مدیریت تولید و عملیات
طراحی و تبیین الگوی انعطاف‌پذیری تولید در صنایع غذایی

یوسف شمسی؛ هوشنگ تقی زاده؛ سلیمان ایرانزاده

دوره 19، شماره 63 ، دی 1400، ، صفحه 125-162

https://doi.org/10.22054/jims.2021.46310.2377

چکیده
  هدف این مقاله تدوین الگوی انعطاف‌پذیری تولید در صنایع غذایی می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر روش تحقیق از نوع آمیخته کیفی و کمی است. در بخش پژوهش کیفی، روش داده بنیاد ابزاری برای ساخت مدل مفهومی انعطاف‌پذیری تولید می‌باشد. نمونه آماری این بخش، شامل 20 نفر از خبرگان آشنا به موضوع انعطاف‌پذیری تولید است. روش نمونه‌گیری در بخش کیفی، روش گلوله ...  بیشتر