استراتژی صنعت لاستیک از دیدگاه خبرگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده

استراتژی پدیده ای جهانی است. استراتژی صنعت لاستیک نیز به عنوان زیر مجموعه ای از سیستم صنعت جهانی باید مدون باشد در این تحقیق به منظور تدوین استراتژی صنعت لاستیک، برنامه ریزی استراتژیک برای این صنعت طی شش مرحله توفان مغزی خبرگان در گروه دلفی تدوین گردید.
الگوی جامع مدیریت استراتژیک شامل سه مرحله تدوین، اجرا و ارزیابی می باشد که در این تحقیق به قسمت اول یعنی مرحله تدوین پرداخته شده است.
مدل انتخابی برگرفته از کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید می باشد. علت انتخاب جامعیت و شفافیت این الگو و تلفیق علمی – کاربردی موضوع تحقیق همگام با طبقه بندی و دسته بندی منماسب برای تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی است.
فرضیه کلی عبارتست از اینکه استراتژی های تدافعی در صنعت لاستیک، استراتژی های مناسبی هستند که مبنای آن وجود نقاط ضعف داخلی غالب بر نقاط قوت و تهدیدات بیشتر از فرصت های این صنعت می باشد.
طی فرایند تحقیق، استراتژی صنعت لاستیک توسط خبرگان آن طی شش نشست تدوین شد. فعالیت نشست اول مشخص کردن ماموریت های صنعت، نشست دوم تعیین اهداف سازمانی در 10 محور، نشست سوم ارزیابی عوامل مهم و تاثیر گذار داخلی و خارجی بر سازمان، نشست چهارم تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE) و عوامل داخلی(IFE) با تعیین ضرائی و رتبه ها، نشست پنجم تکمیل ماتریس (SWOT) و استخراج استراتژی های چهار گانه SO، ST، WO، WT و سپس تشکیل ماتریس (IE) و در نهایت نشست ششم به اولویت بندی استراتژی های تدافعی به روش تحلیلی ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) می باشد که در پایان نتایج حاصله ارائه می گردد. در انتها نیز پس از نتیجه گیری به ارائه پیشنهاد هایی به محققین بعدی، مدیران، دست اندرکاران و سیاستگذاران تدوین کننده استراتژی صنعت لاستیک اقدام گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Summary Developing Suitable Strategy for Rubber and Tire Industry with Delphi Method; Case Study: Iran Tire Factory

نویسندگان [English]

  • S.M. Aarabi 1
  • G. Yaghobi 2
چکیده [English]

Stages of Strategic Management:
The Strategic Management Process Consists Of Three Stages: Strategy Formulation Strategy Implementation & Strategy Evaluation.
In  This   Research    Indicate   Just   Strategy    Formulation     For Rubber   & Tire  Industry  Tn IRAN  TIRE  Factory  .  Srtategy Formulation  Includes Developing a Business Mission,  Identify Organizations  External Opportunities  &  threats  , Determining Determining  Internal  Strengths  & Weeknesses  ,  Establishing Long -  Term Objectives,   Generating Alternative  Srtategies & Choosing   Particular   Strategies  To  Pursue   .  This   Research Includes 4 Stages
I-ZERO STAGE:
Establishing Mission & Long - Term Objectives.
2 - THE INPUT  STAGE:
The External Assessment (Economic Factories, Social Factories, Political   Factories .  Technological   Factories  & Competitive)   and then Developing External Factor Evaluation Matrix  (EFE  )  .  The  Internal  Assessment  (Management  , Marketing,   Finance,   Research &  Development,   Production, Computer  Information  System,   Human  Resource)   and then Developing Internal Factor Evaluation Matrix ( IFE ) .
3-THE   MATCHING STAGE:
Developing The Threats - Opportunities - Weaknesses - Strengths  (  TOWS)  Matrix  &   Constructing  The  Internal  - External ( IE) Matrix.
4 - THE DECISION STAGE:
Developing The Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) At The End,   Choose The Best Strategy  For IRAN TIRE.   Implementation All Stages, With CO-Working Delphi Grope & With Brainstorming Method.
Conclusion: Defensive Strategies are suitable for this factory.