نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

برای تشخیص میزان موفقیت سیستم مدیریت دانش، تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد ضروری است. نظر به اهمیت موضوع در این مطالعه چگونگی ارزیابی کاریابی و اثر بخشی سیستم مدیریت دانش بررسی شده است. همچنین تاثیر اجرای فرایند مدیریت دانش بررسی شده است. همچنین تاثیر اجرای فرایند مدیریت دانش بر عملکرد سازمان از دو جنبه مالی و غیر مالی مورد توجه قرار گرفته است. بر مبنای بررسی تعدادی از آخرین تحقیقات مرتبط با موضوع ، مدلی در زمینه نحوه ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش از طریق تعریف شاخصهای عملکرد و تبیین ارتباط متقابل مابین آنها پیشنهاد شده است. بررسی مدل مذکور امکان شناسایی زمینه های تحقیقات آتی را در حوزه ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش برای محققین فراهم می سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Performance Measurement Framework for Knowledge Management Systems

نویسندگان [English]

  • Yaser Samimi 1
  • Abdollah Aghaie 2

چکیده [English]

In order to evaluate and estimate the success of knowledge management systems it is necessary to define performance measurement indices. Considering this importance area a research has been done to measure the efficiency and effectiveness of knowledge management systems. In addition the issue of how to assess the impact of knowledge management on organizational performance has been studied. Based on the research and reviewing the relevant literature in this paper a model has been presented for measuring performance of knowledge management systems. Using this model a number of indices are introduced and their interrelations are explained. At the end this paper also suggests some research areas in the field of performance measurement of knowledge management implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • performance measurement
  • knowledge quality
  • Knowledge Management System