آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1862
تعداد پذیرش 169
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1338
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 491

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 69
تعداد مقالات 523
تعداد مشاهده مقاله 956569
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 869888
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 231 روز
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 463 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 190 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 9 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 311 روز
درصد پذیرش 9 %