نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه بین نسبت تمرکز بازار و بازده سهام و ارایه
مدلی برای بیان این رابطه می باشد. داده های پژوهشی مدل تحقیق متشکل از
متغیرهای مستقل شاخص تمرکز بازار )صنعت(، ارزش بازار، نسبت ارزش دفتری به
ارزش بازار، اهرم مالی، بازده سهام یک دوره قبل و بتای پرتفوی صنعت و همچنین
بازده سهام دوره جاری به عنوان متغیر وابسته می باشند. با توجه به این که شاخص
تمرکز بازار متغیری صنعتی می باشد لذا در این تحقیق همه متغیرهای مستقل و وابسته
در سطح صنعت تبیین و محاسبه شده اند. بدین منظور بعد از بررسی گروه های
صنعتی بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 13 گروه فرعی فعال صنعتی به عنوان
پرتفوی در نظر گرفته و مقادیر متغیرهای مستقل و وابسته فوق الذکر در قلمرو زمانی
سال 3131 تا پایان سال 3131 مورد محاسبه و آزمون های لازم قرار گرفت. برای
بررسی صحت فرضیه های تحقیق، از رهیافت اقتصادسنجی پانل دیتا با اثرات ثابت به
)GLS( روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است.نتایج پژوهش حاکی از 
آن است که بین متغیرهای ضریب تمرکز بازار، ارزش بازار صنعت، نسبت ارزش
دفتری به ارزش بازار و بتای صنعت با بازده سهام سالانه رابطه معنی داری وجود
دارد. بین متغیرهای مستقل اهرم مالی و متغیر تأخیری بازده سهام یک سال قبل با
بازده سهام رابطه معنی داری مشاهده نشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Industry Concentration and Manufacturing Industries Stock Returns

نویسندگان [English]

  • Farzin Rezaei 1
  • Hadi Haqiq 2

چکیده [English]

The objective of this study is to investigate the impact of industry
concentration on the average stock returns, and proposing a model to
explain this relationship. Explanatory variables are Herfindahl-
Hirschman Index of industry concentration, industry size (market
equity), book-to-market ratio, leverage, past 1-year's industry return
and systematic risk (beta); also the industry average return is taken as
the dependent variable. With respect to the concentration index is an
industry specific, all of the dependent and independent variables in
this research are evaluated in industry level. The study covers 1380-
1386 and uses 31 manufacturing industry-year observations. For
examine the research hypothesizes, we use the Panel Data technique
with Fixed Effect and Generalized Least Squares (GLS) method.
Results indicate that in Tehran Securities Exchange there is significant
relationship between industry concentration, size, book-to-market
ratio, systematic risk and average stock returns. On the other hand,
leverage and past 1-year's industry returns are not associated with
annual industry returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Herfindahl-Hirschman Index
  • Product Markets Structure
  • Annual Stock Returns
  • Industry Size
  • Risk
دانشگاهی، ،» اقتصاد صنعتی؛ با رویکرد نوین « ؛) 3. احمدیان، مجید ) 3134
. دانشگاه تهران، چاپ اول، ص 359
مجله ،» عوامل مؤثر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران « ؛) 2. باقرزاده، سعید ) 3134
.25- تحقیقات مالی دانشگاه تهران، سال هفتم، شماره 39 بهار و تابستان، ص ص 14
فصلنامه پژوهشنامه ،» اندازه گیری تمرکز در صنعت سیمان ایران « ؛) 1. بخشی، لطفعلی ) 3132
. بازرگانی، شماره 21 بهار، ص 34
مدیریت ریسک، ابعاد مدیریت ریسک، تعریف و کاربرد آن در « ؛) 4. پارکر، جرج ) 3173
ترجمه دکتر علی پارسائیان، فصلنامه تحقیقات مالی، دانشگاه تهران، سال ،» سازمان های مالی
. چهارم، شماره 31 و 34 بهار و تابستان، ص ص 327 و 321
. انتشارات مانی، اصفهان، چاپ اول، ص 434 ،» اقتصادسنجی کاربردی « ؛) 5. توکلی، اکبر ) 3173
مجله ،» متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده سهام « ؛) 1. ثقفی، علی و محمدجواد سلیمی ) 3134
.13 ، 12 ، علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 41 تابستان، ص ص 11
انحصار و تمرکز در صنایع ایران؛ مطالعه « ؛) 7. جلال آبادی، اسدالله و فاطمه میرجلیلی ) 3131
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، سال چهارم، شماره 7 ،»9171- موردی برخی از صنایع 9194
.217 ،231 ، بهار و تابستان، ص ص 232 و 233
بررسی تأثیر نرخ ارز بر بازده « ؛) 3. جلالی نائینی، سید احمدرضا و حسن قالیباف اصل ) 3132
مجله تحقیقات مالی دانشگاه تهران، سال پنجم، شماره 35 بهار و تابستان، ص ،» سهام در ایران
.31
ساختار و عملکرد بازار: نظریه و کاربرد آن در بخش صنعت « ؛) 9. خداداد کاشی، فرهاد ) 3135
.93- موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران، چاپ دوم، ص ص 91 ،» ایران
بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با « ؛) 31 . خواجوی، شکرالله و امین ناظمی ) 3134
مجله بررسی های حسابداری و ،» تأکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران
. حسابرسی، سال دوازدهم، شماره 41 تابستان، ص 13
421 مطالعات مدیریت صنعتی، سال نهم، شماره 52 ، تابستان 14
انتشارات سمت، تهران، ،» مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته « ؛) 33 . راعی، رضا و احمد تلنگی ) 3131
.311 ،335 ،327 ،242 ، چاپ اول، ص ص 131
بررسی سودمندی استراتژی های مومنتوم « ؛) 32 . فدایی نژاد، محمداسماعیل و محسن صادقی ) 3135
. مجله پیام مدیریت، شماره 33 و 37 ، ص ص 31 و 9 ،» و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی عوامل مؤثر بر بازده سهام عادی « ؛) 31 . قائمی، محمد حسین و سعید طوسی ) 3135
، مجله پیام مدیریت، شماره 33 و 37 ،» شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
.359- ص ص 375
تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد « ؛) 34 . کی.رایلی، فرانک و کیت سی.براون ) 3131
ترجمه و اقتباس دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی و دیگران، پژوهشکده امور ،» اوراق بهادار
. اقتصادی، تهران، چاپ دوم، ص ص 377 و 11
بررسی رابطه « ؛) 35 . کیمیاگری، علی محمد، غلامرضا اسلامی بیدگلی و مهدی اسکندری ) 3131
مجله تحقیقات مالی ،» بین ریسک و بازده در بورس تهران بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ
. دانشگاه تهران، دوره 9، شماره 21 تابستان، ص ص 14
رابطه بین نسبت های سودآوری و بازده سهام در بازار « ؛) 31 . مهرانی، ساسان و کاوه مهرانی ) 3132
بررسی های حسابداری و حسابرسی، مجله دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ،» بورس تهران
. سال دهم، شماره 11 ، ص 94
ترجمه و اقتباس جهانخانی و پارسائیان، انتشارات ،» مدیریت مالی « ؛) 37 . نِوو، ریموند پی ) 3134
. سمت، تهران، چاپ دهم، ص ص 151 و 47
18. Ali, Ashiq & Sandy Klasa & Eric Yeung (2008); “The Limitations of
Industry Concentration Measures Constructed with Compustat
Data: Implications for Finance Research”, Working Paper,
Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=926269.
19. Bain, Joe (1954); “Economies of scale, concentration and the
condition of entry in twenty manufacturing industries”, American
Economic Review, 44, 15–39.
20. Ball, R. (1978); “Anomalies in Relationships between Securities’
Yields and Yields- Surrogates”, Journal of Financial Economics, 6,
103- 126.
21. Baltagi, Badi. H, (2005); “Econometric Analysis of Panel Data”, 3d
Ed, John Wiley & Sons, Ltd.
شاخص تمرکز بازار صنعت و بازده سهام... 421
22. Banz, R. W. (1981); “The Relationship between Return and Market
Value of Common Stocks”, Journal of Financial Economics, 9, 3- 18.
23. Basu, S (1977); “Investment Performance of Common Stocks in
Relation to Their Price-Earning Ratio”, Journal of Financial
Economics, 32, 663- 682.
24. Basu, S (1983); “The Relationship between Earning Yield, Market
Value, and Return for NYSE Common Stock: Further Evidence”,
Journal of Financial Economics, 12, 129- 156.
25. Bhandari, L. C (1988); “Debt/Equity Ratio and Expected Common
Stock Returns: Empirical Evidence”, Journal of Finance, 43, 507-
528.
26. Fama, Eugene F., & Kenneth R. French (1992); “The cross-section of
expected stock returns”, Journal of Finance, 47, 427-465.
27. Fama, Eugene F., & James MacBeth (1973); “Risk, return, and
equilibrium: empirical tests”, Journal of Political Economy, 81, 607–
636.
28. Greene, William, H. (1993); “Econometric Analysis”, Macmillan.
29. Grinblatt,M. & Titman, S. (1989); “Mutual fund performance: an
analysis of quarterly portfolio holdings”, Journal of Business, 62,
394-415.
30. Hou, Kewei & David T. Robinson (2006); “Industry Concentration
and Average Stock Returns”, Journal of Finance, VOL. LXI, NO. 4,
PP. 1927-1956.
31. Jegadeesh, N. & Titman, S. (1993); “Returns to buying winners and
selling losers: implications for stock market efficiency”, Journal of
Finance 48, 65–91.
32. Jegadeesh, N. & Titman, S. (1995); “Overreaction, delayed reaction,
and contrarian profits”, Review of Financial Studies, 8, 973.
33. Lev, B. (1974); “Financial Statement Analysis: A New Approach”,
First Edition, New Jersey, Englewood Cliffs: Prentice Hall.
34. Reinganum, M. R. (1981); “Misspecification of Asset Pricing:
Empirical Anomalies Based on Earnings' Yields and Market
Values”, Journal of Financial Economics, 9, 19-46.
35. Rosenberg, B. & Reid, K. & Lanstien, R (1985); “Persuasive Evidence
of Market Inefficiency”, Journal of Portfolio Management, 11, 9-17.
36. Schumpeter, Joseph (1912); "The Theory of Economic
Development", (Harvard University Press, Cambridge, Mass).
37. Stattman, D. (1980); “Book Values and Stock Returns”, The Chicago
MBA: A Journal of Selected Paper.