مدلی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای )مورد: زنجیره تامین شرکتهای داروسازی بورس اوراق بهادار تهران(

لعیا الفت؛ جهانیار بامداد صوفی؛ مقصود امیری؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری

دوره 10، شماره 26 ، مهر 1391، ، صفحه 9-34

چکیده
  برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین. وجود مدلی جامع در کنار دادههای قابل اعتماد، راه گشاست. اینامر به بهبود کل زنجیره کمک می کند. در این مقاله از مدلی متناسب با ماهیت شبکهای و چند مرحلهایزنجیره تامین استفاده شده که عملکرد کل زنجیره را در قالب یک مدل ریاضی و با استفاده از شاخصهایمالی، دانشی، مشارکت و پاسخگویی زنجیره تامین، ارزیابی می کند. ...  بیشتر

مدل ارزیابی سازمان ناب در شرکت های خودرو سازی ایرانی (مورد مطالعه شرکتهای ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو)

جهانیار بامداد صوفی؛ رضا قرائی پور

دوره 8، شماره 19 ، دی 1389، ، صفحه 23-52

چکیده
  خلق ارزش برای ذینفعان با حداکثر بهره وری آرمانی است که سازمان ناب پی تحقق آن است. در این مقاله که با هدف ارائه مدل جامع معتبری برای ارزیابی ناب بودن شرکت های خودرو سازی کشور انجام شده است پس از بررسی ادبیات موضوع و مقایسه مدل های مرتبط، مدل مفهومی تحقیق در سه بعد توانمند سازها، فرایندها و نتایج کسب و کار طراحی می شود. سپس در یک پژوهش میدانی ...  بیشتر

مدل عملیاتی ارزیابی چابکی زنجیره تامین شرکت ملی نفت ایران مورد مطالعه شرکت مناطق نفت خیز جنوب

روح الله سهرابی؛ ابوالفضل کزازی؛ جهانیار بامداد صوفی

دوره 6، شماره 17 ، مهر 1386، ، صفحه 49-73

چکیده
  با وجود آنکه ضرورت و اهمیت چابکی زنجیره تامین در بسیاری از صنایع چه از نظر علمی و چه از بعد تجربی بر کسی پوشیده نیست و همچنین لزوم سرعت عمل، پاسخگویی به مشتریان، تغییرات روز افزون بازار و نیازهای مصرف کنندگان، لزوم انعطاف هر چه بیشتر در سازمان ها و تولید، حرکت به سمت ایجاد شبکه در حوزه فیزیکی و مجازی، حذف اتلاف ها در سازمان امروزه از ...  بیشتر

تحلیل محتوا با استفاده از نظریه بنیادین، رویکردی عملیاتی و نوین در روش تحقیق کیفی

جهانیار بامداد صوفی؛ سعید شهباز مرادی؛ مجید سلیمی

دوره 3، شماره 8 ، فروردین 1384، ، صفحه 55-70

چکیده
  نظریه بنیادین چارچوب نظری بسیار موثری را به منظور تحلیل محتوای اطلاعات کیفی جمع آوری شده در سخنرانی ها، مناظره ها، میزگردهای مباحثاتی، مقالات و علی الخصوص مصاحبه ها به پژوهشگران علوم انسانی ارائه می دهد. این نظریه بعنوان یک روش نوین تحقیق برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی در دهه 1960 مطرح و برای اولین بار توسط گلاسر و استراوس ...  بیشتر