بهینه سازی حمل و نقل مواد غله بر اساس یک مدل شبیه سازی در بندر شهیدرجایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، قزوین، ایران (نویسنده مسئول)

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

چکیده

با در نظرگیری افزایش روز افزون تقاضا برای فعالیتهای عملیاتی در بنادر، مدیران بنادر با چالش استفاده بهینه
از تجهیزات و تسهیلات بندری رو به رو میباشند. یکی از این چالشها جلوگیری از ماندگاری زیاد کشتیها
در بنادر م باشد. بدین منظور در این مطالعه به بررسی ایجاد انبار موقت در بندر خدماتی شهید رجایی برای
بارگیری غلات به کشتی با استفاده از یک مدل شبیه سازی بر پایه تئوری صف خواهیم پرداخت. در این راستا،
برخی از معیارهای مهم نظیر زمان سیستم کشتی ها، تعداد کشتیها ی بارگیری شده و نرم بارگیری در نظر گرفته
شده است. نتایج نشان میدهد که بهینه سازی حمل و نقل غلاتها بین انبار موقت و اسکله ظرفیت حمل و نقل
و بارگیری را به میزان 6555 درصد افزایش خواهد داد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Cereal Transportation System at Shahid Rajaee Container Port based on a simulation optimization model

نویسندگان [English]

  • Parham Azimi, 1
  • Mohammad Reza ghanbari,* 2
چکیده [English]

Considering the increasing demand for operational activities in ports, ports managers are facing the challenge of optimal usage of port facilities and equipment. (In the last two decades, maritime transportation systems have been experienced an increasing development. Now the rate of development in this section has been reached 8 percent per year. Nowadays, the port managers are faced with the challenge of optimal use of equipment and facilities). One of these challenges is to reduce the waiting times of ships at the ports.so that in this study, placing the buffer area for loading and unloading cereals has been investigated using a simulation optimization model based on queuing theory at SHAHID RAJAEE port. Three important criteria of the port performance have been considered including the ship turn-around time, number of loaded ships and loading norm. The results indicate that optimization of cereal transportation between the buffer area and the port can increase the capacity of transportation and loading- unloading capacity up to (The results show that the proposed model can increase the capacity of loading and unloading of the system up to %15.5
between the port and buffer area.)

کلیدواژه‌ها [English]

  • SHAHID RAJAEE port
  • buffer area
  • Queuing Theory
  • Simulation
  • ship system tim
منابع:
باورصاد، پرویز. منیدری، علی. ) 6842 (. یک مدل شبیه سازی برای حمل و نقل گوگرد در بندر
خدماتی پار . س اولین همایش ملی فناوریهای نوین دریایی، نوشهر، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
. ره، 6842
جهرمی نژاد، حمید. ) 6842 (. جایگاه امور بندری در عملیات. www.shahidrajaeeport.pmo.ir
قنبری، محمد رضا. ) 6834 (. مدلسازی ناوگان حمل ونقل درونی بندر کانتینری شهید رجایی بر
پایه تئوری صف وشبیه سازی .پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع . دانشکده مهندسی
صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.
Bruzzone, A., And Signorile, R. (1998). Simulation and genetic algorithms for ship planning and shipyard layout, Simulation, 71(2), 74-83.
Chung , Ch . A .(2003), Simulation modeling handbook : a practical approach , CRC press, Inc. Boca Raton, FL, USA, ISBN 0-8493-1241-8
Collier, P. I. (1980). Simulation as an aid to the study of a port as a system. Ship Operation Automation, 3, 51-60.
El Sheikh, A. R., Paul, R. J., Harding, A. S., Balmer, D. W. (1987). A Microcomputer- Based Simulation Study of a Port. The Journal of the Operational Research Society, 38 (8), 673-681.
Gamal Abd El-Nasser A. Said, Abeer M. Mahmoud, El-Sayed M. El-Horbaty. (2014), Simulation and optimization of container terminal operations: a case study, International Journal of Computer Science Engineering and Information Technology Research (IJCSEITR),
Vol.4,Issue 4 ,pp.85-94
Gamal Abd El-Nasser A. Said, El-Sayed M. El-Horbaty. (2015), A Simulation Modeling Approach for Optimization of Storage Space Allocation in Container Terminal, International Journal of Computer, Information, Systems and Control Engineering Vol:9 No:1, pp. 168-173.
Junliang He, Youfang Huang, Wei Yan, Shuaian Wang .(2015), Integrated internal truck, yard crane and quay crane scheduling in a container terminal considering energy consumption, Expert Systems
بهینه سازی حمل و نقل مواد غله بر اساس یک مدل شبیه سازی .... 565
with Applications, Volume 42, Issue 5, Pages 2464-248.
Law, A.M., And Kelton, W.D. (2000). Simulation Modeling and Analysis , 3rd Ed. New York: McGraw Hill.
Massei. M, Tremori. A, Poggi. S, Nicoletti. L, (2013). HLA-based real time distributed simulation of a marine port for training purposes, Int. J. simulation and process modeling, Vol. 8, No. 1, pp. 42-51.
Nevins, M. R., Macal, C. M., Love, R. J., And Bragen, M. J. (1998). Simulation, animation, and visualization of seaport operations, Simulation, 71 (2) 96-106.
Ramani, K. V. (1996). An interactive simulation model for the logistics planning of container operations in seaports, Simulation, 66 (5), 291-300.
Rida, M. (2014). Modeling and Optimization of Decision-Making Process During Loading and Unloading Operations at Container Port. Arabian Journal for Science and Engineering. V 39, Issue 11, pp 8395-8408.
Rossetti M.D., Hill R.R., Johansson B. , Dunkin A., and Ingalls R.G., (2009), "A BRIEF INTRODUCTION TO OPTIMIZATION VIA SIMULATION", Proceedings of the 2009 Winter Simulation Conference, 75-85.
Tahar, R. M., And Hussain, K. (2000). Simulation and analysis for the Kelang container terminal, Logistics Information Management, 13 (1), 14-20.
Tugeu, S. (1983). A simulation study on the determination of the best investment plan for Istanbul seaport, Journal of the Operational Research Society, 34 (6), 479- 487.
UNCTAD. (2010, 2011, 2012). Review of maritime transport. Geneva: UNCTAD.
Young-Tae Chang , Jose Tongzon , Meifeng Luo , Paul Tae-Woo Lee. (2012), Transport Reviews, Vol. 32, Iss. 2, pp. 241-258