نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، مرکز آموزش بین المل دانشگاه آزاد اسلامی بندرانزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، انزلی، ایران

چکیده

در بازار رقابتی امروزه در سطح جهانی مدیریت زنجیره تامین دارای اهمیت بسزایی است. مدیریت زنجیره تامین سبز به عنوان یک چارچوب برای بهینه سازی عملکرد زیست محیطی سازمان ها و شرکتها، که امروزه یکی از شاخص های مهم مدیریتی به شمار می رود.هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش سبز بر مدیریت زنجیره تأمین سبز و تأثیر آن بر عملکرد سازمان تعیین گردید. در این راستا یک مدل مفهومی برای این تحقیق طراحی گردید. جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان و مدیران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان بودند. نوآوری پژوهش حاضر این است که با وارد کردن "مسائل سبز" در مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تأمین علاوه بر یکپارچه سازی این دو فرآیند، تأثیر آن را بر عملکرد سازمان نیز بسنجیم. نتایج حاصل از بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل در سطح اطمینان 95% نشان داد آموزش سبز از طریق نقش میانجی مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Green Training on Organizational Performance Through the Mediating Role Of Green Supply Chain Management (the Case: National Oil Products Distribution Company of Guilan)

نویسندگان [English]

 • Soroush Avakh Darestani 1
 • Fatemeh Fazel 2

1 Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial and Mechanical Engineering, Qazvin branch, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Iran

2 Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, Bandar-e-Anzali International Branch, Bandar-e-Anzali, Iran

چکیده [English]

Training and development are considered as the facilitator of Green Human Resource Management. Green training related to environmental issues and enables all employees to the organization's performance with environmental issues are integrated. The aim of this research was about investigating the relationship between green training and green supply chain management and finally its effect on organizational performance. In this context, a developed conceptual model was designed. The statistical population included all experts and managers of the National Iranian Oil Products Distribution Company of Guilan’s region. The innovation of the present research is to measure the impact of green human resources management and supply chain management in integrating these two processes into the organization's performance. The results of the hypothesis with 95% confidence interval using structural equation modeling using LISREL software show that green education has significant impact on organizational performance through mediating role of green supply chain management and green education can be a source of competitive advantage for companies. Green supply chain management also improves the performance of the organization in terms of efficiency, effectiveness, and environmental distinction in achieving a sustainable competitive advantage

کلیدواژه‌ها [English]

 • Green Education
 • Green Purchasing
 • Collaboration with Customers
 • Green Supply Chain
 • Performance
 • آذر، عادل.، عندلیب اردکانی، داود.، و ابراهیمی‌نیا، مریم. (1395). "بررسی تاثیر توسعه محصول سبز بر عملکرد سازمانی"، پژوهش­های مدیریت منابع سازمانی، دوره6، شماره 1، ص1-21.
 • ·           امامقلی زاده، سعید.، رضوی، حمیدرضا.، و رستگارالمشیری، ابوالفضل. (1394). "تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد شرکت(بر اساس روشBSC) مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی راهبرد شمال، دانشکده فنی.
 • ·           بیات، روح الله.، و محمدنژاد مدردی، سپیده. (1395). "بررسی تاثیر نوآوری‌های سبز بر عملکرد زیست‌محیطی و مزیت رقابتی سازمان"، کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، شیراز، پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز.
 • بهنامیان، جواد.، و متقی، محبوبه.(1394). "راهکار­های ارتقا زنجیره تأمین سبز در صنایع پتروشیمی(مورد مطالعه: پتروشیمی مارون)"، مدیریت زنجیره تأمین، شماره 51،ص 39-29.
 • قربانپور، احمد.، پویا، علیرضا.، ناظمی، شمس الدین.، و ناجی عظیمی، زهرا. (1396)." اهمیت سنجی اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز در حوزه صنایع نفتی ایران(رویکرد ترکیبیFISM_FANP)"،پژوهش­های نوین در تصمیم‌گیری، شماره3، ص 267-288.
 • کرمی، ابوالفضل.(1382).کاربرد آزمون­های روانی. تهران: انتشارات روان­سنجی.
 • لشگری، فاطمه.، و حمیدی، ناصر. (۱۳۹۶). "بررسی نقش میانجی مدیریت زنجیره تامین سبز در رابطه بین جهت‌گیری استراتژیک و عملکرد مرکز درمانی سینا تهران"، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی صالحان.
 • مظفری، محمدمهدی.، و قطبی، فربد. (1396). "بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر بهبود عملکرد و کسب مزیت رقابتی توسط سازمان"، سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران.
  • Acquaye, A., Ibn-Mohammed, T., Genovese, A., Afrifa, G.A., Yamoah, F.A., Oppon, E. (2017). “A quantitative model for environmentally sustainable supply chain performance measurement”, European Journal of Operational Research, 1–18.
  • Albort-Morant, G., Leal-Millán, A., Cepeda-Carrión, G. (2016). “The antecedents of green innovation performance: a model of learning and capabilities”. Journal of Business Research 69: 4912–4917.
  • Arantes, A.F., Jabbour, A.B.L.D.S., Jabbour, C.J.C., (2014). “Adoption of Green Supply Chain Management practices: mechanisms of induction and the role of focal companies.” Production.
  • Chi hau, T., & Omar, Kh. (2017). “The impact of training on organization performance: a study of hotel sector in Terengganu, Malaysia”, Journal of engineering and applied Scinces. 12(6): 1427-1432.
  • China, T. A., Tat, H. H., & Sulaiman, Z. (2015). “Green Supply Chain Management, Environmental Collaboration and Sustainability Performance”, Paper presented at the 12th Global Conference on Sustainable Manufacturing, Malaysia.
  • Ding, H., Liu, Q., & Zheng, L. (2016). “Assessing the economic performance of an environmental sustainable supply chain in reducing environmental externalities”, EuropeanJournal of Operational Research, 255(2), 463–480.
  • Diab, S.M., AL-Bourini, F.A., Abu-Rumman, A.H. (2015). “The Impact of Green Supply Chain Management Practices on Organizational Performance: A Study of Jordanian Food Industries”, Journal of Management and Sustainability, 5(1), 149-157.
  • Daily, B.F., Huang, S.C., (2001). “Achieving sustainability through attention to human resource factors in environmental management”, Int. J. Oper. Prod. Manag. 21 (12). http://dx.doi.org/10.1108/01443570110410892.
  • Geng, R., Mansouri, S.A., Aktas, E., Yen, D.A. (2017). “The role of Guanxi in green supply chainmanagement in Asia's emerging economies: A conceptual framework”, Industrial Marketing Management, 63, 1–17.
  • Govindan, K., Kaliyan, M., Kannan, D., Haq, A.N. (2014). “Barriers analysis for green supply chain management implementation in Indian industries using analytic hierarchy process”, Int. J. Prod. Econ. 147, 555-568. http://dx.doi.org/10.1016/ j.ijpe.2013.08.018.
  • Ghafoor Khan, R.A., Ahmed Khan, F., & Aslam Khan, M. (2011). “Impact of Training and Development on Organizational Performance”, Global Journal of Management and Business Research,11(7), 62-68.
  • Jaworski, C., Ravichandran, S., Karpinski, A.C., Sheweta, S. (2018). “The effects of training satisfaction, employee benefits, and incentives on part-time employees’ commitment”, International Journal of Hospitality Management, Vol. 74, 1-12.
  • Jabbour, C.J., Jabbour, A.B. (2016). “Green Human Resource Management and Green Supply Chain Management: linking two emerging agendas”, Journal of Cleaner Production, 112, 1824-1833.
  • Jung Kang, M., & Hwang, J.M. (2017). “Interactions among inter-organizational measures for green supply chain management, 14th Global Conference on Sustainable Manufacturing”, South Africa, Procedia Manufacturing8, 691 – 698.
  • Johnson, M., Templar, S. (2011), “The relationship between supply chain and firm performance: the development and testing of a unified proxy”, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 41(12), 88-103.
  • Kannan, D., de Sousa Jabbour, A.B.L., Jabbour, C.J.C. (2014). “Selecting green suppliers based on GSCM practices: using fuzzy TOPSIS applied to a Brazilian electronics company”, Eur. J. Oper. Res. 233 (2), 432-447. http://dx.doi.org/10.1016/ j.ejor.2013.07.023.
  • Kirchoff, Jon F., Tate, Wendy L. & Mollenkopf, Diane A. (2016). "The impact of strategic organizational orientations on green supply chain management and firm performance", International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 46(3), 269 – 292.
  • Mendoza-Fong, J.R., García-Alcaraz, J.L., de Jesús Ochoa-Domínguez, H., Cortes-Robles, G. (2017). “Green production attributes and its impact in company’s sustainability. In New Perspectives on Applied Industrial Tools and Techniques”, Springer International Publishing: Cham, Switzerland, 23–46.
  • Nejati, M, Rabiei, S, Jose, Ch, Jabbour, Ch. (2017). “Envisioning the invisible: Understanding the synergy between green human resource management and green supply chain management in manufacturing firms in Iran in light of the moderating effect of employee’s resistance to change”, Journal of Cleaner Production, Vol. 168. 163-172.
  • Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). “The big Idea: Creating Sahred Value. Harvard Business Review”, January-February, 63-77.
  • Schuler, R., Jackson, S.E., (2014). “Human resource management and organizational effectiveness: yesterday and today”, J. Organ. Eff. People Perform. 1(1), 35-55.
  • Tramarico, C. L., Pamplona Salomon, V. A., Silva Marins, F.A. (2017). “Multi-criteria assessment of the benefits of a supply chain management training considering green issues”, Journal of Cleaner Production, Vol. 142, 249-256.
  • Teixeira, A.A., Jabbour, C. J. C., Jabbou, B. L., Latan, H., & Oliveira, J. H. (2016). “Green training and green supply chain management: evidence from Brazilian firms”,Journal of Cleaner Production, http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.12.061.
  • Teixeira, A.A., Jabbour, C.J.C., Jabbour, A.B.L.S. (2012). “Relationship between green management and environmental training in companies located in Brazil: a theoretical framework and case studies”. Int. J. Prod. Econ. 140 (1), 318-329.
  • Vural, C.A. (2015). “Sustainable Demand Chain Management: An Alternative Perspective for Sustainability in the Supply Chain, 11th International Strategic Management Conference”, Procedia - Social and Behavioral Sciences 207, 262 – 273.