بررسی ارتباط ابعاد توانمندی روان شناختی با کارآفرینی درون سازمانی

علیرضا امیر کبیری؛ صمد فتحی

دوره 6، شماره 16 ، تیر 1386، ، صفحه 99-124

چکیده
  اهمیت آموزش در پیشبرد و توسعه دانش فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان زمینه ساز توسعه همه جانبه کشورها تثبیت شده است. گسترش این علوم می تواند مبنای کارآفرینی در همه عرصه ها را سبب گردد. رشد و توسعه فرهنگ کارآفرینی در فرایند های کاری موسسات فعال در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق توانمند نمودن کارکنان اهمیت به سزایی دارد. پژوهش ...  بیشتر