نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

با استفاده از روش آنالیز تاثیر بر روند الگویی استفاده همزمان از داده های تاریخی کمی و تحلیل های کیفی فراهم می آید. هر یک از تکنیک های کمی یا کیفی پیش بینی دارای معایبی می باشند که این تکنیک با اعمال تاثیر تکنیک های کیفی پیش بینی بر نتایج بدست آمده از تکنیک های کمی، سعی بر انطباق بیشتر نتایج پیش بینی با واقعیت دارد. این تکنیک را می توان در تمامی زمینه هایی که پیش بینی آینده متغیرهای پیچیده ای همچون قیمت، عرضه، تقاضا و غیره در آن مهم است بکار گرفت. داده های مرتبط با انرژی به لحاظ حجم، قابلیت کاربرد در روش های عددی همچون سریهای زمانی و خطوط روند را دارا می باشد و البته از سوی دیگر بدلیل اهمیت خاص موضوع، کارشناسان بسیاری به گمانه زنی ها و پیش بینی های کیفی در زمینه آینده پژوهی آن مشغولند. با استفاده از این دو مزیت آنالیز تاثیر بر روند به عنوان مدل مناسبی برای تخمین داده های آینده پیشنهاد شده و چگونگی اجرا و بکارگیری آن بررسی می گردد. این روش در سال 2006 توسط مولفین برای پیش بینی قیمت در سال های 2007 و 2008 بکار گرفته شد و نتایج آن به چاپ رسید. اینک پس از گذشت حدود یکسال نیم از دوره مورد پیش بینی و با جمع آوری داده های واقعی به مقایسه تخمین های انجام شده و داده های واقعی پرداخته می شود تا روش، اعتبار سنجی گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Oil Price Forecasting, Using Trend Impact Analysis (TIA) Technique

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Taghva 1
  • Yasser Alizadeh 2

چکیده [English]

Trend    impact   analysis   (TIA)   gives   a   pattern   to use   the chronological,     quantitative    data   and   qualitative    techniques, simultaneously.     Although    both   quantitative    and    qualitative techniques  of  forecasting  have  disadvantages,   TIA  gives  a way to optimize  the  results  of quantitative   methods  by applying  the qualitative  methods  on them. This technique could be applied in all files of forecasting with complex to forecast variables such as Demand, Supply,   Price   and   so on.  Energy   field   meets   the requirements   of applying this technique, because there is a long term history of behavior of variables in it that could be used in quantitative forecasting techniques like Trend lines or   time series, and also due to its importance in today economy, there are so many analysts   and experts   who are trying to forecast   and foresight    in   oil   field.   So   TIA   as   a   proper   technique    for forecasting   the oil price is described and applied   here.  The results  of this forecasting  which  was included  oil price  in period of  2007  up  to  2008,  has  been  registered   before   in 2006  as  a scientific    paper,   and   now   after   about    18  months,   we   are comparing    the   results   of   the   forecasting    and   actual    data. Validation  of the technique  is the aim, which  we got to it in this paper.