عوامل موثر بر شاخص بی‌ثباتی در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: صنعت فلزات اساسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی مالی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشیار ،گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار ،گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

4 استادیار،گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

10.22054/jims.2021.57264.2581

چکیده

بازار سرمایه به خصوص بازار بورس و اوراق بهادار همانند سایر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری دارای ریسک بوده و تحت تأثیر سرریز نوسانات و بی ثباتی‌ها از سایر بازارها می‌باشد. این أمر در مواجه با سایر متغیرهای کلان اقتصادی موجب ایجاد بی‌ثباتی در بازار بورس می‌گردد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش‌ تلاطم شرطی، به بررسی عوامل موثر بر شاخص بی‌ثباتی در بخش صنعت فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. بدین منظور از داده‌های ماهانه فرودین ماه 1388 تا فروردین ماه 1399 استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر این است که، نوسانات در بخش صنعت توسط عواملی نظیر مناقشات سیاسی و مشکلات بین‌المللی ایران ایجاد شده و بر اثر نوسانات بازارهای موازی نظیر نفت، طلا و ارز تقویت می‌شوند. براساس نتایج حاصل از پژوهش‌، عوامل خارج از صنعت بورس به دلیل عدم توسعه‌یافتگی بازار بورس در ایران؛ تاثیر بیشتری از عوامل درون شرکتی در تلاطم و بی‌ثباتی بازار بورس دارند.از نقطه نظر تجزیه و تحلیل‌های انجام شده، مهمترین اثر و عامل ایجادکننده نوسانات، بخش تنش‌های سیاسی و روابط بین‌الملل در ایران می باشد که دارای اثرات غیرقابل کنترل بر بازارهای موازی در ایران می‌باشد و در نهایت اثر همه آنها در بازار بورس منعکس می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The factors affecting on instability index in Tehran Stock Exchange (Case Study: Basic Metals Industry)

نویسندگان [English]

  • hassan hadipour 1
  • Seyyed Ali paytakhti oskooe 2
  • Yaghoub Alavi Matin 3
  • Kamaleddin Rahmani 4
1 Department of Financial engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Department of Economics, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran (Corresponding Author)
3 Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
4 Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The capital market, especially the stock market, is as risky as any other investment activity and is affected by overflow fluctuations and instabilities from other markets. In the face of other macroeconomic variables, this causes instability in the stock market. In the present study, using conditional turbulence method, the factors affecting on instability index in basic metals industry sector of Tehran Stock Exchange was investigated and presented. For this purpose, monthly data from April 2009 to April 2020 were used. The results of the present study indicate that fluctuations in the industrial sector are caused by factors such as political conflicts and international problems in Iran and are strengthened by fluctuations in parallel markets such as oil, gold and currency. According to the results of the research, factors outside the stock market industry due to the underdevelopment of the stock market in Iran; From the point of view of the analyzes performed, the most important effect and factor causing fluctuations is the section of political tensions and international relations in Iran, which has effects. It is uncontrollable on parallel markets in Iran and ultimately the effect of all of them is reflected in the stock market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instability Index
  • Tehran Stock Exchange
  • GARCH Models