نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه الزهرا

3 دانشگاه خواجه نصیر طوسی

چکیده

بیش از یک دهه است که توسعه صنعتی مبتنی بر ساختار خوشه‌های صنعتی، به عنوان یک استراتژی نوین مورد برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کشورهای صنعتی در حال توسعه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت نقش خوشه‌های صنعتی در برنامه‌های توسعه اقتصادی، ارائه راهکارهایی به منظور بهبود، پیشرفت و توسعه خوشه‌ها همواره مسئله مورد توجه محققان و متخصصان این موضوع بوده است. هدف از پژوهش حاضر نیز ارائه راهکاری برای فرآیند قیمت‌گذاری محصول در این پدیده صنعتی-اقتصادی می باشد به گونه ای که ساختار مدل پیشنهادی بر پایه سازوکارها و فعالیت‌های اجزای تشکیل دهنده‌ی خوشه های صنعتی تعریف گردیده است.
فرآیند قیمت‌گذاری پیشنهادی بر اساس مفهوم بازی استکلبرگ و استراتژی قیمت‌گذاری تعرفه‌ای ارائه گردیده و به منظور حل مدل در سطوح تولیدی خوشه، از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک استفاده شده است. در پایان، عملکرد و کارایی مدل ارائه شده در قالب یک مثال عددی مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش تنظیم پارامتر تاگوچی مقادیر بهینه متغیرهای مدل ارائه گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از حل مدل پیشنهادی، قیمت بهینه عمده فروشی محصولات خوشه تعیین گردیده و هر بنگاه بر اساس مقدار بهینه تقاضای خود تعرفه مناسب خوشه را انتخاب می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pricing process in industrial clusters using genetic algorithm

نویسنده [English]

  • Fatemeh Mojibian 1

چکیده [English]

It’s more than one decade that industrial development based on the structure of industrial clusters as a new strategy has been planned and administrated by developed industrialized countries. Considering the importance of the role of industrial clusters in economic development programs, providing solutions to improve, progress and development of clusters has always been a concern for researchers and specialists.
The aim of this study is to provide a mechanism for pricing process of the product in this industrial-economic phenomenon; So that the structure of the proposed model is defined based on mechanisms and activities of the components of industrial clusters. The proposed pricing process is presented based on the concept of Stackelberg game theory and tariff pricing strategy, and in order to solve the model in production level of cluster, a meta-heuristic genetic algorithm is used. Finally, the performance and efficiency of the proposed model is studied in the form of a numerical example, and using the parameter tuning Taguchi method the optimal value of the model variables are presented. Based on the obtained results, the optimal wholesale price of cluster’s products are determined and each manufacturer select the appropriate tariff based on its optimal demand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial Cluster
  • Tariff Pricing
  • Stackelberg Game
  • Genetic Algorithm
  • Taguchi Method
آشتیانی، وحید؛ معرفی، ابولفضل؛ ایلانلو، مهدی (1392)، مدیریت خوشه‌های صنعتی، انتشارات مهر سجاد، چاپ اول.
عبدلی، قهرمان (1392)، نظریه بازی ها و کاربردهای آن (بازی های ایستا و پویا با اطلاعات کامل) ، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران، چاپ چهارم.
محتشمی، علی؛ فلاحیان نجف آبادی، علی (1392)، زمانبندی حمل و نقل کامیون ها در زنجیره تامین با درنظر گرفتن بارانداز تقاطعی و با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، سال یازدهم، شماره 31، صفحات 55-84.
References
Lee, W.J., Kim, D., (1993) Optimal and heuristic decision strategies for integrated product and marketing planning. Decision Science. 24 (6), pp. 1203–1214.
 
Li, M., Jiang, X. (2012), “Co-Opetition Pricing Game of Industrial Clusters based on Incomplete Information Cournot Model”, International Journal of Advancements in Computing Technology, Volume4, Number18, pp. 424-432.
 
Mousavi, S.M., Alikar, N., Akhavan Niaki, S.T., Bahreininejad, A., (2015), “Two tuned multi-objective meta-heuristic algorithms for solving a fuzzy multi-state redundancy allocation problem under discount strategies”, Applied Mathematical Modelling, Vol 39, pp. 6968-6989.
 
SeyedEsfahani, M.M, Biazaran, M., Gharakhani, M., (2011). A game Theoretic approach to coordinate pricing and vertical co-op advertising in manufacturer–retailer supply chains, European Journal of Operational Research, Vol 211, pp. 263–273.
 
Shy, Oz., (2008) “How to Price: A Guide to Pricing Techniques and Yield Management”, Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York.
 
Wang, Ch., Huang, R., Wei, Q., (2015), “Integrated pricing and lot-sizing decision in a two-echelon supply chain with a finite production rate”, International journal of production economics”, Vol. 161, pp.44-53.
 
Yue, D., You, F., (2014), “Game-Theoretic modeling and optimization of multi-echelon supply chain design and operation under Stacklberg game and market equilibrium”, Computers and Chemical Engineering, Vol 71, pp. 347-361.
 
Zhao, J., Wang, L., (2015), “Pricing and retail service decisions in fuzzy uncertainty environments”, Applied Mathematics and Computation, 250, pp. 580-592.
 
In Persian
Ashtiani, V., Moarefi, A., Ilanlo, M. (2013). Industrial Cluster Management, Mehr Sajad Publications, First Edition.
 
Abdoli, Gh. (2013). Game theory and its application (Static and Dynamic games with complete information), Tehran University Jahad Publishing Organization, Fourth Edition.
 
Mohtashami, A., Fallahian Najaf Abadi, A. (2014), Scheduling trucks transportation in supply chain regarding cross docking using meta-heuristic algorithms, Industrial Management Studies, Eleventh Year, No. 31, Pages 55-84.