نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات)، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

مهندسی ارزش یکی از ابزارهای خلق و بهبود ارزش می‌باشد که ضمن کاهش هزینه‌های غیرضروری و حفظ کارکرد اصلی، منجر به افزایش کارایی می‌گردد. امروزه این تکنیک به‌منظور کاهش هزینه در صنایعی همچون برق که با هزینه‌های بالا مواجه هستند استفاده می‌شود. از آنجا که در بسیاری موارد، کارایی پایین در زنجیره تأمین این صنعت منجر به افزایش هزینه‌ها‌ می‌گردد، لذا بهره‌گیری از گام‌های مهندسی ارزش بسیار اثربخش خواهد بود. در این مقاله سعی شده تا با ترکیب مبحث زنجیره ارزش و روش‌های نوین تصمیم‌گیری چندشاخصه نسبت به شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای کاهش هزینه در زنجیره تأمین کابل و تجهیزات جانبی نیروگاه سیکل ترکیبی سیرجان (گل گهر) اقدام شود. بدین منظور نخست راهکارهای نهایی کاهش هزینه پس از برگزاری جلسات متعدد با خبرگان تیم مهندسی ارزش پروژه شناسایی شدند. سپس این راهکارها با معیارهایی که از ادبیات تحقیق استخراج و با نظر خبرگان تیم مهندسی ارزش پروژه (در قالب فرآیند دلفی فازی) تعدیل و نهایی شد، مورد ارزیابی قرار گرفت. معیارهای نهایی و هریک از زیرمعیارها با روش سوآرا وزن‌دهی شدند. سپس وزن نهایی هریک از زیرمعیارها محاسبه شد. در ادامه برای اولویت‌بندی راهکارهای نهایی از روش آراس خاکستری بهره گرفته شد. پس از اولویت‌بندی راهکارها، راهکار دوازدهم (کاهش زمان سفارش تا خرید و تحویل از طریق اصلاح رویه خرید)، به‌عنوان بهترین راهکار برای کاهش هزینه و در نتیجه افزایش کارایی زنجیره تأمین موردنظر شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify and prioritize Strategies to Reduce Plant Power Equipments Supply Chain Costs Through Value Engineering

نویسندگان [English]

  • Jalil Heidary Dahooie 1
  • Seyyed Jalal Hosseini Dehshiri 2

1 Faculty of management, university of Tehran

2 Master Student of Business Administrator, Faculty of Management, University of Tehran

چکیده [English]

Value engineering is one of the tools to create and improvement value while reduces unnecessary costs and keeps the original function, leads to increased efficiency. Today this technique used to reduce the cost in industries that are facing high costs such as the electricity industry. The evidence and expert’s opinion implying that many factors causing costs in the industry is related to the supply chain the low efficiency in the supply chain, resulting in increased costs. So to increase performance and reduce costs, the research was conducted aimed to identify and prioritize solutions reduce costs in the supply chain for cables and accessories combined cycle power plant Sirjan (Gol Gohar), who has a major role in the country's electricity supply. The final solutions for cost reduction after holding several meetings with experts of the project value engineering team were identified. Then these solutions were evaluated with criteria extracted of the research literature and opinions of experts of the project value engineering team were moderated and finalized. The final criteria and each of the sub-criteria were weighted by SWARA. Then final weight was calculated for each of the sub-criteria. In order to prioritize final solutions we used ARAS-G. After prioritizing solutions, solution the twelfth (reducing the time of order up to purchase and deliver through the reform procedures purchase), as the best solution was identified to reduce costs and thus increase performance supply chain target

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Engineering
  • SWARA
  • ARAS-G
  • the supply chain for cables and accessories
  • combined cycle power plant Sirjan (Gol Gohar)
Ali, A. S., & Rahmat, I. (2010). The performance measurement of construction projects managed by ISO-certified contractors in Malaysia.Journal of Retail & Leisure Property9(1), 25-35.
Beheshti, H. M. (2004). Gaining and sustaining competitive advantage with activity based cost management system. Industrial Management & Data Systems, 104(5), 377-383.
Bock, S., & Pütz, M. (2017). Implementing Value Engineering based on a multidimensional quality-oriented control calculus within a Target Costing and Target Pricing approach. International Journal of Production Economics183, 146-158.
Borsic, D., & Volante, C. (1999). Value engineering in the product development process: an application in automotive industry. In SAVE INTERNATIONAL PROCEEDINGS (pp. 24-32).
Bowen, P., Edwards, P., Cattell, K., & Jay, I. (2010a). The awareness and practice of value management by South African consulting engineers: Preliminary research survey findings. International journal of project management28(3), 285-295.
Bowen, P., Jay, I., Cattell, K., & Edwards, P. (2010b). Value management awareness and practice by South African architects: an empirical study.Construction Innovation10(2), 203-222.
Chen, W. T., Chang, P. Y., & Huang, Y. H. (2010). Assessing the overall performance of value engineering workshops for construction projects.International Journal of Project Management28(5), 514-527.
Chen, W. T., Chang, P. Y., & Huang, Y. H. (2010). Assessing the overall performance of value engineering workshops for construction projects.International Journal of Project Management28(5), 514-527.
Davis, S. M. (1997). Bringing innovation to life. Journal of Consumer Marketing14(5), 338-361.
Dehnavi, A., Aghdam, I. N., Pradhan, B., & Varzandeh, M. H. M. (2015). A new hybrid model using step-wise weight assessment ratio analysis (SWARA) technique and adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) for regional landslide hazard assessment in Iran. Catena135, 122-148.
Elias, S. E. (1998). Value engineering, a powerful productivity tool. Computers & industrial engineering, 35(3), 381-393. ‌
Ellis, R. C., Wood, G. D., & Keel, D. A. (2005). Value management practices of leading UK cost consultants. Construction Management and Economics,23(5), 483-493.
Fong, P. S. W., Hills, M. J., & Hayles, C. S. (2007). Dynamic knowledge creation through value management teams. Journal of Management in Engineering23(1), 40-49.
Gandhinathan, R., Raviswaran, N., & Suthakar, M. (2004). QFD-and VE-enabled target costing: a fuzzy approach. International Journal of Quality & Reliability Management21(9), 1003-1011.
Hwang, B. G., Zhao, X., & Ong, S. Y. (2014). Value management in Singaporean building projects: implementation status, critical success factors, and risk factors. Journal of Management in Engineering31(6), 04014094.
Ibusuki, U., & Kaminski, P. C. (2007). Product development process with focus on value engineering and target-costing: A case study in an automotive company. International Journal of Production Economics105(2), 459-474.
Ju-Long, D. (1982). Control problems of grey systems. Systems & Control Letters1(5), 288-294.
Kelly, J. (2007). Making client values explicit in value management workshops. Construction Management and Economics25(4), 435-442.
Keršuliene, V., Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2010). Selection of rational dispute resolution method by applying new step‐wise weight assessment ratio analysis (SWARA). Journal of Business Economics and Management,11(2), 243-258.
Koc, T., & Bozdag, E. (2017). Measuring the degree of novelty of innovation based on Porter's value chain approach. European Journal of Operational Research257(2), 559-567.
Lin, G., Shen, G. Q., Sun, M., & Kelly, J. (2011). Identification of key performance indicators for measuring the performance of value management studies in construction. Journal of Construction Engineering and Management137(9), 698-706.
Lorde, T., Waithe, K., & Francis, B. (2010). The importance of electrical energy for economic growth in Barbados. Energy Economics32(6), 1411-1420.
Mohamad Ramly, Z., Shen, G. Q., & Yu, A. T. (2014). Critical success factors for value management workshops in Malaysia. Journal of management in engineering31(2), 05014015.
Nucciarelli, A., Li, F., Fernandes, K. J., Goumagias, N., Cabras, I., Devlin, S., ... & Cowling, P. (2017). From value chains to technological platforms: The effects of crowdfunding in the digital game industry. Journal of Business Research.     
Parikh, S. R. (2000, June). Proving value methodology as an outstanding tool for the assessment of waste minimization opportunities at the Hanford site. In SAVE INTERNATIONAL PROCEEDINGS (pp. 196-209).
Park, C. S., Kim, H. J., Park, H. T., Goh, J. H., & Pedro, A. (2017). BIM-based idea bank for managing value engineering ideas. International Journal of Project Management35(4), 699-713.
Qiping Shen, G., & Yu, A. T. (2012). Value management: recent developments and way forward. Construction Innovation12(3), 264-271.
Rachwan, R., Abotaleb, I., & Elgazouli, M. (2016). The influence of value engineering and sustainability considerations on the project value. Procedia Environmental Sciences34, 431-438.
SAVE International (2007). Value Standard and Body of Knowledge, [Online] Available From .
Surlan, N., Cekic, Z., & Torbica, Z. (2015). Use of value management workshops and critical success factors in introducing local experience on the international construction projects. Journal of Civil Engineering and Management, 1-9.
Tohidi, H. (2011). Review the benefits of using value engineering in information technology project management. Procedia Computer Science, 3, 917-924.
Tupenaite, L., Zavadskas, E. K., Kaklauskas, A., Turskis, Z., & Seniut, M. (2010). Multiple criteria assessment of alternatives for built and human environment renovation. Journal of Civil Engineering and Management16(2), 257-266.
Turskis, Z., & Zavadskas, E. K. (2010). A novel method for multiple criteria analysis: grey additive ratio assessment (ARAS-G) method. Informatica,21(4), 597-610.
Yuan, Z., Shen, G. Q., Chung, K. H., Ramly, Z. M., Yu, T. W., & Wang, H. (2015). Experimental Study on Virtual Value Management Workshop in Hong Kong. Journal of Management in Engineering32(2), 04015039.
Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2010). A new additive ratio assessment (ARAS) method in multicriteria decision‐making. Technological and Economic Development of Economy16(2), 159-172.
Zavadskas, E. K., Turskis, Z., & Vilutiene, T. (2010). Multiple criteria analysis of foundation instalment alternatives by applying Additive Ratio Assessment (ARAS) method. Archives of civil and mechanical engineering,10(3), 123-141.
Zengin, Y., & Ada, E. (2010). Cost management through product design: target costing approach. International Journal of production research48(19), 5593-5611.
Zhang, X., Mao, X., & AbouRizk, S. M. (2009). Developing a knowledge management system for improved value engineering practices in the construction industry. Automation in construction18(6), 777-789.