Some researches
have paid attention to this concept. This paper presents a decision
making framework which consists of five criteria, thirty scenarios and
eight strategies. According to this framework, activities outsourcing
decisions can be made. This framework has been applied for thirty
three manufacturing sets of Samand automotive. The suggested option
for twenty six of them is “Supplier Development and Outsourcing”,
for five sets is “Insourcing”. “Partial Outsourcing” is suggested for
one set and “Spin off” for another one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • outsourcing
  • Insourcing
  • Decision making
  • Value chain
Ball, David (2003), “A weighted decision matrix for outsourcing library
services”, The Bottom Line: Managing Library Finances, Vol. 16, No.
1, pp. 25-30
2. Canez, L.E. et al. (2000), “Developing a framework for make-or-buy
decisions”, International Journal of Operation & Production
Management, Vol. 20, No. 11, pp. 1313-1330
3. Dev, Navin K. and et al. (2010), “A discrete dynamic programming
approach towards optimal outsourcing policy in supply chain
management”, Journal of Advances in Management Research, Vol. 7
No. 1, pp. 94-111
4. Fill, Chris and Elke Visser (2000). “The outsourcing dilemma: a
composite approach to the make or buy decision”, Management
Decision, Vol. 38, No, 1, pp.43-50
5. Fine, Charles H. and Whitney Daniel E. (1996), “ Is the make-buy
decision process a core competence?”, Logistics in the information age,
February, PP 31-63
6. Fine, Charles H. et al. (2001), “Moving a Slow-Clockspeed Business
into the Fast Lane: Strategic Sourcing Lessons from Value Chain
Redesign in the Automotive Industry”, Sloan Management Review
7. Fine, Charles H. et al. (2001), “Sourcing Strategy Decision Tree”, GM
Powertrain, PRTM, & Clockspeed, Inc.
8. Hsiao, H.I. and et al. (2010), “Developing a decision-making framework
for levels of logistics outsourcing in food supply chain networks”,
International Journal of Physical Distribution & Logistics Management,
Vol. 40 No. 5, pp. 395-414
9. Miltenburg, Peter (2003), “Effects of modular sourcing on
manufacturing flexibility in the automotive industry”, Erasmus Research
Institute of Management
10. Prahalad, C. K. and G. Hamel (1990), "The Core Competence of the
Corporation", Harvard Business Review, May–June, pp. 79–91.
11. Quinn, J.B. and Hilmer, F.G. (1994), "Strategic outsourcing", Sloan
Management Review, summer, pp. 43-55.
12. Tate, Wendy L. and Lisa M. Ellram (2009), “Offshore outsourcing: a
managerial framework”, Journal of Business & Industrial Marketing,
Vol. 24 No. 3, PP. 256–268
13. Venkatesan, R. (1992), “Strategic sourcing: to make or not to make”,
Harvard Business Review, Vol. 70 No. 6, November-December, pp. 98-
107.
14. Yang, Dong-Hoon and et al. (2006), “Developing a decision model for
business process outsourcing”, Computers & Operations Research,
Available online at www.sciencedirect.com