نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده

این پژوهش درصدد است تاثیر دو جنبه مهم از مدیریت هزینه استراتژیک (مدیریت هزینه اجرایی و مدیریت هزینه ساختاری) بر عملکرد مالی شرکتها را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. برای این منظور، تاکید ویژه ای بر هزینه های زیست محیطی شده است. جنبه اجرایی مرتبط با هزینه های زیست محیطی شامل مدیریت، کنترل و بهینه سازی هزینه ها در سطح استراتژیهای زیست محیطی مدنظر و جنبه ساختاری بیانگر نحوه تاثیرگذاری هزینه های زیست محیطی بر ساختار هزینه شرکت بر حسب طراحی محصول، مواد اولیه مورد استفاده و فرایند طراحی عملیاتی است. داده های مورد نیاز از 126 شرکت تولیدی اصفهان جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل فرضیات از ماتریس همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. طبق نتایج پژوهش ردیابی هزینه‌های زیست محیطی و اجرای ابتکارات زیست محیطی بر عملکرد مالی اثرات قابل توجهی دارند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد مدیریت هزینه اجرایی (ردیابی هزینه-های زیست محیطی) و مدیریت هزینه ساختاری (اجرای ابتکارات زیست محیطی) ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته و بطور مشترک بر عملکرد مالی تاثیرگذارند. درنهایت، ردیابی هزینه های زیست محیطی از طریق بهبود کارآیی ساختار هزینه فعلی و ارائه ابتکارات جدید در زمینه ساختار هزینه بر عملکرد مالی تاثیرگذارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Strategic Cost Management on Financial Performance with Emphasis on Environmental Costs

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nazaripour 1
  • Fahime Mirzaee 2

1 Academic Member

2 MA in Accounting

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the impact of two important component of strategic cost management (SCM) (executional cost management and structural cost management) on financial performance. For this purpose, one specific context is investigated, namely environmental costs. The environmental costs reflect an ‘executional’ aspect aimed at managing, controlling and optimizing costs for a given environmental strategy, but also a ‘structural’ aspect based on their influence on the firm's cost structure notably in terms of product design, raw materials used and operational process design. Survey data have been collected on a sample of 126 Esfahan’s manufacturing firms. In order to analyze the research hypotheses Pearson correlation matrix and the structural equation model were used. According to the research findings, tracking of environmental costs and implementation of environmental initiatives have significant effects on financial performance. Executional cost management (the tracking of environmental costs) and structural cost management (the implementation of environmental initiatives) are related to each other and they act together to contribute to financial performance. Finally, through improving the current cost structure and providing new initiatives regarding cost structure, the tracking of environmental costs has influence on financial performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Cost Management
  • Tracking of Environmental Costs
  • Implementation of Environmental Initiatives
  • Financial Performance
معین­نژاد، بهراد. (1390). "شناخت حسابداری محیط زیست و نقش آن در بررسی هزینه­های زیست محیطی"، پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران، دانشگاه تهران.
هاشمی بلمیری، سمیرا و همکاران. (1394). "مدیریت هزینه استراتژیک: مفهوم، اهداف، فرایند وابزارها"، ماهنامه پژوهشهای مدیریت و حسابداری، شماره 15 و 16 صص 109-92.
هراتی، جواد و همکاران. (1395). "بررسی تاثیر نابرابری اقتصادی و سیاسی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب: رویکرد پانل GMM"، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 23، صص 230-197.
Agndal, H., & Nilsson, U. (2009). "Interorganizational cost management in the exchange process". Management Accounting Research, 20(2), 85-101.
Allenby, B. R. (1999). "Industrial ecology: Policy framework and implementation". Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
Al-Naser, KH., Mohamed, R. (2017). "The Integration between Strategic Cost Management Techniques to Improve the Performance of Iraqi Manufacturing Companies". Asian Journal of Finance & Accounting, 9 (1), 210-223.
Anderson, S. W. (2007). "Managing costs and cost structure throughout the value chain: research on strategic cost management". In C. S. Chapman, A. G. Hopwood, & M. D. Shields (Eds.), Handbook of management accounting research (p. 481). Oxford, UK: Elsevier.
Arjalies, D.-L., & Mundy, J. (2013). "The use of management control systems to manage CSR strategy: a levers of control perspective". Management Accounting Research, 24(4), 284-300.
Biswas, Sh. And O'Grady, W. (2016)."Using external environmental reporting to embed sustainability into organizational practices", Accounting Research Journal, 29(2), 218-235.
Boiral, O., & Henri, J.-F. (2012). "Modeling the impact of ISO 14001 on environmental performance: a comparative approach". Journal of Environmental Management, 99, 84-97.
Burritt, R. L. (2004). "Environmental management accounting: roadblocks on the way to the green and pleasant land. Business Strategy and the Environment". 13(1), 13-32.
Burnett, R. D., & Hansen, D. R. (2008). "Eco-efficiency: defining a role for environmental cost management". Accounting, Organizations and Society, 33(6), 582-602.
Cohen, S., & Kaimenaki, E. (2011). "Cost accounting systems structure and information quality properties: an empirical analysis". Journal of Applied Accounting Research, 12(1), 5-25.
Cooper, R., & Slagmulder, R. (2004). "Interorganizational cost management and relational context". Accounting, Organizations and Society, 29(1), 1-26.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). "Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error". Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1998). "Multivariate data analysis". (5th ed.), Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Henri, J. Boiral, O. and Roy, M. (2016). "Strategic cost management and performance: The case of environmental costs". The British Accounting Review, 48 (2), 269-282.
Hesford, J. W., Lee, S.-H., Van der Stede, W. A., & Young, M. (2007). "Management accounting: a bibliographic study". In C. S. Chapman, A. G. Hopwwod, & M. D. Shields (Eds.), Handbook of management accounting research. Oxford, UK: Elsevier.
Hsu, S. H., & Qu, S. Q. (2012). "Strategic cost management and institutional changes in hospitals". European Accounting Review, 21(3), 499-531.
Joshi, S., Krishnan, R., & Lave, L. (2001). "Estimating the hidden costs of environmental regulation". The Accounting Review, 76(2), 171-198.
Maiga, A. S., Nilsson, A., & Jacobs, F. A. (2014). "Assessing the interaction effect of cost control systems and information technology integration on manufacturing plant financial performance". The British Accounting Review, 46(1), 77-90.
Melnyk, S. A., Sroufe, R. P., & Calantone, R. (2003). "Assessing the impact of environmental management systems on corporate and environmental performance". Journal of Operations Management, 21(3), 329-351.
Parker, L. D. (1999). "Environmental costing: An exploratory examination". (p. 81), Melbourne, VIC: A. S. o. C. P. Accountants.
Pizzini, M. J. (2006). "The relation between cost-system design, managers' evaluations of the relevance and usefulness of cost data, and financial performance: an empirical study of US hospitals". Accounting, Organizations and Society, 31(2), 179-210.
Rannou, C., & Henri, J.-F. (2010). "The better way to measure environmental costs. CMA Management". (June/July), 28-34.
Roewer, U. (2008). "Environmental protection expenditure by industry in the European Union 1997-2004". Luxembourg: Eurostat. Catalogue no KS-SF-08-093-EN-N: 12.
Russo, M. V., & Fouts, P. A. (1997). "A resource-based perspective on corporate environmental performance and profitability". Academy of Management Journal, 40(3), 534-559.
Simons, R. (1990). "The role of management control systems in creating competitive advantage: new perspectives". Accounting, Organizations and Society, 15(1/2), 127-143.
WBCSD. (2000). "Eco-efficiency: Creating more value with less impact". World Business Council for Sustainable Development.
Young, W., & Tilley, F. (2006). "Can businesses move beyond efficiency? The shift toward effectiveness and equity in the corporate sustainability debate". Business Strategy & the Environment, 15(6), 402-415.