شناسایی و اولویت بندی ریسکهای کارآفرینی در صنعت بانکداری

مصطفی اختیاری؛ مسعود کسایی

دوره 13، شماره 36 ، فروردین 1394، ، صفحه 27-60

چکیده
  ریسکهای کارآفرینی همواره به عنوان مهمترین موموعاتی هستند که طی اجرای هر کسب و کار جدید یمیبایست مد نظر کارآفرینان قرار گیرند. عدم توجه به مقوله ریسک های کارآفرینی، می تواند کسب وکارهای جدید را با خطر عدم تحقق نتایج مورد انتظار مواجه سازد. ولیکن از آنجا که همواره مقوله ریسک باعدم قطعیت همراه بوده است و موفقیت یا عدم موفقیت یک فعالیت ...  بیشتر

معرفی یک روش ویکور توسعه یافته برای رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ها

مصطفی اختیاری

دوره 9، شماره 25 ، تیر 1391، ، صفحه 161-179

چکیده
  امروزه بسیاری از بانک های داخلی کشور نوعی ریسک اعتباری را تجربهمی کنند که از پیامدهای آن می توان افزایش مطالبات معوق بانک هاو مشکل عدمبازپرداخت وام های بانک مرکزی را برشمرد. بنابراین استقرار یک سیستم مدیریتاعتباری یکی از C ریسک اعتباری لازم و ضروری به نظر می رسد. سیستم معتبر پنجسیستم های رتبه بندی مشتریان است که می تواند برای مدیریت ...  بیشتر

برنامه ریزی احتمالی چند هدفه برای بهینه سازی مسئله تعیین تعداد نیروی انسانی در سیستم های تولید کارگاهی

مصطفی اختیاری

دوره 8، شماره 19 ، دی 1389، ، صفحه 189-216

چکیده
  یکی از متداولترین رویکردهای حل مسائل احتمالی چند هدفه، برنامه ریزی مقید شده تصادفی است. بر اساس این رویکرد، یک مدل معادل قطعی برای مسئله احتمالی چند هدفه ارائه شده و سپس توسط یک مدل بهینه ساز حل می شود. در این مقاله از ترکیب رویکرد برنامه ریزی مقید شده تصادفی و مدل معیار جهانی مدلی تحت عنوان معیار جهانی مقید شده تصادفی پیشنهاد می شود. ...  بیشتر

مدیریت زنجیره تامین سه سطحی تحت عدم قطعیت استفاده از برنامه فازی چند هدفه

مصطفی اختیاری

دوره 8، شماره 18 ، مهر 1389، ، صفحه 123-160

چکیده
  در این مقاله یک زنجیره تامین سه سطحی تک محصولی با حلقه های تولید کنندگان – توزیع کنندگان – مشتریان در نظر گرفته شده که تقاضای مشتریان، درصد کالای برگشتی از مشتریان و زمان ارسال کالا از توزیع کنندگان به مشتریان، به عنوان متغیرهای فازی در نظر گرفته می شوند. رویکرد اصلی در این مقاله، در نظر گرفتن همزمان مسائل انتخاب تامین کنندگان ...  بیشتر