ارائه یک روش ترکیبی از مدل سروکوال و تحلیل پوششی داده در رتبه بندی کیفیت خدمات

علیرضا علی نژاد

دوره 16، شماره 48 ، فروردین 1397، ، صفحه 153-181

https://doi.org/10.22054/jims.2018.8370

چکیده
  در دهه اخیر، علی رغم اهمیت بسیار زیاد خدمات و توسعه فزاینده آنها در اقتصاد جهانی و ملی، توجه کمترینسبت به صنایع تولیدی به آنها میشود. همواره سنجش عملکرد سازمانهای خدماتی یکی از چالشهایاصلی در این حوزه میباشد. یکی از مدلهای رایج سنجش کیفیت خدمات مدل پنج بعدی پاراسارامون وهمکارانش میباشد که در این تحقیق به منظور سنجش کیفیت خدمات جایگاههای ...  بیشتر

مدل سنجش کیفیت خدمات فنی ارائه شده به صنایع پایین دستی پتروشیمی در مهندسی فروش

میر علی سید نقوی؛ محمد مهدی بحرالعلوم

دوره 11، شماره 28 ، فروردین 1392، ، صفحه 137-158

چکیده
  یکی از عوامل کلیدی مؤثر در ایجاد تمایز و پیشی گرفتن از رقبا، ارائة مستمر کیفیت برتر بهمشتریان است. رمز موفقیت آن است که انتظارات مشتریان نسبت به کیفیت خدمت بر آورده شده و یاحتی از آن ها پیشی گرفته شود. با توجه به اهمیت کیفیت خدمات در موفقیت سازمان های امروز،هدف از این مقاله، بررسی ابعاد مؤثر بر کیفیت خدمات فنی واحد مهندسی فروش شرکت بازرگانیپتروشیمی، ...  بیشتر

ارائه مدل ترکیبی پیشنهادی کیفیت خدمات (سروکوال) و تجزیه و تحلیل شبکه ای برای رتبه بندی موسسات ارائه دهنده خدمات: مطالعه موردی موسسات ارائه دهنده بیمه تحت نظر بیمه مرکزی

احمد جعفر نژاد؛ حسن رحیمی

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1383، ، صفحه 1-26

چکیده
  هدف از این مقاله ارائه مدلی پیشنهادی برای رتبه بندی موسسات ارائه کننده خدمات با توجه به کیفیت ارائه خدمات می باشد؛ بگونه ای که ضمن در نظر گرفتن معیارهای مناسب برای سنجش کیفیت خدمات، وابستگی متقابل بین معیارها نیز لحاظ می گردد. در این مقاله با استفاده از مدل سروکوال ابتدا معیارهای مناسب سنجش کیفیت خدمات شناسایی شده و سپس با بکارگیری ...  بیشتر