اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

لعیا الفت

مدیریت صنعتی استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/9693036/
layaolfatgamil.com
0000-0003-4550-8775

سردبیر

مقصود امیری

مدیریت صنعتی استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/9693220/?lang=en-gb
amiriatu.ac.ir
0000-0002-0650-2584

اعضای هیات تحریریه

کامران فیضی

مدیریت استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/9692756/
kamfeiziyahoo.com
54958266500

جمشید صالحی صدقیانی

مدیریت صنعتی استاد 'بازنشسته گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/902167/
sadaghianiatu.ac.ir
24477553500

لعیاا لفت

مدیریت صنعتی استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/9693036/
layaolfatgamil.com
0000-0003-4550-8775

مقصود امیری

مدیریت صنعتی استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/9693220/?lang=en-gb
amiriatu.ac.ir
0000-0002-0650-2584

ابوالفضل کزازی

مدیریت صنعتی استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/9693072/
kazaziatu.ac.ir
37117198000

منصور مومنی

مدیریت صنعتی استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mmomeni/?lang=fa-ir
mmoneniut.ac.ir
36806502700

اکبر عالم تبریز

مدیریت صنعتی استاد مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی

a.tabrizsbu.ac.ir
24337568600

مصطفی زندیه

مدیریت صنعتی استاد گروه مدیریت صنعتی و فن آوری اطلاعات دانشگاه شهیدبهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=385027
m_zandiehsbu.ac.ir
0000-0003-1209-9514

ابراهیم تیموری

مدیریت زنجیره تامین لجستیک دانشیار گروه سیستم های اقتصادی اجتماعی دانشگاه علم و صنعت

teimouryivst.ac.ir
teimoury@ivst.ac.ir
0000-0003-3083-1609

احمد ماکویی

مدیریت صنعتی استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علم و صنعت

ie.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=5392&sid=61&slc_lang=fa
ahmad.makuiicms.ac.ir
ahmad.makui@icms.ac.ir
0000-0001-6249-530X

محمد علی خاتمی فیروزآبادی

مهندسی صنایع استادگروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/9693070/
a.khatamiatu.ac.ir
a.khatami@atu.ac.ir
0000-0003-0903-6184

میر سامان پیشوایی

مهندسی صنایع دانشیار گروه مهندسی سیستم و زنجیره تامین دانشگاه علم و صنعت ایران

www.pishvaee.com
pishvaeeiust.ac.ir
0000-0001-6389-6308

سید علی ترابی

مهندسی صنایع استاد گروه مدیریت صنایع دانشگاه تهران

indeng.ut.ac.ir/~satorabi
satorabiut.ac.ir

پیام حنفی زاده

مدیریت صنعتی دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/7706761/
hanafizadehgmail.com
0000-0002-5233-987X

اعضای هیات تحریریه بین المللی

جعفر رضایی

مدیریت تولید و زنجیره تامین دانشیار گروه مدیریت تولید و زنجیره تامین دانشگاه تکنولوژی هلند

www.tudelft.nl/tbm/over-de-faculteit/afdelingen/engineering-systems-and-services/people/associate-professors/dr-j-jafar-rezaei/
j.rezaeitudelft.nl
0000-0002-7407-9255

h-index: 34