تعیین ارزش شبکه اجتماعی سازمانی از دیدگاه مدیریت دانش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این مقاله از دیدگاه مدیریت دانش درخصوص شبکه اجتماعی سازمانی بهره می برد. ما به این سوال پاسخ می دهیم که کارکنان چگونه از شبکه اجتماعی سازمانی در جهت ایجاد ارزش و تقویت مدیریت دانش استفاده می کنند همچنین به بررسی اشکال استفاده از شبکه اجتماعی سازمانی و ارزش آن برای مدیریت دانش می پردازیم. در این تحقیق به پنج کارکرد شبکه اجتماعی که شامل: حل مسئله،تولید ایده ها ، به روز رسانی ها ، مدیریت کار،گفتگوهای غیررسمی؛ میباشد، پرداخته میشود.نوع تحقیق کاربردی و با استفاده از پرسش نامه داده های مورد نظر جمع آوری و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آنالیز رگرسیون و نرم‌افزار SPSS استفاده شده است . جامعه این تحقیق 100 نفر از کارمندان شرکت همکاران سیستم که از شبکه های اجتماعی تخصصی و حرفه ای استفاده می کنند، میباشد و تعداد75 نفر به عنوان نمونه جهت انجام تحقیق از طریق فرمول کوکران انتخاب شده است. جهت بررسی روایی محتوایی پرسشنامه از نظرات اساتید و خبرگان و برای پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته ها در نهایت نشان دادند شبکه اجتماعی سازمانی قادر به ایجاد ارزش برای نوآوری با کمک به افراد در بکارگیری موثر کارکردهای شبکه اجتماعی و غنی سازی توانایی های دانش میباشد و مشارکت موثر در شبکه اجتماعی سازمانی می تواند باعث فعالسازی مدیریت دانش و ایجاد ارزش شود. منظور از ارزشگذاری ارزیابی مزایای استفاده از شبکه اجتماعی سازمانی برای به دست آوردن دانش موثرمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Value of Organizational Social Network: Knowledge Management Perspective

چکیده [English]

This article benefits from the perspective of knowledge management on the organization social networks. This study was an attempt to investigate how employees benefit from organizational social networks in order to create value and expand the knowledge management. It also considers different usage of organizational social networks and its value for knowledge management. Also, five functions of social networks have been studied, which includes: problem solving, generating ideas, updates, task management, and informal conversations. This research is an applied one and data was gathered by questionnaires and regression analysis with SPSS software was used as means of data analysis. The community of this study included 100 employees of " Hamkaran System", who use professional social networks. A group of 75 employees was selected as the sample group for research through Cochran's formula. To evaluate the Content validity and reliability of the questionnaire was used of Comments professors and experts and Cronbach's alpha. Results showed that the organizational social network is able to create value for innovation by helping people in effective use of social networking functions and enrich the abilities of knowledge. Effective participation in organizational social networks can cause to active knowledge management and create value. The purpose of valuation is assessment of the benefits of organizational social network to gain effective knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value of organazatinal social network
  • Knowledge Management
  • social network applications
1-     افجهء، سید علی اکبر؛ انتظاری، اردشیر؛ مرتجـی، نجمـه سـادات(1394) ،الگـوی رفتار اشتراک دانش در شبکه اجتمـاعی، فـصلنامه علـوم اجتمـاعی، دوره ،25 شماره .7

2-     الوانی،مهدی و شاهقلیان،کیوان(1385)،طراحی الگوی ارزیابی سطح مدیریت دانش در سازمانهای صنعتی ایران،فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول.شماره52،ص6

3-     انتظاری ، علی ،امیری ، مقصود و مرتجی ، نجمه السادات (1395) ، ارائه الگوی رفتار اشتراک دانش متخصصان ایرانی در فضای مجازی ، فصلنامه مطالعات رسانههای نوین، سال دوم، شماره 5 ، بهار 1395

4-     حسینی، محمدعلی. (1385 ).مدیریت دانش و کاربردهای آن در سیستم پرستاری. بهداشت و درمان. شماره 599

5-     شمسینی غیاثوند ، حسن (1391) " جایگاه رسانههای نوین در تحولات نوین جهان عرب   " فصلنامه تخصصی علوم سیاسی/ شماره نوزدهم ،صص 206-229                 

6-     کاظمی، مهدی؛ وحیدی مطلق، طیبه؛ وحیدی مطلق، سمانه (1393) ،بررسی تأثیر عوامل اثرگذار بر اشتراک دانش در جوامع مجازی ایرانی، پژوهشهای مدیریت عمومی، شماره 23 ،سال7

7-     لویی،سپیده(1391) ،بررسی کاربرد سیستم مدیریت یادگیری در مدیریت دانش،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبائی.ص29-32

8-    محکم کار،ایمان و حلاج،محمد مهدی (1393)،"شبکه های اجتماعی به دنبال چه هستند"،فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی.87-108

9-     محمدی فاتح (1386) ، شناسایی عوامل کلیدی توفیق سیستم مدیریت دانش در دانشکده ها و مراکز آموزش عالی مدیریت تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

10-  مهدی زاده ،سید محمد (1389) ،" انقلاب‌ ارتباطات‌، جامعه‌ شبکه‌ای‌ و ذهنیت‌ و هویت‌ ناپایدار" فصلنامه رسانه (ارائه شده در سمینار جامعه اطلاعاتی و ایران1400)

 

11-  .Leonardi, P. M., & Meyer, S. R. (2015). Social media as social lubricant: howambient awareness eases knowledge transfer. American Behavioral Scientist,59(1), 10–34.

12-  Beck, R., Pahlke, I., & Seebach, C. (2014). Knowledge exchange and symbolic actionin social media-enabled electronic networks of practice: a multilevelperspective on knowledge seekers and Contributors1. MIS Quarterly, 38(4),1245–1270

13-  Davenport, TH. and Prusak, L. (1998), Working knowledge: how organizations manage what they know, HBS Press, Boston MA.

14-  Ellison, N. B., Gibbs, J. L., & Weber, M. S. (2015). The use of enterprise social network sites for knowledge sharing in distributed organizations: the role of organizational affordances. American Behavioral Scientist, 59(1), 103–123.

15-  Fulk, J., & Yuan, Y. C. (2013). Location, motivation, and social capitalization via enterprise social networking. Journal of Computer-Mediated Communication,19(1), 20–37. http://dx.doi.org/10.1111/jcc4.12033

16-  Gold, A. H., Malhotra, A., & Segars, A. H. (2001). Knowledge management: An organizational capabilities perspective. Journal of Management Information Systems, 18(1),
185–214

17-  Kane, G (2017)," The evolutionary implications of social media for organizational knowledge management" Information and Organization, INFORG-00212; No of Pages 10

18-  Leonardi, P. M. (2015). Ambient awareness and knowledge acquisition: using social media to learn “who knows what” and “who knows who”. MIS Quarterly, 39(4),747–762.

19-  Leonardi, P. M., Huysman, M., & Steinfield, C. (2013). Enterprise social media: definition, history, and prospects for the study of social technologies in organizations. Journal of Computer-Mediated Communication, 19(1), 1–19

20-  Majchrzak, A., Faraj, S., Kane, G. C., & Azad, B. (2013). The contradictory influence of social media affordances on online communal knowledge sharing. Journal of Computer-Mediated Communication, 19(1), 38–55.

21-  Mäntymäkia,M, Riemer, K,(2016)," Enterprise social networking: A knowledge management perspective", International Journal of Information Management 36 (2016) 1042–1052

22-  Nguyen, B  et al (2015)," Brand innovation and social media: Knowledge acquisition from social media, market orientation, and the moderating role of social media strategic capability" Industrial Marketing Management 51 (2015) 11–25

23-  Riemer, K., Finke, J., & Hovorka, D. (2015). Bridging or bonding: do individuals gain social capital from participation in enterprise social networks? In Proceedings of the international conference on information systems (ICIS2015).

24-  Sigala, M & Chalkiti, K (2015)," Knowledge management, social media and employee creativity" International Journal of Hospitality Management 45 (2015) 44–58

25-  Zhang, Y., & Li, H. (2010). Innovation search of new ventures in a technology cluster: the role of ties with service intermediaries. Strategic Management Journal, 31(1), 88–109