نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

3 ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

چکیده

با پیشرفت شگرف عرصه ارتباطات درجهان، تغییر شکل و رفتار ‌اپراتورها و دیجیتالی شدن آنها که تا دیروز صرفاً سرویس‌دهنده بودند وهمچنین خلق تجربه‌ای متفاوت برای مشتریان اجتناب ناپذیر است.
هدف از مقاله حاضر، ایجاد مدل شبیه سازی هیبریدی سیستم دینامیک – عامل بنیان به منظور تحلیل درآمد اپراتور اول کشور در ورود به عرصه تولید پلتفرم های دیجیتال و توسعه اپلیکیشن های بومی می باشد .با استفاده از مدل پیشنهادی این مقاله، ابتدا ضرورت ورود اپراتورها به عرصه های دیجیتال و تولید اپلیکیشن های داخلی بیان شد. سپس عامل هایی که بر روی اکوسیستم تلفن همراه که تولید اپلیکیشن ها و توسعه پلتفرم های مورد نیاز را تحت تاثیر خود قرار می دهند تشریح شدند.
با بهره مندی از شبیه سازی هیبریدی سیستم دینامیک و عامل بنیان ، درآمد اپراتور اول کشور در ورود و یا عدم ورود به عرصه دیجیتال و تولید اپلیکیشن های بومی، بررسی شدند.
یافته حاکی از آن بود با ورود اپراتور به عرصه تولید اپلیکشن های بومی و اتخاذ رویکرد دیجیتال، گرایش مصرف کنندگان به سوی استفاده بیشتر از خدمات دیتا سوق یافت اما با توجه به تعرفه های متفاوت دیتا و صوت، درآمد اپراتور تا 2 سال آینده تغییر چندانی نخواهد داشت. با استفاده از رویکرد شبیه سازی هیبریدی ، می توان برخی عامل های دارای رفتار پویا را با مدل سیستم دینامیک و برخی که نیاز به بررسی جزیی تر دارند را با مدل عامل ینیان به صورت ترکیبی تحلیل نمود و سناریوهای مختلفی با میانگین خطای نسبی پایین تری ارائه داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Hybrid of System Dynamics- Agent Based Analysis of Mobile Operators Revenue The Case: Digital Service Entry of MCCI Company

نویسندگان [English]

  • Navid Nadimi 1
  • Abbas Toloei Eshlaghy 2
  • Mohammad Ali Afshar kazemi 3

1 Department of Industrial Management' Central Tehran Branch' Islamic Azad University ' Tehran' Iran

2 , Department of Industrial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 . Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, , Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

With the tremendous progress in communications in the world, the transformation and
behavior of mobile operators and their digitalization, which in the past were only
service providers, as well as the creation of different experiences for customers, is
inevitable.The purpose of this study is to create a hybrid simulation of system
dynamics and agent based model in order to analyze the revenue of the first operator in
the country to enter the field of digital platform and development of native
applications. Using the model proposed, first operators need to enter the digital area
and produce native applications was expressed. Then, the factors that affect the mobile
ecosystem which, affect the production of applications and the development of
required platforms were described. By utilizing hybrid simulation of system dynamics
and agent based modeling, the income of mobile operator in entering and not entering
the digital arena and producing native applications were examined. The results show
that with the entry of the operator into the field of production of native applications
and the adoption of digital approach, consumers tended to use more data services, but
due to different tariffs for data and voice, the operator's income up to 2 Next years will
not change much.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Platform
  • Digitalization
  • System Dynamics
  • Hybrid Simulation
  • Agent Based Modeling
خدادادکاشی، فرهاد ؛  خیابانی، ناصر ؛  جانی،سیاوش. (1391). تحلیل و بررسی تأثیر ساختار بازار بر بهره وری صنایع ایران
خانزادی، مصطفی.  (1397). مدلسازی ترکیبی در پروژه های ساخت با استفاده از ترکیب رویکردهای شبیه سازی پویایی سیستم و مدلسازی عامل محور. نشریه علمی مهندسی و ساخت,ص157-173.
دانایی فرد، حسن ؛ الوانی، مهدی و آذر، عادل.  (1389). روش شناسی مقاله کیفی در مدیریت، رویکرد جامع.
روشنی، سعید.  (1397). کاربرد مدل سازی عامل بنیان در تحلیل سیستم های پیچیده اجتماعی.
سعیدی، علی اصغر.  (1385). اثرات ارتباط پایدار بر رفتار مصرف کننده: مطالعه موردی استفاده کنندگان موبایل در ایران.
مشیری، سعید ؛ مروت، حبیب و نصیری، عباس.  (1397). بررسی تأثیر افزایش قیمت سوخت بر قیمت برق با استفاده از مدل سازی عامل بنیان بازار برق
شفیعی،  احسان.  (2013). مدل سازی یکپارچه مبتنی بر عامل بنیان و پویایی شناسی سیستم ها برای شبیه سازی سیالات پایدار.
عظیمی،  پرهام. (1395). معرفی مدل های شبیه سازی عامل بنیان ، ص20
فرقانی،  محمد مهدی.  (1395). فرآیند اهلی سازی تکنولوژی رسانه ای
مشایخی،  علی نقی. (1397). پویایی سیستم ها (تفکر سیستمی) ص 70
مظفری، محمد هادی. (1391). مدل سازی پدیده نوظهور ثانویه در شبیه سازی اجتماعی مبتنی بر عامل های هوشمند.
نعامی،  عبداله (2015). تحلیل دینامیکی رفتار مصرف کننده. ژورنال بین المللی اقتصاد، مدیریت و تجارت
 
 .References
 
. Borshchev, A. (2017). From System Dynamics and discrete event to
practical agent based modeling.
 
Lorenz, T. a. (2006). Toward an orientation framework in multi-paradigm modeling. Proceeding of the 24th International Conference System Dynamics Society.
 
Macal M., N. J. (2006). introduction to agent based modeling and simulation.
 
Twomey and Cadman. (2002). Agent-based modelling of customer behavior in the telecoms and media markets.
 
Schieritz, N. a. (2003). Emergent structures in supply chains-a study integrating agent-based and system dynamics modeling. 36th Annual Hawaii International Conference on System Sciences.
 
Sterman, J. D. (2000). Business Dynamics.
 
Wallentin, G. (2016). Dynamic hybrid modelling: Switching between AB and SD designs of predator-prey model. Ecological modeling.
 
Wang, J. (2013). An agent-based hybrid service delivery for coordinating internet of things. Journal of Network and Computer Applications.
 
Feng Jin (2013). A Primary Digital Dam Simulation System for an Arch Dam
 
Machuca, J.A.D. (2000). Transparent-box business simulators: An aid to manage the complexity of organizations. Simulation & Gaming
 
Kamien, M., I. & N. L. Schwartz (2001), Market Structure & Innovation: A Survey,Journal of Economic Literature, PP. 1-37.
 
T.L.J. Broekhuizen (2019), Digital platform openness: Drivers, dimensions and outcomes.
 
Venugopal.M (2020), Finding new revenue streams: The impact of digital transformation on telcos.
 
Wang.J (2017), Big data in telecommunication operators: data, platform and practices.
 
Rumeser.D (2016), Key Challenges of System Dynamics Implementation in Project Management.
 
Popkov.T (2018), Multi-approach Simulation Modeling: Challenge of the Future.
 
Wallentin.G & Neuwirth.C (2017), Dynamic hybrid modelling: Switching between AB and SD designs of a predator-prey model.