نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه ایلام

چکیده

تحقیق حامر با هدف شناسایی عوامل داخلی مؤثر بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط در استان
مازندران، در پاسخ به دلایل تعطیلی بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط استان مازندران صورت گرفته
است. بر این اساس ممن مرور جام بر اد بیات موموعی مربوط به سازمان های کوچک و متوسط مدل
مفهومی یازده بُعدی از عوامل داخلی موثر بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط استان مازندران طراحی
شده و برمبنای آن پرسشنامهای 013 سوالی را تنظیم نموده و به صورت حضوری در اختیار 512 نفر از مدیران
عامل عضو جامعه آماری 841 نفری شرکتهای کوچک و متوسط اتاق بازرگانی، صنای ، معادن و کشاورزی
استان مازندران قرار داده شده است. دادههای گردآوری شده پس از کدگذاری وارد نرم افزارهای اس پی اس
اس و لیزرل شد و مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج آزمون کالموگروف و اسمیرنوف ، تصادفی ب ودن
انتخاب اعضاء را مورد تأیید قرار داد، همچنین آزمون آلفای کرونباخ میزان پایایی ابزار گردآوری داده تحقیق
را با مریب پایایی 24 % مورد تأیید قرار داد. آزمون فریدمن رتبه هر یک از گویه ها را بر اساس میانگینشان
مشخص و اولویتبندی نموده، در ادامه آزمونهای تی میزان بکارگیری هر یک از عوامل یازدهگانه مستخرجه
از ادبیات موموعی را در شرکتهای کوچک و متوسط استان مازندران نشان داد و در نهایت الگوی معادلات
1 میزان اثرگذاری عوامل یازدهگانه تحقیق مورد / ساختاری با جذر برآورد واریانس خطای تقریب کمتر از 01
تأیید قرار گرفت و مت یر تدوین استراتژی سازمانی با مریب 28 . بیشترین تاثیر را بر عملکرد شرکت ها داشته
است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A modeling of internal effective factors over small and medium enterprises performance

نویسندگان [English]

  • Vali MOhamad Darini 1
  • Ali Akbar Aghajani Afroozi 1
  • Mohamad Taban 2
  • Morteza Mohamadi saleh 1

چکیده [English]

Abstract: In response to bankruptcy of several small and medium enterprises(SMEs) in Mazandaran province, this research is conducted to identify the internal key factors that affect the performance of this enterprises. Based on our rigorous literature review in the field of SMEs, a conceptual model with eleven dimensions was developed. According to the model, a questionnaire with 108 questions was designed and distributed between the managing directors of 209 SMEs of Mazandaran province. The gathered data were encoded and afterwards analyzed using SPSS, Excel, and Lisrel software. The results of the Kolmogorov-Smirnov test confirmed that the selection of the members were randomly performed.., The reliability of research tools was approved by Cronbach Alpha experiment with a stability coefficient of 0.94. Friedman test has been performed to determine the priorityof all of the questions. T- test did show use measure all of the earned 11 factors subject literature in the small and medium enterprise Mazandaran county. And finally influencing of the Dimension of the research were confirm by the structural equation modeling with Root Mean Square Error of Approximation(RMSEA). The results show that the organizational strategy with 0.10 has the must has the highest impact on the performance of the SMEs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • internal factors-small and medium enterprises(SMEs)- Chamber of Commerce
  • Industries
  • Mines and Agriculture- Mazandaran
اعرابی، سید محمد و عابدی، رحیم.، ) 0832 (، رابطه هماهنگی استراتژی سطح کسب وکار و استراتژی مالی با
عملکرد 06 (، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران. ( سازمان، ، مجله مطالعات مدیریت صنعتی، شماره 3
آقاجانی، حسنعلی و آقاجانی افروزی، علی اکبر.، ) 0835 (، الگوی بومی و یکپارچه مدیریت - ♦
کارآفرینی، مجموعه مقالات اولین همایم ملی کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران.
♦ پرهیزگار، محمد مهدی و آقاجانی افروزی، علی اکبر.، ) 0837 (، روش شناسی پیشرفته در مدیریت با رویکرد -
کاربردی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.
احمد پور، محمود و مقیمی، سیدمحمد.، ) 0835 (، مبانی کارآفرینی، انتشارات مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران، - ♦
تهران.
مدلیابی عوامل داخلی موثر بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط 91
افجعه، سیدعلی اکبر و سپهوند.، ) 0833 (، اثر هماهنگی استراتژیک بین استراتژی منابع انسانی، - ♦
استراتژی سرمایه انسانی و استراتژی رفتار سازمانی بر عملکرد سازمان، مجله مطالعات مدیریت
صنعتی، شماره 05 ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
سید جوادین، سید رما.،) 0834 (، مبانی سازمان ومدیریت، چاپ دوم، انتشارات نگاه دانم، تهران. - ♦
مشبکی، اص ر و موسوی مجد، سید محمد.، ) 0820 (، رابطه هماهنگی استراتژیک بین استراتژی - ♦
،)0( های تجاری، استراتژی های منابع انسانی و ساختار سازمانی، مجله مطالعات مدیریت صنعتی، 01
انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
مصلح شیرازی، علی نقی.، ) 0835 (، کارآفرینی و امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری صنعتی، - ♦
انتشارات مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران.
یدالهی فارسی، جهانگیر؛ آقاجانی، حسنعلی و آقاجانی افروزی، علی اکبر.، ) 0837 (، شناسایی عوامل - ♦
داخلی موثر بر کسب و کارهای کوچک و متوسط، مجموعه مقالات همایم ملی مدیریت نوین،Acs, Z.J. & Audretsch, D.B., (1993), Who exits and why?, Discusion paper research unit market processes and corporate development(IIM), Wissenschaftszentrum Berlin for sozialforschung.
.- Audretsch, D.B., Santarelli, E. and Vivarelli, M.1999. eStart-up size and industrial dynamics: some evidence from Italian manufacturingf, International Journal of Industrial Organization vol. 17, pp. 965-83.
.Andersen, T. J , Foss, N. J. (2005), Strategic opportunity and economic performance in
multinational enterprises: The role and effects of information and communication technology, Journal of International Management11 (2005) 293. 310.
. Birch, D., (1979), The job generation process (combride, MA: M.I.T. Program on neighborhood and regional change).
.- Beck, R., Wigand, R. T., & Konig, W. (2005). Integration of E-Commerce by SMEs in
the manufacturing sector: A data envelopment analysis approach. Journal of
Global Information Management 13(3), 20-32.
Brockhaus, R. & Horwitz, P.(1986), The psychology of the entrepreneur, in D. Sexton & R. Smilor(eds), The art and science of entrepreneurship, Cambridge, Mass: Ballinger.
01 ....... ...... ...... ... ....... ..... 63 . .... 49
.- Berger,A. N., Udell, G. F., (2006), A more complete conceptual framework for SME finance, Journal of Banking & Finance 30 (2006) 2945.2966.
.- Bernroider, E., (2002), Factors in SWOT Analysis Applied to Micro, Small-to-Medium and Large Software Enterprises: An Austrian Study, Vienna University of Economics and Business Administration
.Brixy, Udo. & Susanne, Kohaut., (1999), Employment growth determinants in new firms in eastern Germany, Small Business Economics 13, p. 155-170.
.- Bradford, m., Florin, J., (2003), Examining the role of innovation diffusion factors on
the implementation success of enterprise resource planning systems, International Journal of Accounting Information Systems 4 (2003) 205.225.
. Cabral, Luis., (1995), cost, Firm size and Firm growth, Journal of Industrial Economics 43(2), p. 161-172.
.Chakrabarti, Alok.K., (1991), Industry characteristics influencing the technical output, A case of small and medium- sized firms in the use, R&D Management 21(2), p. 139- 152.
.- Dickson, P. H., Weaver, K.M., Hoy, F.,(2006), Opportunism in the R&D alliances of SMES: The roles of the institutional environment and SME size, Journal of Business Venturing 21 (2006) 487.513.
.- Dietsch, M., Petey, J., (2004), Should SME exposures be treated as retail or corporate exposures? A comparative analysis of default probabilities and asset correlations in French and German SMEs, Journal of Banking & Finance 28 (2004) 773.788
. Evans, D. S., (1987), The relationship between firm growth, size and age: estimates for 100 manufacturing industries, The Journal of Industrial Economics 35(4), pp. 567- 581
. Geroski, P. A., (1995), What do we know about entry?, International Journal of Industrial Organization 13(4), pp. 421- 440.
. Gort, M. & Klepper, S., (1982), Time paths in the diffusion of product innovations, The Economic Journal 92(367), pp. 630- 653.
.-. Greenhalgh, R. W., (2000), Information and the transnational SME controller, Available online at http://www.idealibrary.com on, doi: 10.1006/mare.2000.0143, Management Accounting Research, 2000, 11, 413.426
.- Holmes, p., Stone, I., Braidford, P., ((An Analysis of New Firm Survival using a Hazard Function)), 1999.
....... ..... ..... .... .. ...... ....... .... . ..... 91
.- Hoffmann W. H. and Schlosser, R., (2001), Success Factors of Strategic Alliances in Small and Medium-sized Enterprises.An Empirical Survey, Long Range Planning 34 (2001) 357-381
.- Kassim, I.,(2003), The Impact of Globalization on Small and Medium- size Enterprise (SMEs) in Ghana, For the Master of Arts Degree in International Development studies, at Saint Mary's university.
.-. Knight, G. A., (2001), Entrepreneurship and strategy in the international SME, Journal of International Management7 (2001) 155.171.
.- King, S. F., Burgess T.F.,(2006), Beyond critical success factors: A dynamic model of enterprise system innovation, International Journal of Information Management 26 (2006) 59.69.
.- Lohrke, F. T., Kreiser, P. M., Weaver, K. M., (2006), The influence of current firm performance on future SME alliance formation intentions: A six-country study, Journal of Business Research 59 (2006) 19 . 27.
.- Leea, H., Kim, J., Kim, J.,(2007), Determinants of success for application service provider: An empirical test in small businesses, Int. J. Human-Computer Studies 65 (2007) 796.815.
.- Lehmann, H., Gallupe B.,(2005), Information systems for multinational enterprises.some factors at work in their design and implementation, Journal of International Management11 (2005) 163. 186
.- Mintzberg , H. Structure in fives: Designing effective organizations, Englewood cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1993.
.- Maranto-Vargas, D., Gomez-Tagle Rangel, R. (2007), Development of internal resources and capabilities as sources of differentiation of SME under increased global competition: A field study in Mexico, Technological Forecasting & Social Change 74 (2007) 90.99.
.- Morgan, A., Colebourne, D., Thomas, B.,(2006), The development of ICT advisors for SME businesses: An innovative approach, University of Glamorgan Business School, Treforest, Pontypridd, CF37, 1DL, UK, Technovation 26 (2006) 980.987.
.- Peel, M. J., Bridge, J.,(1998), How planning and capital budgeting improve SME performance, Long Range Planning, Vol. 31, No. 6, pp. 848 to 856.
.- Pansiri, J., (2007), The effects of characteristics of partners on strategic alliance performance in the SME dominated travel sector, Tourism Management.
.- Qian, G., Li, L.,(2003), Technology industry success: Strategic options for small and medium firms, Business Horizons / September-October 2003.
01 ....... ...... ...... ... ....... ..... 63 . .... 49
.- Ratanapornsiri, V., (2003), The Moderating Influence of Strategic Felexibility on Relationship of Market Orientation and Business Performance.For the degree of Doctor of business Administration,
.- Schumpeter, J(1934) The theory of economic development, Cambridge: Harvard University Press.
. Schumpeter, Joseph., (1942), Capitalism, Socialism and Democracy, NewYork: Harper and Row.
.- Sohn, S.y., Kim, H.S, Moon, T.H., (2007), Predicting the financial performance index of technology fund for SME using structural equation model, Department of Information and Industrial Engineering, Yonsei University, 134 Shinchon-dong, Seoul 120-749, Republic of Korea.
.-. Sun, Y. T., Yazdani, A. Overend, J. D., (2005), Achievement assessment for enterprise resource planning(ERP) system implementations based on critical success factors (CSFs), Int. J. Production Economics 98 (2005) 189.203.
. Tether, B.S. & Massini, S., (1998), Employment creation in small technological and design innovators in the U.K. during the 1980s, Small Business Economics 11, p. 353-370.
.- Voordeckers, W., Steijvers, T.,(2006), Business collateral and personal commitments in SME lending, Journal of Banking & Finance 30 (2006) 3067.3086.
.- Viguri, J.R., Andre, A., Irabien, A.,(2002), Waste minimisation in a hard chromiun plating small medium enterprise (SME), Waste Management 22 (2002) 931.936.
.- Vassie, L., Cox, S.,(1998), Small and Medium Size Enterprises (SME) interest in voluntary certiRcation schemes for health and safety management: preliminary results, Centre for Hazard and Risk Management, Loughborough University, Loughborough, Leicestershire LE11 3TU, UK.
.- Wang, T-C., Lin, Y-L,(2008), Accurately predicting the success of B2B e-commerce in small and medium enterprises, Expert Systems with Applications.
.- Wilkinson, T., Brouthers, L. E., (2006), Trade promotion and SME export performance, International Business Review 15 (2006) 233.252.
.- Yapp, C., Fairman, R., (2006), Factors affecting food safety compliance within small and
medium-sized enterprises: implications for regulatory and enforcement strategies, King_s Centre for Risk Management, King_s College London, Strand Bridge House, 138-142 Strand, London WC2R 2LS, UK