ارائه یک مدل خطی استوار جهت تشکیل صندوق شاخصی

محمد مهدی بحرالعلوم؛ میر فیض فلاح شمس لیالسانی؛ قاسم بولو

دوره 13، شماره 39 ، دی 1394، ، صفحه 91-114

چکیده
  در این تحقیق استراتژی تخصیص اثربخش دارایی ها در شرایط عدم اطمینان با قابلیت کنترل ریسک، کاهشهزینه های معاملاتی و تحقق بازده هدف گذاری شده مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور پیادهسازی ایناستراتژی و غلبه بر محدودیت مدل های کلاسیک بهینه سازی پورتفوی در مواجهه با عدم قطعیت، تشکیلصندوق شاخصی با رویکرد استوار و محدودیت عدد صحیح مد نظر قرار ...  بیشتر

مدل سنجش کیفیت خدمات فنی ارائه شده به صنایع پایین دستی پتروشیمی در مهندسی فروش

میر علی سید نقوی؛ محمد مهدی بحرالعلوم

دوره 11، شماره 28 ، فروردین 1392، ، صفحه 137-158

چکیده
  یکی از عوامل کلیدی مؤثر در ایجاد تمایز و پیشی گرفتن از رقبا، ارائة مستمر کیفیت برتر بهمشتریان است. رمز موفقیت آن است که انتظارات مشتریان نسبت به کیفیت خدمت بر آورده شده و یاحتی از آن ها پیشی گرفته شود. با توجه به اهمیت کیفیت خدمات در موفقیت سازمان های امروز،هدف از این مقاله، بررسی ابعاد مؤثر بر کیفیت خدمات فنی واحد مهندسی فروش شرکت بازرگانیپتروشیمی، ...  بیشتر