مدیریت زنجیره تامین
مدلی برای کنترل موجودی در مدیریت زنجیره تامین حلقه بسته با رویکرد برنامه ریزی چند هدفه در کارخانه برش و پرس ایران خودرو

ابوالفضل صادقیان؛ سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ لعیا الفت؛ مقصود امیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

https://doi.org/10.22054/jims.2022.57816.2593

چکیده
  امروزه توجه به موضوع مدیریت زنجیره تامین حلقه بسته به منظور بقا در محیط رقابتی در سازمان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. زنجیره تامین حلقه بسته ترکیبی از دو زنجیره تامین مستقیم و معکوس است. هدف این مقاله ارائه مدلی برای کنترل موجودی در مدیریت زنجیره تامین حلقه بسته با رویکرد چند هدفه می باشد. این پژوهش در صدد است که با طراحی مدل ریاضی ...  بیشتر

مدل سازی و حل مسئله ی موازنه ی زمان، هزینه و کیفیت پروژه در شرایط وابستگی کیفیت به زمان و هزینه

عباس شول؛ اسماعیل کشاورز

دوره 16، شماره 50 ، مهر 1397، ، صفحه 125-157

https://doi.org/10.22054/jims.2018.9109

چکیده
  در پژوهش حاضر مسئله ی موازنه ی زمان هزینه کیفیت از یک منظر جدید فرمولبندی و حل می شود. بدین - -منظور، ابتدا کیفیت اجرای هر فعالیت به صورت تابعی از زمان و هزینه تعریف شد، سپس با تعریف کیفیتاجرای پروژه به صورت کمترین مقدار کیفیتِ اجرای فعالیت های آن و رعایت روابط پیش نیازی بین فعالیت ها،یک مدل برنامه ریزی سه هدفه برای موازنه ی زمان، هزینه ...  بیشتر

توسعه یک مدل موجودی چند هدفه احتمالی فازی

محمد امین نایبی؛ عباس پناهی نیا

دوره 9، شماره 22 ، مهر 1390، ، صفحه 209-235

چکیده
  در این مقاله یک مدل موجودی در ترکیبی از فضای نادقیقی و عدم قطعیت توسعه یافته است. مدل ارائه شده توسط مدل R,Q بوده و به صورت چند کالایی و چند هدفه و در دو حالت تقاضای پس افت و فروش از دست رفته مدلسازی شده است. اهداف مدل کمینه سازی هزینه ها و سطح خطر و محدودیت های آن شامل: بودجه در دسترس، حداقل سطح عملکرد، فضای انبار و تعداد کمبود مجاز بوده ...  بیشتر