فرآیند قیمت گذاری محصول در خوشه های صنعتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

فاطمه مجیبیان؛ آمنه خدیور؛ عادل آذر؛ عماد روغنیان

دوره 19، شماره 62 ، مهر 1400، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22054/jims.2017.10509.1386

چکیده
  بیش از یک دهه است که توسعه صنعتی مبتنی بر ساختار خوشه‌های صنعتی، به عنوان یک استراتژی نوین مورد برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کشورهای صنعتی در حال توسعه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت نقش خوشه‌های صنعتی در برنامه‌های توسعه اقتصادی، ارائه راهکارهایی به منظور بهبود، پیشرفت و توسعه خوشه‌ها همواره مسئله مورد توجه محققان و متخصصان این ...  بیشتر

قیمت گذاری محصول در یک زنجیره تامین دوسطحی با استفاده از مفهوم تئوری بازی ها در محیط فازی شهودی

آمنه خدیور؛ عادل آذر؛ فاطمه مجیبیان

دوره 14، شماره 43 ، دی 1395، ، صفحه 1-25

https://doi.org/10.22054/jims.2017.7028

چکیده
  در بکارگیری تئوری مجموعه های فازی در نظریه بازی ها، تعیین استراتژی های بازیکنان بر اساس متغیرهای فازی با یکتابع عضویت قطعی صورت می گیرد که در آن درجه عدم عضویت تنها به صورت مکمل درجه عضویت بیان می شود. درحالیکه تعیین مقادیر پارامترهای نادقیق تصمیمات، ممکن است با درجه ای از تردید همراه باشد. از این رو در مقاله حاضراز متغیرهای فازی شهودی ...  بیشتر

تصمیم گیری گروهی بر پایه یک روش تاپسیس فازی شهودی ذوزنقه ای جدید

عماد روغنیان؛ فاطمه مجیبیان

دوره 10، شماره 26 ، مهر 1391، ، صفحه 35-54

چکیده
  در این مقاله یک روش تاپسیس جدید مبتنی بر اعداد فازی شهودی ذوزنقه ای برایتصمیم گیری گروهی معرفی می گردد که در آن، ارزش گذاری گزینه ها نسبت بهشاخص ها و ارزش های وزنی شاخص ها با استفاده از اعداد فازی شهودی ذوزنقه ایتعیین می گردد و اوزان نظرات تصمیم گیرندگان نیز نامعلوم هستند. در روشپیشنهادی، برای تعیین ارزش های وزنی شاخص ها و نظرات تصمیم ...  بیشتر