نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده

این مقاله به موضوع تدوین استراتژی افقی می‌پردازد که یکی از بخش‌های ضروری استراتژی سطح بنگاه می‌باشد و مبنای آن اشتراک منابع میان کسب‌وکارها است؛ از اینرو در این تحقیق به منظور تسهیل اتخاذ تصمیمات استراتژیک در سطح بنگاه، مدلی برای ارزیابی فرصت‌های اشتراک منابع میان کسب‌وکارها طراحی شد. در راستای هدف مذکور برای طراحی یک مدل جامع، مرور ادبیات تقریبا جامعی صورت گرفت که متغیرهای استخراج شده از مرور ادبیات و استفاده از تجربه خبرگان صنعت برای تعیین رابطه میان آنها در قالب رویکرد پویایی‌شناسی سیستم منجر به ایجاد یک مدل پویا برای ارزیابی اشتراک منابع شد. این مدل شامل عوامل تأثیرگذار بر فرایند اشتراک منابع و تعاملات میان آنها است که پویایی‌های میان این عوامل را در طول زمان نشان می‌دهد. اعتبار مدل با انجام آزمون‌های اعتبارسنجی در رویکرد پویایی‌شناسی سیستم و با استفاده از شبیه‌سازی‌های کامپیوتری، مورد ارزیابی قرار گرفت که بر اساس نتایج بدست آمده اعتبار مدل برای استفاده در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با اشتراک منابع در شرکت‌های چند کسب‌و‌کاره تأیید شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a Dynamic Model for Formulating Horizontal Strategy in Multi-Business Firms

چکیده [English]

This paper addresses the issue of horizontal strategy formulation, an essential part of corporate-level strategy, based on sharing resources among businesses. Therefore, in this study, a model was developed to evaluate the opportunities for sharing resources among businesses in order to facilitate strategic decision-making at the corporate-level. In line with the mentioned goal for designing a comprehensive model, literature was reviewed extensively and variables extracted from literature review and experience of industry experts were used to determine relationship between them in the form of dynamic approach leading to the creation of a dynamic model to evaluate sharing resources. This model includes affective factors on the process of sharing resources and their interaction that shows the dynamics of these factors over time. Model validity was done in the system dynamic approach via validation tests and computer simulations. Based on the obtained results, the validity of the model was confirmed for making decisions on resource sharing in multi-business firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Level Strategy
  • Horizontal Strategy
  • Resource Sharing
  • Multi-Business Firms
  • System Dynamics
خلیلی شورینی، سهراب؛ زرگر، سیّد محمّد؛ (1389). استراتژی هولدینگ و مصائب آن. پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران، ایران.
محقر، علی؛ جبارزاده، یونس؛ عموزاد مهدیرجی، حنان و مختارزاده، نیما (1392).  رفتار دینامیکی صنایع داخلی در اثر نوسانات تعرفه های گمرکی مطالعه موردی با استفاده از متدولوژی پویایی های سیستم. فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 11 (28)، 1-19.
کمبل، ا؛ گولد، م (1998). هم افزایی در سازمان­های مادر. ترجمه سید محمد اعرابی و افشین فتح الهی، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
 
Barlas, Y. (1996). Formal aspects of model validity and validation in system dynamics. System dynamics review, 12(3).
Barney, J. (2002). Gaining and sustaining competitive advantage. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Barney, J. B. & Hesterly, W. S. (2010). Srategic management and competitive advantage: concepts and cases. (3 rd ed.) Upper Saddle River, NJ:Person Education, Inc.
Bnencke, G. (2006). Synergy in a globally diversified organization. Dissertation in university of johnnesburg, south Africa
 
Bromiley, ph. & Rau, D. (2016). Operations management and the resource based view: Another view, Journal of Operation Management, 41, 95-106.
 
Campbell, A., Goold, M. & Alexander, M. (1995). Corporate Strategy: The Quest for Parenting Advantage, Harvard Business Review, March-April 1995, 120-132.
 
Coyne, K. P. (1986). Sustainable Competitive Advantage: what it is and what it isn’t. Business Horizons, January: 54-61.
 
Ensign, P.C. (1998), Interrelationships and horizontal strategy to achieve synergy and competitive advantage in the diversified, Firm Management Decision, 36 (10), 657-668.
Ensign, P.C. (2004), A resource-based view of interrelationships among organizational groups in the diversified firm, Strategic Change, 13 (3), 125- 137.
Hax, A C., & Mujluf,N. S,(1996). The Strategy Concept and Process: A Pragmatic Approach. Upper Saddle River, NJ: Prentic Hall.
Hill, C., Hitt M. & Hoskisson, R. (1992). Cooperative versus competitive structures in related and unrelated diversified firms. Organization Science, 3, 501–521.
Kull, A. J., Mena, J. A. & Korschun, D. (2016). A resource- based view of stakeholder marketing, Journal of Business Research, 69 (12), 5553 – 5560.
Porter, M. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: The Free Press.
 
Porter, M.E. (1987). From Competitive Advantage to Corporate Strategy, Harvard Business Review, May/June 1987, 43-59.
 
Sterman, J. D. (2000). Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world, McGraw Hill.
 
Takaoka (2011). Horizontal strategy in a diversified corporation. Dissertation of the University MIT Sloan School of Management.
 
Wheelen, T. L. & Hnnger, J. D. (2012). Strategic management and business policy: toward global sustainability. Pearson Eduction, Inc. Upper Saddle River, New Jersey.