آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1797
تعداد پذیرش 229
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1248
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 472

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 65
تعداد مقالات 501
تعداد مشاهده مقاله 856302
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 797446
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 225 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 396 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 142 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 9 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 375 روز
درصد پذیرش 13 %