مدیریت بلادرنگ اختلالات چندگانه در زنجیره تامین چند سطحی با رویکرد برنامه ریزی بازیابی

لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ ابراهیم تیموری؛ فاطمه قاسم زاده گوری

دوره 16، شماره 50 ، مهر 1397، ، صفحه 79-104

https://doi.org/10.22054/jims.2018.9107

چکیده
  در دنیای رقابتی امروز، مدیریت زنجیره تامین هر روز بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، یکی از موضوعاتمهمی که توجه بسیاری از مدیران و متخصصین این حوزه را به خود جلب کرده است مدیریت اختلالاتزنجیره تامین می باشد. وقتی اختلالی در فعالیت یک عضو زنجیره تامین رخ دهد ممکن است فعالیت دیگراعضا زنجیره را نیز تحت تاثیر قرار دهد، هدف اصلی این تحقیق ...  بیشتر

تعیین مسیر حرکت خودروها در بارانداز متقاطع با استفاده از الگوریتم ژنتیک: مورد مطالعه شرکت ایران خودرو

لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ احمد جعفریان

دوره 15، شماره 45 ، تیر 1396، ، صفحه 97-120

https://doi.org/10.22054/jims.2017.7607

چکیده
  بارانداز متقاطع یکی از ابزارهای ناب سازی لجستیک بوده که برای یکی کردن بارها درطول حلقه هایجایگزینی از آن استفاده می شود. بارانداز متقاطع، فرایند حرکت محصول از طریق مراکز توزیع، بدون انبارشمی باشد. یکی از مواردی که تاثیر زیادی بر هزینه های بارانداز متقاطع دارد، مساله تعیین مسیر حرکتV ( خودروها RP (در محیط بیرونی بارانداز متقاطع میباشد. ...  بیشتر

ارائه مدلی برای حل مسئله تخصیص افزونگی قابلیت اطمینان بوسیله یک الگوریتم رقابتی تلفیقی چندهدفه

روزبه عزیز محمدی؛ مقصود امیری؛ رضا توکلی مقدم؛ حمید رضا مشاط زادگان

دوره 14، شماره 42 ، مهر 1395، ، صفحه 103-121

چکیده
  تخصیص اجزاء مازاد شامل انتخاب اجزاء و سطوح افزونگی برای بیشینه نمودن قابلیت اطمینان تحتمحدودیتهای مختلف سیستم است. در اکثر طراحیها، به دلیل وجود توابع هدف چندگانه متضاد، محاسبهقابلیت اطمینان دشوار میباشد. در مدل ارائه شده در این مقاله سه هدف شامل بیشینه سازی قابلیتاطمینان،کمینهسازی حجم و کمینهسازی هزینه مد نظر قرار میگیرد که برای ...  بیشتر

رویکرد بهینه سازی استوار در انتخاب تأمین کننده و تخصیص سفارش

یلدا یحیی زاده اندواری؛ لعیا الفت؛ مقصود امیری

دوره 14، شماره 40 ، فروردین 1395، ، صفحه 25-52

https://doi.org/10.22054/jims.2016.3909

چکیده
  دیریت مناسب زنجیره تأمین، یکی از مسائل پیشروی بنگاههای اقتصادی است که تمامی فعالیتهای سازمانرا به منظور تولید محصولات و ارائه خدمات تحت تأثیر قرار میدهد. به تبع آن انتخاب تأمینکننده نیز به دلیلدخالت داشتن معیارهای کمی و کیفی مختلف از قبیل کیفیت، قیمت، انعطافپذیری و زمان تحویل بسیاردشوار و پیچیده بوده و ابزار دقیق و مناسب خود را میطلبد. ...  بیشتر

مدلی برای تبیین و تنظیم پارامترهای فرایند تولید پلی اتیلن ترفتالات ) PET ( با بهره گیری از رویکرد تلفیقی روش سطح پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتمهای فرا ابتکاری

رضا عباسی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ مقصود امیری

دوره 13، شماره 38 ، مهر 1394، ، صفحه 79-98

چکیده
  در فرآیندهای صنعتی عوامل متعددی با سطوح مختلف وجود دارند که هر کدام ممکن است بر رویمشخصات محصول نهایی تاثیر گذار باشند. در این تحقیق، مدلسازی ریاضی غیر خطی چند هدفه برای 5مشخصه کیفی محصول پلی اتیلن ترفتالات که یکی از محصولات پرکاربرد و مهم صنعت پتروشیمی کشورمی باشد، برحسب 4 متغیر )پارامتر( کلیدی اثرگذار فرایند تولید آن انجام گرفته ...  بیشتر

زمانبندی دو معیاره برای حداقل سازی زمان دیرکرد کل و واریانس زمان انتظار بر روی یک ماشین با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقصود امیری؛ مهدی کشاورز قرابایی

دوره 13، شماره 36 ، فروردین 1394، ، صفحه 143-171

چکیده
  مسائ عملی زمانبندی معمولاً تصمیمگیرنده را وادار به در نیر گرفتن تعداد زیادی از معیارها قب از اتخارتصمیم می نمایند. این تحیید یک مسئله زمانبندی تک ماشین را مورد بررسی قرار می دهد که هدف در آنحداق کردن ترکیبی از دو معیار دیرکرد ک و واریانا زمان انتیار می باشد به حوری که زمان بیکاری درماشین مجاز نیست. حداق کردن دیرکرد ک همیشه به عنوان ...  بیشتر

توسعه مدل‌های کنترل موجودی (r,Q) و(R,T)

مقصود امیری؛ محمد امین نایبی؛ اویس زرابادی پور

دوره 12، شماره 33 ، تیر 1393، ، صفحه 125-124

چکیده
  در این مقاله مدل‌های سنتی کنترل موجودی (r,Q) و(R,T) به صورت یک مدل چند‌کالایی با دو هدف کمینه‌سازی هزینه‌ها و سطح خطر و تحت محدودیت‌های بودجه در‌دسترس، حداقل سطح عملکرد، فضای انبار و تعداد کمبود مجاز توسعه یافته‌اند. تابع توزیع تقاضا نرمال بوده و تقاضا با پس‌افت تأمین می‌گردد. ابتدا مدل قطعی و سپس مدل احتمالی- فازی با پارامترهای بودجه ...  بیشتر

تخمین توابع اثر شلاقی و ذخیرة موجودی با استفاده از روش شناسی سطحی پاسخ

مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ امیر حسن زاده

دوره 11، شماره 29 ، تیر 1392، ، صفحه 89-112

چکیده
  است. این پدیده بر افزایش نوسانات تقاضا به » اثر شلاقی « یکی از دلایل ناکارآمدی زنجیره های تأمینسمت بالای زنجیره اشاره دارد. مدیران زنجیره، تأمین این افزایش نوسانات را در سطوح موجودی وسفارشات تجربه می کنند. از طرفی، کاهش نوسان در سفارشات ممکن است به علت افزایش در واریانسموجودی، اثر منفی بر سطح خدمت به مشتری داشته باشد. بنابراین، ...  بیشتر

مدلی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای )مورد: زنجیره تامین شرکتهای داروسازی بورس اوراق بهادار تهران(

لعیا الفت؛ جهانیار بامداد صوفی؛ مقصود امیری؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری

دوره 10، شماره 26 ، مهر 1391، ، صفحه 9-34

چکیده
  برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین. وجود مدلی جامع در کنار دادههای قابل اعتماد، راه گشاست. اینامر به بهبود کل زنجیره کمک می کند. در این مقاله از مدلی متناسب با ماهیت شبکهای و چند مرحلهایزنجیره تامین استفاده شده که عملکرد کل زنجیره را در قالب یک مدل ریاضی و با استفاده از شاخصهایمالی، دانشی، مشارکت و پاسخگویی زنجیره تامین، ارزیابی می کند. ...  بیشتر

روشی جدید برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره

مقصود امیری؛ محسن رحیمی مزرعه شاهی؛ حمید تابلی

دوره 9، شماره 24 ، فروردین 1391، ، صفحه 45-65

چکیده
  این مقاله روشی جدید برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره است. این روش بر اساس تعریف هندسی خاصی از گزینه ها و با منطق ریاضی ساده اما قوی و مستدل طراحی شده است. یکی از مهمترین و مشخص ترین مزایای این روش قابل فهم بودن محتوا و سادگی فرایند و الگوریتم آن می باشد. محاسبات این روش با توجه به نگاه جدیدی که از لحاظ هندسی به این گونه مسائل می شود پیچیدگی ...  بیشتر

ارزیابی و اولویت بندی استراتژی ها با استفاده از تکنیک الکتره 3 در محیط فازی (مطالعه موردی: شرکت تماد)

ابوالفضل کزازی؛ مقصود امیری؛ فاطمه رهبر یعقوبی

دوره 8، شماره 20 ، فروردین 1390، ، صفحه 49-79

چکیده
  پژوهش حاضر کاربرد روش های تصمیم گیری با شاخص های چندگانه را در ارزیابی و انتخاب استراتژی های شرکت تماد مورد ملاحظه قرار می دهد. بدین منظور در مرحله اول با تشکیل گروه خبرگان در شرکت تماد، استراتژی های شرکت از طریق ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها شناسایی شده و در مرحله دوم، استراتژی های حاصله توسط تکنیک ELECTRI III رتبه بندی شده ...  بیشتر

کاربرد روش شناسی سطح پاسخ برای تعیین عوامل موثر بر فرایند تولید بطری شیشه ای

مقصود امیری

دوره 8، شماره 18 ، مهر 1389، ، صفحه 15-39

چکیده
  برخی مسائل دنیای واقعی مستلزم شناسایی و تحلیل تاثیر متغیرهای ورودی بر متغیر پاسخ است. یکی از روش های کاربردی برای مدل سازی و حل این مسائل روش شناسی سطح پاسخ است. در این مقاله با استفاده از طراحی آزمایش ها تاثیر پنج عامل ورودی قابل کنترل شامل مواد اولیه، سرعت الکتروموتور، دمای گرمخانه، دمای کوره و فشار هوا بر سطح پاسخ مورد نظر یعنی مقاومت ...  بیشتر

ارائه مدلی در تحلیل پوششی داده ها برای بدست آوردن وزن های مشترک با استفاده از منطق فازی

مقصود امیری؛ امیر علیمی؛ سید حسین ابطحی

دوره 6، شماره 17 ، مهر 1386، ، صفحه 135-151

چکیده
  مدل تحلیل پوششی داده ها مدلی برای محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیری است. در مدل های قبلی ارائه شده ضعف هایی وجود دارد که مهم ترین آنها تغییر وزن ورودی ها و خروجی ها در مدل است که باعث می شود کارایی واحدهای تصمیم گیری با وزن های مختلف سنجیده شوند. مسئله مهم این است که چگونه کلیه واحدهای تصمیم گیری با یک وزن سنجیده شوند و همزمان کارایی آنها ...  بیشتر

تصمیم گیری گروهی برای انتخاب ابزار ماشین با استفاده از روش ویکور فازی

مقصود امیری

دوره 6، شماره 16 ، تیر 1386، ، صفحه 167-188

چکیده
  انتخاب ابزارهای ماشین مناسب برای یک شرکت تولیدی به دلیل تاثیر گذاری در فرایند تولید بسیار مهم است. وجود اطلاعات نادقیق باعث دشوارتر شدن این انتخاب می شود. روش VIKOR یکی از روش های جدید برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره است که هدف آن انتخاب بهترین گزینه بر اساس نزدیک ترین جواب ممکن به جواب ایده آل است. در این مقاله یک رویکرد فازی برای ...  بیشتر

بهینه سازی سبد سهام با استفاده از برنامه ریزی سازشی ضد ایده آل

مقصود امیری

دوره 6، شماره 15 ، فروردین 1386، ، صفحه 143-165

چکیده
  پس از معرفی مدل میانگین – واریانس مارکویتز، مساله انتخاب سبد مالی بهینه چند هدفه تاکنون مورد توجه بسیاری از تصمیم گیران و برنامه ریزان مالی قرار گرفته است بطوری که افراد تصمیم گیرنده اهداف و خواسته های سرمایه گذاری خود را در چارچوب مدل های ریاضی چند هدفه ای که تطابق بیشتری با واقعیات تصمیم گیری در انتخاب سبد مالی بهینه دارند بیان ...  بیشتر

ارائه یک مدل تلفیقی از الگوریتم های شبیه سازی تبرید و الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی فرایند تولید خوراک دام

مقصود امیری؛ سارا حاتمی؛ سید مصطفی موسوی

دوره 5، شماره 14 ، دی 1385، ، صفحه 251-273

چکیده
  تحقیق حاضر به تعیین ترکیب بهینه عوامل موثر در تولید خوراک دام پرداخته است. خوراک دام ارتباط کاملا مستقیمی با سلامت دام دارد. با توجه به اینکه در این تحقیق از اطلاعات مسئله ای واقعی استفاده شده است نتایج آن می تواند قابل ملاحظه باشد. متدولوژی سطح پاسخ و فرایند طراحی آزمایشات به کمک هم می توانند بطور موثر در مدل سازی و بهبود سیستم تولید ...  بیشتر

ارائه روشی برای بدست آوردن اوزان در مسائل تصمیم گیری چند شاخصه در محیط فازی مطالعه موردی

مقصود امیری؛ مصطفی جعفریان؛ سارا حاتمی

دوره 4، شماره 12 ، فروردین 1385، ، صفحه 1-43

چکیده
  این تحقیق یک نوع فرایند ارزیابی را بر مبنای رویکرد TOPSIS فازی توسعه داده است. با تمرکز بر روی تعیین وزن و اهمیت معیارها و شاخص های دخیل در تصمیم گیری و انتخاب با تکیه بر دو روش آنتروپی و بردار ویزه که مقایسه بین معیارها به صورت کلامی است و با به دست آوردن میانگین اوزان به دست آمده سعی بر این دارد تا اهمیت درست تر و دقیق تری را برای معیارها ...  بیشتر

روشی برای تحلیل گذرای پایایی و دسترس پذیری یک سیستم با اجزاء و تعمیر کاران یکسان

مقصود امیری

دوره 3، شماره 9 ، تیر 1384، ، صفحه 29-40

چکیده
  در این مقاله با استفاده از مدلهای مارکوف، مقادیر ویژه و بردارهای ویژه تحلیل گذرای دسترس پذیری و پایایی و پایایی یک سیستم با اجزا و تعمیر کاران یکسان ارائه می شود و سیستم در نظر گرفته شده دارای اجزای سری یا موازی یا k از n می باشد. دسترس پذیری سیستم با اجزا موازی اجزا سری و سیستم k از n در حالت گذرا (A(t))و پایدار(A(∞)) و مدت زمانی که طول می ...  بیشتر

روشی برای بهینه سازی مسائل چند پاسخه آماری با استفاده از برنامه ریزی آرمانی فازی

مقصود امیری

دوره 2، شماره 7 ، دی 1383، ، صفحه 37-55

چکیده
  در این مقاله روشی برای بهینه سازی مسائل چند پاسخه آماری با استفاده از برنامه ریزی آرمانی فازی ارائه می شود. از آنجا که روش برنامه ریزی آرمانی نظرات تصمیم گیرنده (DM) را بصورت عینی در نظر می گیرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش ارائه شده در مقایسه با روش های موجود سرعت بیشتری داشته و هم چنین از زیر بنای ریاضی قویتری برخوردار است. مقایسه ...  بیشتر