بهینه‌سازی پرتفوی به روش تسلط تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران

مسلم پیمانی فروشانی؛ امیرحسین ارضاء؛ مریم حمیدی زاده؛ مهدی اصغرزاده

دوره 17، شماره 55 ، دی 1398، ، صفحه 185-210

https://doi.org/10.22054/jims.2018.27407.1941

چکیده
  تشکیل پرتفوی بهینه بر اساس ریسک و بازده، از تصمیمات مهم سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی است که برای آن روش‌های مختلفی وجود دارد. اولین روشی که به‌منظور تشکیل و بهینه‌سازی پرتفوی معرفی گردید، روش میانگین-واریانس مارکویتز بود. اما این روش به دلیل فرض نرمال بودن تابع توزیع بازدهی، فقط ویژگی‌های خاصى از تابع توزیع بازدهی (بازده مورد ...  بیشتر