تحلیل هیبریدی سیستم دینامیک – عامل بنیان درآمد اپراتورهای تلفن همراه مطالعه موردی: ورود به عرصه دیجیتال شرکت همراه اول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی -سیستم هادانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، تهران، ایران

3 داﻧﺸﯿﺎر، ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

10.22054/jims.2021.57381.2584

چکیده

با پیشرفت شگرف عرصه ارتباطات درجهان، تغییر شکل و رفتار ‌اپراتورها و دیجیتالی شدن آنها که تا دیروز صرفاً سرویس‌دهنده بودند وهمچنین خلق تجربه‌ای متفاوت برای مشتریان اجتناب ناپذیر است.
هدف از مقاله حاضر، ایجاد مدل شبیه سازی هیبریدی سیستم دینامیک – عامل بنیان به منظور تحلیل درآمد اپراتور اول کشور در ورود به عرصه تولید پلتفرم های دیجیتال و توسعه اپلیکیشن های بومی می باشد .با استفاده از مدل پیشنهادی این مقاله، ابتدا ضرورت ورود اپراتورها به عرصه های دیجیتال و تولید اپلیکیشن های داخلی بیان شد. سپس عامل هایی که بر روی اکوسیستم تلفن همراه که تولید اپلیکیشن ها و توسعه پلتفرم های مورد نیاز را تحت تاثیر خود قرار می دهند تشریح شدند.
با بهره مندی از شبیه سازی هیبریدی سیستم دینامیک و عامل بنیان ، درآمد اپراتور اول کشور در ورود و یا عدم ورود به عرصه دیجیتال و تولید اپلیکیشن های بومی، بررسی شدند.
یافته حاکی از آن بود با ورود اپراتور به عرصه تولید اپلیکشن های بومی و اتخاذ رویکرد دیجیتال، گرایش مصرف کنندگان به سوی استفاده بیشتر از خدمات دیتا سوق یافت اما با توجه به تعرفه های متفاوت دیتا و صوت، درآمد اپراتور تا 2 سال آینده تغییر چندانی نخواهد داشت. با استفاده از رویکرد شبیه سازی هیبریدی ، می توان برخی عامل های دارای رفتار پویا را با مدل سیستم دینامیک و برخی که نیاز به بررسی جزیی تر دارند را با مدل عامل ینیان به صورت ترکیبی تحلیل نمود و سناریوهای مختلفی با میانگین خطای نسبی پایین تری ارائه داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Hybrid Analysis of System Dynamics- Agent Based Modeling of Mobile Operators Revenue Case Study: Digital Service entry of MCCI Company

نویسندگان [English]

  • Navid Nadimi 1
  • Abbas Toloei Eshlaghy 2
  • Mohammad Ali Afshar kazemi 3
1 PhD Candidate of Industrial Management, Center Branch of Azad University
2 Prof, Department of Industrial Management, Faculty of Economy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Phd. Department of Industrial Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: With the tremendous progress in communications in the world, the transformation and behavior of mobile operators and their digitalization, which in the past were only service providers, as well as the creation of different experiences for customers, is inevitable.
Method: The purpose of this study is to create a hybrid simulation of system dynamics and agent based modeling in order to analyze the revenue of the first operator in the country to enter the field of digital platform and development of native applications. Using the model proposed in this article, first the need for operators to enter the digital arena and produce native applications was expressed. Then, the factors that affect the mobile ecosystem that affect the production of applications and the development of required platforms were described. Benefiting from hybrid simulation of system dynamics and agent based modeling, the income of mobile operator in entering and not entering the digital arena and producing native applications were examined.
Result: The findings showed that with the entry of the operator into the field of production of native applications and the adoption of digital approach, consumers tended to use more data services, but due to different tariffs for data and voice, the operator's income up to 2 Next years will not change much.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digitalization
  • Hybrid simulation
  • System Dynamics
  • Agent Based Modeling
  • Platform