شناسایی و دسته بندی سیاست ها، راه کارها و برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط: مورد مطالعه کشور ایران

حبیب رودساز؛ ضیاء رشوند؛ محمدرضا حنفی زاده

دوره 9، شماره 22 ، مهر 1390، ، صفحه 167-190

چکیده
  اهمیت توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه موجب شده است تا بسیاری از این کشورها، شکل گیری و تقویت صنایع کوچک و متوسط را در اولویت قرار داده و از آن به عنوان راهبردی اشتغال زا جهت بهبود توان رقابتی و افزایش صادرات ، بهره برداری نمایند. در ایران نیز به علت آنکه بیش از نود درصد واحدهای تولیدی را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می دهند ضرورت توجه ...  بیشتر

تجزیه و تحلیل صنعت نرم افزار در ایران

سیدمحمد اعرابی؛ پریناز شعاریان

دوره 3، شماره 8 ، فروردین 1384، ، صفحه 29-54

چکیده
  بررسی محیطی عبارت است از نظارت، ارزیابی و نشر اطلاعات بدست آمده مربوط به محیط های داخلی و خارجی سازمان که از عوامل بسیار مهم در تدوین استراتژی و برنامه ریزی بشمار می رود . با توجه به گسترش روز افزون صنعت نرم افزار در کشور، بررسی و تجزیه و تحلیل این صنعت است ضروریات است. برای این منظور پس از بررسی مدل های مختلف، مدل PEST جهت تجزیه و تحلیل ...  بیشتر

عوامل و موانع موثر در ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران

کامران فیضی؛ تورج صادقی

دوره 3، شماره 8 ، فروردین 1384، ، صفحه 111-128

چکیده
  در این مقاله ابتدا مفاهیم و خدمات بانکداری الکترونیک مطرح می شوند و در ادامه سعی شده تا عوامل و موانع موثر در ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران شناسایی و سپس اولویت بندی گردد. بمنظور تعیین عوامل موثر در ایجاد و گسترش بانکداری الکترونیک از مطالعه تطبیقی و برای تعیین اولویت این عوامل از تحقیقات میدانی – با استفاده از نظر متخصصین ...  بیشتر

بررسی فرهنگ سازمانی در گروه صنایع جدید

سیدمحمد اعرابی؛ محمود رحیم زاده

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1383، ، صفحه 27-47

چکیده
  این مقاله حاصل پژوهشی بمنظور بررسی فرهنگ سازمانی در یک گروه صنعتی می باشد. محقق پس از مطالعه کتابخانه ای و بررسی اجمالی روی چهارده الگوی فرهنگ سازمانی، الگوی گردن را هفت مولفه ی استانداردها، شفافیت سازمانی، مسئولیت ها، سازگاری، پاداشها، رهبری، صمیمیت و حمایت انتخاب نموده است. در این تحقیق به پیروی از الگوی مذکور و با ساختاری تعریف ...  بیشتر

تعیین و اندازه گیری شاخص های کیفیت خدمات servqual

سید محمد اعرابی؛ شهرام اسفندیاری

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1382، ، صفحه 1-19

چکیده
  از آنجا که مشتریان منبع سودآوری سازمانها هستند، در نظر گرفتن انتظارات آنان به عنوان استانداردهای کیفی انجام خدمات، بسیار حائز اهمیت است. مشتریان تضمین کننده سود شرکتها هستند و آنچه که تاثیر همیشگی بر این فرایند دارد، رضایت آنان است و این رضایت نیز در گرو کیفیت خدماتی است که دریافت می دارند. تعیین مولفه ها و شاخص هایی که از سویی بیانگر ...  بیشتر