نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف از هماهنگی در زنجیره تامین، ترغیب اعضای مستقل زنجیره به اتخاذ تصمیمات بهینه برای کل زنجیره تامین می باشد. در این مقاله، یک زنجیره تامین دو سطحی شامل یک خرده‌فروش و یک تامین‌کننده با تقاضای احتمالی در نظر گرفته شده است. تصمیمات اتخاذ شده توسط خرده فروش بر میزان کمبود زنجیره اثر گذاشته و در نتیجه بر سود تامین کننده و نیز کل زنجیره تامین تاثیرگذار است. ابتدا زنجیره تامین مورد بررسی در حالت‌های غیرمتمرکز و متمرکز مدل‌سازی شده و تصمیمات اعضا مشخص شده‌اند. سپس، به منظور هماهنگی زنجیره تامین، قرارداد تاخیر در پرداخت پیشنهاد شده است. بر اساس این قرارداد، خرده‌فروش بخشی از هزینه‌های سفارش را پس از زمان مجاز که مورد پذیرش دو عضو است پرداخت می‌نماید. با به کارگیری قرارداد تاخیر در پرداخت، سود کل زنجیره تامین افزایش یافته و همچنین سود اضافی حاصل از تصمیم‌گیری هماهنگ بین اعضا تقسیم می‌شود و در نتیجه پذیرش مدل هماهنگی توسط اعضای زنجیره را تضمین می‌کند. طبق مدل پیشنهادی، کمترین و بیشترین طول دوره قرارداد تاخیر در پرداخت نیز تعیین می‌شود. یکی از ویژگی-های قابل توجه در مدل هماهنگی ارائه شده، افزایش سود کل زنجیره تامین حتی بیشتر از مدل تصمیم‌گیری متمرکز می‌باشد. چند مثال عددی به منظور ارزیابی مدل هماهنگی پیشنهادی، مورد آزمایش قرار گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهند که مدل هماهنگی ارائه شده قادر به هماهنگی زنجیره تامین می‌باشد. همچنین بر اساس نتایج تحلیل حساسیت انجام شده، مشاهده می‌شود که حتی در شرایط عدم قطعیت بالای تقاضا، مدل ارائه شده قادر به هماهنگی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A mathematical model to coordination of review period and order-up-to level in a decentralized two level supply chain with delay in payment

نویسندگان [English]

  • samira ebrahimi 1
  • Seyyed-Mahdi Hosseini-Motalgh 2
  • Mohammadreza Nematollahi 3

1 ُSchool of Industrial Engineering, Iran university of science and technology

2 School of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology

3 School of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology

چکیده [English]

Supply chain coordination is one of the most important issues in the supply chain management. The aim of coordination is to encourage the supply chain members to make optimal decisions for the entire supply chain. In this article, a supply chain consisting of a single retailer and a single supplier is considered with stochastic demand. The retailer uses a periodic review inventory system for replenishment items. Firstly, the supply chain is investigated under decentralized and centralized decision-making models and the members’ decisions are determined. Afterward, a coordination scheme based on delay in payment is proposed. Under this contract, the retailer pays order costs after a permissible number of periods. By employing the delay in payment contract, supply chain profit improves and the extra benefit is shared between the members. Under the proposed model, the maximum and minimum acceptable delay-in-payments durations are determined. Several numerical examples are tested to evaluate the proposed model. The results show that the proposed coordination model is able to coordinate the supply chain. According to the results of sensitivity analysis, even under the high uncertainly, the proposed model is the ability to coordinate the supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain coordination
  • Inventory
  • Delay in payment
  • Periodic review inventory system