نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

توسعة صنایع با محوریت منافع اقتصادی باعث به وجود آمدن آسیبهایی در حوزههای
محیطزیست و اجتماع شده. این نگرانیها موجب پیدایش مفهومی سهبعدی از توسعة بر پایه اقتصاد،
نامیده میشود. یکی از صنایعی که همواره به » توسعة پایدار « محیطزیست و اجتماع شده است که
کرات از محصولات آن استفاده می شود، صنعت معدن است. استخراج و استحصال مواد معدنی با
چالش های بسیاری در زمینة توسعة مواجه است. با توجه به این موارد و با توجه به اینکه در مباحث
راهبردی مانند توسعة پایدار، یکی از مراحل مهم کنترل عملکرد می باشد. هدف این تحقیق ارائه یک
ابزار مناسب جهت ارزیابی توسعة پایدار در صنعت معدن می باشد. بدین منظور پس از انجام مطالعات
نظری، کارت امتیازی متوازن به عنوان ابزار مناسب در این راه شناخته شده و پس از آن شاخص های
بین المللی ارزیابی توسعة پایدار در صنعت معدن با استفاده از نظر خبرگان و با توجه به شرایط این
صنعت در کشور ایران، غربال شده و در منظرهای کارت امتیازی متوازن قرار گرفته اند. در پایان نیز با
استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی وزن اهمیت منظرهای کارت امتیازی و شاخص های آن به دست
آمده اند تا ابزاری کمی در اختیار سازمان های فعال در صنعت معدن قرار گیرد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the sustainability of mining industry by using balance scorecard-AHP approach

نویسندگان [English]

  • akdar alam tabriz
  • amirsalar mohammadi
  • mir saman pishvaee

چکیده [English]

Economic Development of countries caused damages in environment and society. This issue created three dimensional concept for development, based on economy, society and environment that named as a sustainable development. Mining industry is one of the industries that always faced with challenges of sustainable development. Based on this issue and based on need for evaluation tools in sustainable development, this article is specified to recommending suitable tool for evaluating sustainability of development in mining industry. For this purpose after investigation of literature, balance scorecard recognized as a suitable tool, then international indicators are localized based on the expert opinion and Iran mining industry situation, and put in BSC aspects. Finally by using AHP method importance weight of BSC aspects and indicators calculated for recommending quantitative tool to mining industry organizations

کلیدواژه‌ها [English]

  • : balance scorecard
  • Sustainable Development
  • mining industry
  • AHP
اصغرپور، محمدجواد، تصمیم گیری های چند معیاره، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران،
.1000
.0 نورتون، کاپلان، نقشة استراتژی تبدیل دارایی های نامشهود به پیامدهای مشهود، اکبری
. حسین، سلطانی مسعود، ملکی امیر، تهران: گروه پژوهشی صنعتی آریانا، 1000
.0 . قاسمی، بهروز، مدیریت استراتژیک، تهران: انتشارات هیات، . 100
.. . قدسی پور، سیدحسن، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1000
5. Azapagic, A. developing a framework for sustainable development indicators for the mining and mineral industry, Journal of cleaner production, 12, 639-662, 2003.
6. Callens, I., & Tyteca, D. Methods toward indicator of sustainable development for firms A productive efficiency perspective, Ecological economics, 28, 41-53, 1998.
7. Can Unal and Mucella G. Guner. Selection of ERP suppliers using AHP tools in the clothing industry, international journal of clothing science and technology, 21(4), 239-251, 2008.
8. Carter, C.R., Ragers, D.S. A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory, International journal of physical distribution & logistics management. VOL 38 No. 5, 2008. pp. 360-387, 2008.
9. Crabtree, A.D., DeBusk, G.K. The effect of adopting the balanced scorecard on shareholders return, Advances in accounting, incorporating advances in international accounting, 24, 8-15, 2008.
10. Davis, S., Albrighte, T. An investigation of the effect of balanced scorecard implementation on financial performance, Management accounting research, 15, 135-153, 2003.
11. Defee, C.C., Esper, T., Mollenkopf, D. Leveraging closed-loop orientation and leadership for environmental sustainability, Supply chain management: An international journal, 14(2), 87-98, 2009.
12. Golusin, M., Ivanovic, O.M., Teodorivic, N. The review of the achieved degree of sustainable development in South Eastern Europe-The use of linear regression method, Renewable and sustainable energy reviews, 15, 766-772, 2011.
13. GRI Sustainability reporting guidelines & Mining and metals sector supplement, RG Version 3.0/MMSS final version, 2000-2010.
14. Hilson, G., Murck, B. sustainable development in mining industry: clarifying corporate perspective, Resource policy, 26, 227-238, 2000.
15. Kamal M. Al-Subhi Al-Harbi. Application of AHP in project management, international journal of project management, 19, 19-27, 1999.
16. Kaplan, R.S., Norton, D.P. Transforming the balanced scorecard from performance measurement to strategic management: part 1, Accounting horizons, 15(1), 87-104, 2001.
17. Kumah, A. sustainability and gold mining in the developing world, Journal of cleaner production, 14, 315-323, 2005.
18. ]Laurence, D., Establishing a sustainable mining operation: an overview, Journal of cleaner production, 19, 278-284, 2011.
23 مطالعات مدیریت صنعتی، سال یازدهم، شماره 22 ، بهار 22
19. Malkina-Pykh, I.G. integrated assessment models and response function models: pros and cons for sustainable development indices design, Ecological indicators, 2, 93-108, 2002.
20. [Roldan, A.B., Valdes, A.C. proposal and application of sustainable development index, Ecological indicators, 2, 251-256, 2002.
21. Searcy, C. the role of sustainable development indicators in corporate decision-making, international institute for sustainable development, 2009.
22. Shah, A.A., Qureshi, S.M., Bhutto, A., Shah, A. Sustainable development through renewable energy-the fundamental policy dilemmas of Pakistan, Renewable and sustainable energy reviews, 15, 861-865, 2011.
23. Sharma and Bhagwat. An integrated BSC-AHP approach for supply chain management evaluation, Measuring Business excellence, 11(3), 57-68, 2007.
24. Sinclair, P., “Describing the elephant”: A framework for supporting sustainable development processes, Renewable and sustainable energy reviews, 15, 2990-2998, 2011.
25. Wiersma, E. For which purposes do managers use balanced scorecard? An empirical study, Management accounting research, 20, 239-251, 2009.
26. Wilson, J., Tyedmers, P., Pelot, R. contrasting and comparing sustainable Development indicator metrics, Ecological indicators, 7, 299-314, 2006.
27. Yucheng Dong, Yinfeng Xu, Hongiy Li, Min Dai. A comparative study of the numerical scales and the prioritization methods in AHP, European journal of Operation Research, 186, 229-242, 2008.
28. http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatIsGRI/.