نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه گیلان

2 استاد گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی راهبرد شمال،

چکیده

امروزه بسیاری از سازمان ها درگیر نگرانی های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی هستند و عملکرد
مسئولیت « تأمین کنندگان را در این زمینه اندازه گیری می کنند؛ ازجمله این موارد، بررسی تأثیری است که
می تواند بر انتخاب تأمین کننده داشته باشد. هدف از این پژوهش، ارائه مدلی جهت انتخاب » اجتماعی شرکت
تأمین کنندگان مبتنی بر مسئولیت اجتماعی شرکت است. با مرور ادبیات پژوهش و اخذ نظر خبرگان، موضوع
در قالب 4 بعد )تعهدات سازمانی، شرایط کاری کارکنان، تعهد به جامعه و حقوق شهروندی، تعهدات اخلاقی،
تعهدات زیست محیطی( و 84 شاخص مورد شناسایی قرار گرفت؛ سپس پرسشنامه ماتریسی ساخت یافته برای
تعیین ارتباطات بینابینی این شاخص ها تدوین گردید. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از مدل سازی
تمرکز بر توسعه « ساختاری تفسیری، تحلیل و در 9 سطح در یک شبکه تعاملی ترسیم شد که درنتیجه شاخص
در بالاترین سطح قرار گرفت. همچنین، قدرت نفوذ و میزان وابستگی این شاخص ها نسبت به هم در » پایدار
ماتریس قدرتِ نفوذ وابستگی، موردبررسی قرار گرفت. طبق یافته ها پرنفوذترین شاخص در ماتریس قدرت -
است؛ لذا تحقق - » ارائه آموزش های مرتبط با مسئولیت اجتماعی به تأمین کنندگان « نفوذ وابستگی، شاخص
مسئولیت اجتماعی شرکت در انتخاب تأمین کنندگان درگرو آموزش آن هاست و شرکت می باید با این نگرش،
برنامه های درازمدت خود را بر مبنای آموزش مسئولیت اجتماعی به تأمین کنندگان طراحی نماید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Interpretative Structural Model on Effective Factors of The Suppliers’ Selection Based on CSR

نویسندگان [English]

  • Reza Esmaeilpour 1
  • Adel Azar 2
  • Mohammad ShahMohammadi 3

چکیده [English]

Nowadays many organizations involved in environmental, social and economic concerns and measure supplier performance on the fields; including the effect that "corporate social responsibility" could have on the suppliers’ selection. The aim of this study is determine of a model to selection of suppliers based on corporate social responsibility. By a review of research literature and obtaining the opinion of experts, the issues were identified in the 5 dimensions (organizational commitment, employee, commitment to society and citizenship, moral commitments, environmental commitments) and 17 indicators. Then the matrix structured questionnaire was developed to determine the intermediate relationship of these indicators. Questionnaire's obtained data analyses using ISM so it was traced 6 levels in an interactive network that indicator "focus on sustainable development" was at the highest level. Also, influence and dependence of the indicators relative to each other on the matrix influence-dependence was evaluated. The most influential indicator in the matrix influence-dependence is "Providing relevant training in CSR to the suppliers”; so the implementation of Corporate Social Responsibility in the selection of suppliers depends on their training and to be with this attitude, long-term plans would be design on the basis of social responsibility training specifically for suppliers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social responsibility
  • Supplier Selection
  • ISM
آذر، عادل؛ خسروانی، فرزانه؛ جلالی، رضا، تحقیق در عملیات نرم، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، تهران،1392.
اژدری،بهنام؛ مدل سازی علی روابط میان فعالیت های مدیریت زنجیره تامین، توانمندسازها و عملکرد زنجیره تامین محصولاات منتخب ایرانی، پایان نامه دوره دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، 1391.
امیدوار، علیرضا؛ ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، تکمیل‌کننده و جایگزین سیاست‌ها و وظایف دولت، پژوهشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها، شماره21، 1390.
رحیمیان، محمد مهدی؛ نزل آبادی، شکوفه؛ شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین، دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف، 1393.
شفیعی، مرتضی؛ خداپرستی، صهیب؛ خداپرستی، صابر؛ ارزیابی و انتخاب تأمین‌کننده بر اساس مدل Fuzzy DEA & DFA، سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده‌ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، 1390.
فیروزجائیان، علی اصغر؛ فیروزجائیان، مجتبی، کاربرد تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری در مطالعات گردشگری (تحلیلی آسیب شناسانه)، مجله برنامه‌ریزی توسعه گردشگری، سال دوم، شماره 6، 159-129،1392.
مشبکی، اصغر؛ خلیلی شجاعی، وهاب؛ بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها (CSR)، جامعه شناسی کاربردی – سال 21، شماره پیاپی (40)، شماره چهارم، زمستان 1393.
Ashby, A. Leat, M. and Hudson-Smith, M., “Making Connections: A review of Supply Chain Management and Sustainability Literature”, Supply Chain Management: An International Journal, Vol.17 No.5, pp.497-516, 2012.
Bayazit, O. Karpak, B. and Yagci, A. "A purchasing decision: Selecting a supplier for a construction company," Journal of Systems Science and Systems Engineering, vol. 15, pp. 217-231, 2006.
Carter, R. C. and Rogers, D. S., “A Framework of Sustainable Supply Chain Management: Moving Towards New Theory”, International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol. 38 No.5, pp. 360-387, 2008.
Carter, C. R. and Easton, P. L., “Sustainable Supply Chain Management: Evolutions and Future Directions”, International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol. 41 No.1, pp. 46-62, 2011.
Christopher, Joe. "Corporate governance—A multi-theoretical approach to recognizing the wider influencing forces impacting on organizations." Critical perspectives on accounting 21, 683-695, 2010.
Ciliberti, F. Pontrandolfo, P. & Scozzi, B. Investigating corporate social responsibility in supply chains: a SME perspective. Journal of cleaner production, 16(15), 1579-1588, 2008.
Coles, T. Fenclova, E. Dinan, C. Tourism and corporate social responsibility: A critical review and research agenda, Tourism Management Perspectives, 6, 122-141, 2013.
Costa, Roberta, and Tamara Menichini. "A multidimensional approach for CSR assessment: the importance of the stakeholder perception." Expert Systems with Applications 40, 150-161, 2013.
Deagraeve, Z. Labro, E. and Roodhooft, F., “An evaluation of vendor selection models from a total cost of ownership perspective”, European Journal of Operational Research, Vol. 125, pp. 34, 2000.
Faisal M.N. Banwat D.K. and Shankar R. Supply chain risk mitigation: Modeling the enablers, Business Process Management Journal, 12(4), 532-552, 2006.
Galbreath, J. Drivers of corporate social responsibility: the role of formal strategic planning and firm culture. British Journal of Management, 21(2), 511-525, 2010.
Govindan, Kannan; Khodaverdi, R. Jafarian, A. A fuzzy multi criteria approach for measuring sustainability performance of a supplier based on triple bottom line approach. Journal of Cleaner Production, Vol. 47, p. 345-354, 2013.
Heidarzadeh, Hanzaee, K, Rahpeima, A. Corporate social responsibility (CSR): A scale development study in Iran. Research Journal of Applied Sciences, Engineering, and Technology, 6(9), 1513-1522, 2013.
Krause, D. R. Vachon, S. and Klassen, R. D., “Special Topic Forum on Sustainable Supply Chain Management: Introduction and Reflections on the Role of Purchasing Management”, Journal of Supply Chain Management, Vol. 45 No.4, pp.18-25, 2009.
Kumar, D & Palaniappanb, Murugesan & Kannanc, Devika & Shankara, K, Analyzing the CSR issues behind the supplier selection process using ISM approach, Resources, Conservation and Recycling, 92, 268–278, 2014.
Martela, M. The significance of culture in promotion of corporate responsibility in the supply chain: a case study of India. Helsinki University of Technology, 2005.
Rao, P. & Holt, D. Do green supply chains lead to competitiveness and economic performance? International Journal of Operations & Production Management, 25(9), 898-916, 2005.
Smallenburg, D. Corporate Social Responsibility in supply chains, Master thesis Erasmus University, Rotterdam School of Managementm 2014.
Spence, L. and Bourlakis, M., “The Evolution of Corporate Social Responsibility to Supply Chain Responsibility: The Case of Waitrose”, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 14 No.4, pp.291-302, 2009.
Tekin, E. K. Ertürk, A. & Tozan, H. Corporate Social Responsibility in Supply Chains, chapter I, 2015.
Wong, TN; Lee, LH; Sun, Z, CSR and environmental criteria in supplier selection, The 13th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference, Phuket, Thailand, December, p. 74-84, 2012.
Xu, Lei & Kumar, D. Thresh & Shankar, K. Madan & Kannan, Devika & Chen, Gang, Analyzing criteria and sub-criteria for the corporate social responsibility-based supplier selection process using AHP, Int J Adv Manuf Technol, 2013.
Yawar, Sadaat Ali, Corporate Social Responsibility in Supply Chains: Relevance of Supplier Development, Kassel University Press GmbH, 2014.