نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار گروه مدیریت کسب و کار دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در سال های اخیر تحقیقات گسترده ای در زمینه زمانبندی پروژه صورت گرفته است. در حیطه زمانبندی پروژه
همواره عدم قطعیت هایی وجود دارد که باعث انحراف برنامه واقعی از برنامه زمانبندی می گردد. یکی از
راه حل های مواجهه با این عدم قطعیت استفاده از روش زنجیره بحرانی در زمانبندی پروژه است. این روش که
برآمده از تئوری محدودیت هاست، روشی نوین در کنترل پروژه است. در تحقیق حاضر سعی در استفاده از
اصول زنجیره بحرانی در زمانبندی پروژه تحت محدودیت منابع است. مهمترین نوآوری صورت گرفته در این
تحقیق،ارائه مدل مساله زمانبندی زنجیره بحرانی پروژه با در نظر گرفتن بافر تغذیه و استفاده از شناوری به عنوان
مکملی برای بافر تغذیه است. برای این کار ابتدا مدل زمانبندی پروژه تحت محدودیت منابع و با رویکرد
زنجیره بحرانی نوشته شده و قابلیت اطمینان آن با استفاده از نرم افزار لینگو سنجیده شده است. در گام بعدی
الگوریتم حل این مدل با استفاده از الگوریتم ژنتیک توسعه داده شده و در نهایت نمونه مسائل مختلفی مورد
آزمایش قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از این تحقیق کارایی الگوریتم ژنتیک ارائه شده را نشان داده
است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation and Solution of Critical Chain Project Scheduling Problem (CCPSP) model with consideration of feeding buffer

نویسندگان [English]

  • Akdar Alemtabriz 1
  • Ashkan Ayough 2
  • Mahdie Baniasadi 3

چکیده [English]

During the recent years, extensive research has been done on the field of
project scheduling. There is always uncertainty in the area of project
scheduling that causes a deviation in the real plan from the scheduled plan.
One of the solutions to deal with this uncertainty is using the critical chain
method (CCM) in project scheduling. This method which is derived from the
theory of constraints (TOC) is a new method in project control which was first
proposed by Goldartt in 1997.In this research we attempt to use the principals
of critical chain in resource-constrained project scheduling problem. The main
innovation in this research is presentation of critical chain project scheduling
problem model with consideration of feeding buffer and using float as a
supplement for feeding buffer. For this matter, the project scheduling under
resources constraints with critical chain approach was first written and its
reliability was evaluated using the Lingo software. In the next step the
solution algorithm of this model was developed using the genetic algorithm
and finally different sample issues were investigated. The results of this
research show the efficiency of the presented genetic algorithm

کلیدواژه‌ها [English]

  • resource constrained project scheduling problem
  • critical chain method
  • project buffer
  • feeding buffer
  • float
  • Genetic Algorithm
رضائیان، جواد و شفیع پور عمرانی، مسعود و عبداله پور، سنا. الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای
. آن، انتشارات جهاد دانشگاهی، مازندران، 3151
. گلدرات، الیاهو.م. زنجیر بحرانی، ترجمه داریوش نقشینه و نوشین آشوری، نشر آوین، 3119
Bie, L., Cui, N. and Zhang, X. Buffer Sizing Approach with
Dependence Assumption between Activities in Critical Chain
Scheduling, International Journal of Production Research, 2012.
Bevilacqua, M., Ciarapica, F. E. and Giacchetta, G. Critical Chain
and Risk Analysis Applied to High-risk Industry Maintenance: A Case
Study, International Journal of Project Management, 2009.
Blackstone Jr, J. H., Cox, J. F. and Schleier Jr, J. G. A Tutorial on
Project Management from a Theory of Constraints Perspective,
International Journal of Production Research, 2009.
Blazewich, J., Lenstra, J. and Kan A. R. Scheduling subject to
resource constraints – classification and complexity, Discrete Applied
Mathematics, 1983.
Goldratt, E. M. () Critical Chain, Great Barrington, MA: North River,
1997.
Elmaghraby, S. E. E., Herroelen, W. S. and Leus, R. Note on the
paper Resource constrained project scheduling using enhanced theory of
costraints, International Journal of Project Management, 2003.
Gong, C. and Qing. The Study on Setting Method of Project
Buffers in a Critical Chain, International Conference on E-Business and
E-Government, IEEE Computer Society, 2010.
Herroelen, W., and Leus, R. On the Merits and Pitfalls of Critical
Chain Scheduling, Journal of Operations Management, 2001.
Leach, L. P. Critical Chain Project Management Improves Project
Performance, Project Management Journal, 1999.
Leach, L. P. Critical Chain Project Management, 2nd ed. London:
Artech House Inc. 2005.

Ma, G., Li, L. and Chen, Z. Research on the Buffer Sizing Approach
in Critical Chain Scheduling in Perspective of Flexible Management,
Springer-Verlag Berlin Heidelberg , 2012.
Newbold, R. C. Project Management in the Fast Lane: Applying the
Theory of Constraints, (Vol. 6), CRC Press, 1998.
Peng, W. and Huang, M. A critical chain project scheduling method
based on a differential evolution algorithm, International Journal of
Production Research, 2013.
Rabbani, M., Fatemi Ghomi, S. M. T., Jolaia, F. and Lahijia, N. S. A
New Heuristic for Resource-constrained Project Scheduling in
Stochastic Networks Using Critical Chain Concept, European Journal of
Operational Research, 2007.
Rand, G. K. Critical Chain: The Theory of Constraints Applied to
Project Management, International Journal of Project Management, 2000.
Steyn, H. Project Management Applications of the Theory of
Constraints beyond Critical Chain Scheduling, International Journal of
Project Management, 2002.
Tukel, O. I., Rom, W. O. and Eksioglu, S. D. An Investigation of
Buffer Sizing Techniques in Critical Chain Scheduling, European
Journal of Operational Research, 2006.
Wei, C. C., Liu, P. H. and Tsai, Y. C. Resource-constrained Project
Management Using Enhanced Theory of Constraint, International
Journal of Project Management, 2002.
Yang, L., et al. A Buffer Sizing Approach in Critical Chain
Scheduling with Attributes Dependent, Journal of Industrial Engineering
and Management, 2008.
Yu, J., Xu, Z. and Hu, C. Buffer Sizing Approach in Critical Chain
Project Management under Multi-resource Constraints, 6th
International Conference on Information Management, Innovation
Management and Industrial Engineering, 2013.
Zhang, J., Song, X., Diaz, E. Project buffer sizing of a critical chain
based on comprehensive resource tightness, European Journal of
Operational Research, 2016.