آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1774
تعداد پذیرش 220
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1227
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 468

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 64
تعداد مقالات 491
تعداد مشاهده مقاله 835898
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 780092
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 219 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 382 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 138 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 9 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 405 روز
درصد پذیرش 12 %