نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور رضوانشهر یزد

چکیده

سیاست حذف یارانه غیر مستقیم و تبدیل آن به یارانه های مستقیم از سیاست های اصلی کشور طی برنامه های گذشته بوده است و دولت طبق برنامه چهارم توسعه موظف به ساماندهی نظام یارانه ای بخش فرهنگ با رویکرد تغییر نظام پرداخت یارانه تولید به سمت مصرف شده است. طی سالهای اخیر شاهد هستیم که یارانه توزیع کاغذ روزنامه کشور همواره بصورت غیر مستقیم و بوسیله تخصیص کاغذ یارانه ای به مطبوعات انجام گرفته است و همین امر مشکلات فراوانی را برای تولید کنندگان کاغذ بوجود آورده است. این پژوهش به بررسی و تجزیه تحلیل سیاستهای اقتصادی – بازرگانی دولت در زمینه صنعت کاغذ روزنامه پرداخته است. عوامل موثر بر بازار کاغذ روزنامه داخلی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه و در قالب مدل PEST در چهار حوزه سیاسی، اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژیکی شناسایی و اولویت بندی شدند. در این مقاله سیاستهای حمایتی دولت که به عنوان مهمترین عامل موثر بر صنعت کاغذ شناسایی شد بصورت کامل تشریح و راهکارهای مناسب در این زمینه ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effecting Factors on Paper Industry Development and Offering the Proper Solution for Supportive Government Policies

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Kazzazi 1
  • Hossein Aboudi 2
  • Mehdi Haddadzadeh 3

چکیده [English]

The policy of changing direct subsidiary to indirect subsidiary was one of the main government policies and the government according to forth development program should organize  the  subsidiary   system  in  cultural  parts  with  the approach of  changing  subsidiary  payments  for production  to consumption. During recent years the subsidiary of paper distribution for newspapers (as the most important output of cultural and political production) always have been indirectly and via subsidiary for press and this has caused numerous problems for paper industry. This survey is the analysis of economic and commercial policies of government in industry of paper for newspapers. Effective elements in the domestic industry of papers for newspapers have been sorted by using questionnaire and interview and by PESTI model. In this article supportive policies of government is recognized as the main effect on paper industry and discussed completely and finally, some proper solutions are offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PEST Model
  • Subsidiary
  • Paper for newspaper market
  • Supportive government policies in paper industry