نویسنده = محمد مهدی بحرالعلوم
تعداد مقالات: 2
1. ارائه یک مدل خطی استوار جهت تشکیل صندوق شاخصی

دوره 13، شماره 39، زمستان 1394، صفحه 91-114

محمد مهدی بحرالعلوم؛ میر فیض فلاح شمس لیالسانی؛ قاسم بولو


2. مدل سنجش کیفیت خدمات فنی ارائه شده به صنایع پایین دستی پتروشیمی در مهندسی فروش

دوره 11، شماره 28، بهار 1392، صفحه 137-158

میر علی سید نقوی؛ محمد مهدی بحرالعلوم