نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات- دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات - دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

امروزه استفاده از فناوری اطلاعات برای غلبه بر تغییرات سریع محیطی و کسب انعطاف پذیری ضروری و اجتناب ناپذیر است. از طرفی پیاده سازی پروژه های فناوری اطلاعات در بیشتر موارد با شکست مواجه می شود. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل حیاتی موفقیت و شکست پروژه های فناوری اطلاعات در داخل کشور و تبیین راهکارهایی برای کاهش نرخ شکست آنها می باشد. این عوامل در دو دسته کلی مورد بررسی قرار گرفته است: عوامل زیربنایی، شامل عوامل فنی، انسانی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی و عوامل رو بنایی شامل اندازه گیری سازمان و اندازه پروژه . جهت شناسایی عوامل زیر بنایی از پرسشنامه نظر سنجی از خبرگان استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که عوامل مدیریتی – استراتژیک و فرهنگی – اجتماعی مهمتر از عوامل مالی – اقتصادی و فنی – انسانی می باشند. و مهمترین عامل شکست پروژه های فناوری اطلاعات، عدم تعهد کافی مدیران ارشد سازمانها و نا آشنایی مردم و مسئولین با ساختار و عملکرد فناوری اطلاعات می باشد. عوامل روبنایی به صورت پیمایشی در دو بعد اندازه سازمان و اندازه پروژه مورد برریس قرار گرفته است. نتایج تحلیل های توصیفی بیانگر این موضوع میباشد که با بزرگ شدن سازمان و پروژه، نرخ شکست پروژه ها نیز افزایش می یابد. در انتها مدل مفهومی عوامل حیاتی موفقیت و شکست پروژه های فناوری اطلاعات ارائه شده است و پیشنهادهایی برای اجرای موفقیت آمیز اینگونه پروژه ها و همچنین تحقیقات آتی در این زمینه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Vital Elements/Factors of Success and Failure of IT Projects in Iran

نویسندگان [English]

  • Maryam Akhavan 1
  • Moslem Alimohammadlo 2
  • Jafar Habibi 3

چکیده [English]

Nowadays    using    Information   Technology    to    overcome   rapid environmental   changes   and   adopting   flexibility   is   necessary   and inevitable. Yet, implementation ofIT  projects in many cases is subject to failure. This research seeks to identify vital elements/factors of success and failure of IT projects in Iran and defining techniques to decrease the rate  of  failure.  These  elements/factors have  been  assessed under  two general classifications: infrastructural including technical, human, economic, cultural, and management! administrative factors, and superficial, including size of the organization and the project, To identifying infrastructural factors, expert survey questionnaires has been applied. Results show that  administrative/ management-strategic factors, and cultural -  social are more important than financial - economic and technological -  human factors. And most important of   all is the absence of sufficient commitment on the side of senior managers of the organizations   and  unfamiliarity  of  people  and  authorities  with  the structure and performance 0 f IT. Superficial factors have been analyzed dynamically in two dimensions: size of the organization and the project. The   results   of   the   descriptive  analysis  shows   that  the   larger  the organization and the project, the higher the risk of failure.By the end, the conceptual   model  of  the  vital  elements  of  success  and  failure of  IT projects  has  been  presented  as  well  as suggestions  for  successful execution of such projects and future research in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology
  • IT Project
  • Change Management
  • Project Management