نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد،گروه مدیریت صنعتی ، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران

چکیده

رویکردهای نرم تحقیق در عملیات متاثر از پارادایم تفسیری در مسائلی که شامل ذینفعان متعدد با دیدگاه‌های متفاوت و تضاد منافع می‌باشند از توانمندی بالایی برای ساختاردهی و به دنبال آن بهبود مسائل برخوردار هستند. این روش‌ها با تعریف مسئله و مدلسازی مشارکتی به ساختاردهی و بهبود شرایط آشفته اقدام می‌کنند. در این مطالعه روش‌شناسی‌ سیستم‌های‌ نرم به عنوان یکی از معروف‌ترین روش‌های تحقیق در عملیات نرم در دو سطح مورد استفاده قرار گرفته است. در ابتدا با استفاده روش‌شناسی سیستم‌های نرم فرایندمحور، فرایند دخالت در سیستم ارتقاء شغلی کارکنان یک شرکت فعال در حوزه نفت و گاز طراحی شده است. در ادامه به کمک روش سیستم‌های نرم محتوامحور نارضایتی کارکنان از این سیستم بر اساس جها‌ن‌بینی‌های متنوع مدیران وکارمندان بررسی شده است. در این مرحله شرایط به منظور بیان آزادانه دیدگاه‌های افراد در سطوح قدرت متفاوت سازمان فراهم شده است. سپس تعاریف بنیادین و مدل‌های مربوطه در قالب مدل ایده‌آل نهایی جمع‌بندی شده است. در پایان با ایجاد فهم مشترک اقدام توافقی از طریق مذاکره برای کاهش میزان نارضایتی کارکنان از سیستم ارتقاء شغلی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Combined Soft System Methodology in Two Levels to Improve Employees’ Promotion System

نویسندگان [English]

 • Alireza Moumivand 1
 • Adel Azar 2
 • Abbas Toloie Eshlaghy 3

1 Doctoral student of industrial management , Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran, Iran

2 Professor Department of Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Department of Industrial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Soft OR from pluralist paradigm has effective approaches to structure and improve problem situations with different stakeholders’ worldviews and conflict of interests. The approaches, structure and improve messy situations. In this study, we used Soft System Methodology (SSM) as a popular soft approach at two levels. First, we applied Soft System Methodology process (SSMp) to plan the systemic intervention process in the employee promotion System of an oil and gas company. Then, Soft System Methodology content (SSMc) was used to investigate the content of the company's employee promotion system that caused employees’ dissatisfaction. By considering managers’ and employees’ worldviews, three root definitions were made. At this phase, fair condition to present different points of view was applied. So, employees with different organizational power levels expressed their opinions openly. Finally, stakeholders’ participation through the discussion helped to build an agreed model and a root definition, and agreed actions for addressing defects of the employee promotion system were proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Soft system Methodology
 • Process
 • Content
 • Promotion system
 1. آذر، عادل.، خسروانی، فرزانه؛ و جلالی، رضا. (1392). تحقیق در عملیات نرم: رویکردهای ساختاردهی به مسئله، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
 2. اسماعیل پور، رضا.، آذر، عادل؛ و شاه‌محمدی، محمد. (1396). ارائه مدل ساختاری تفسیری از شاخص‌های انتخاب تأمین‌کننده مبتنی بر مسئولیت اجتماعی شرکت، مطالعات مدیریت صنعتی، شماره 15(47)، ص 45-70.
 3. عبدلی مسینان، فائزه؛ و تقوی فرد، محمدتقی. (1399). تأثیر ویژگی‌های شبکه اجتماعی سازمانی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی‌گری فعالیت‌های تسهیم دانش، مطالعات مدیریت صنعتی، شماره 18(57)، ص 175-212.
 4. علی محمدی اصل، ابراهیم.، بافنده زنده، علیرضا؛ و تقی زاده، هوشنگ. (1399). تدوین استراتژی‌های دانشگاه آزاد اسلامی تبریز با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم، مطالعات مدیریت صنعتی، شماره 18(58)، ص 247-278.
 5. Basahel, S., & Córdoba-Pachón, J.-R. (2021). An enhanced use of Soft Systems Methodology (SSM) in Mode 2 to explore online distance education in Saudi Arabia. Journal of the Operational Research Society, 1-14.
 6. Checkland, P. (1999). Soft Systems Methodology: A 30-year Retrospective. Systems Thinking. Systems practice, A1-A66.
 7. Checkland, P., & Holwell, S. (1998). Action research: its nature and validity. Systemic Practice and Action Research, 11(1), 9-21.
 8. Checkland, P., & Poulter, J. (2006). Learning for action: a short definitive account of soft systems methodology and its use for practitioner, teachers, and students. (Vol. 26): Wiley Chichester.
 9. Checkland, P., & Scholes, J. (2000). Soft systems methodology in action: Including a 30-year retrospective. Journal of the Operational Research Society, 51(5), 648-648.
 10. Checkland, P., & Winter, M. (2006). Process and content: two ways of using SSM. Journal of the Operational Research Society, 57(12), 1435-1441.
 11. Costello, P. J. (2003). "Action research": A&C BlackHanafizadeh, P., & Mehrabioun, M. (2017). Application of SSM in tackling problematical situations from academicians’ viewpoints. Systemic Practice and Action Research, 1-42.
 12. Hanafizadeh, P., Mehrabioun, M., & Mostasharirad, A. (2020). The Necessary and Sufficient Conditions for the Solution of Soft Systems Methodology. Philosophy of Management, 1-32.
 13. Hanafizadeh, P., & Zadeh, R. V. (2015). "Vendor selection using soft thinking approach: A case study of national Iranian south oil company". Systemic Practice and Action Research, 28(4), 355-381.
 14. Holm, L. B., Bjornenak, T., Kjaeserud, G. G., & Noddeland, H. (2017). "Using discrete event simulation and soft systems methodology for optimizing patient flow and resource utilization at the surgical unit of radiumhospitalet in Oslo, NORWAY". Paper presented at the Simulation Conference (WSC), 2017 Winter.
 15. Howick, S., & Ackermann, F. (2011). Mixing OR methods in practice: Past, present and future directions. European Journal of Operational Research, 215(3), 503-511.
 16. Jackson, M. C. (2003). Systems thinking: Creative holism for managers: Wiley Chichester.
 17. Kotiadis, K., & Tako, A. A. (2018). Facilitated post-model coding in discrete event simulation (DES): A case study in healthcare. European Journal of Operational Research, 266(3), 1120-1133.
 18. Lehaney, B., & Taylor, S. (1997). Soft modelling approaches to simulation model specification. INF, 21(4), 607-612.
 19. Mingers, J. (2006). Realising systems thinking: knowledge and action in management science: Springer Science & Business Media.
 20. Mingers, J., & Rosenhead, J. (2004). Problem structuring methods in action. European Journal of Operational Research, 152(3), 530-554.
 21. Mingers, J., & Taylor, S. (1992). The use of soft systems methodology in practice. Journal of the Operational Research Society, 43(4), 321-332.
 22. Munro, I., & Mingers, J. (2002). The use of multimethodology in practice—results of a survey of practitioners. Journal of the Operational Research Society, 53(4), 369-378.
 23. Novani, S., & Mayangsari, L. (2017). Soft Systems Agent-Based Methodology: Multi-methods Approach Between Soft Systems Methodology and Agent-Based Modeling Agent-Based Approaches in Economics and Social Complex Systems IX (pp. 165-176): Springer.
 24. Rosenhead, J., & Mingers, J. (2001). Rational analysis for a problematic world revisited: Problem structuring methods for complexity, uncertainty and conflict: Wiley Chichester.
 25. Sankaran, S., Rowe, W., & Cady, P. (2017). Developmental progress in conducting action research. Systems Research and Behavioral Science, 34(5), 609-617.
 26. Scholes, J., & Checkland, P. (1990). Soft systems methodology in action. Chichester, Wiley, 876, 910.
 27. Smyth, D. S., & Checkland, P. B. (1976). Using a systems approach: the structure of root definitions. Journal of applied systems analysis, 5(1), 75-83.
 28. Williams, T. (2009). Management Science in Practice: JW.
 29. Wilson, B. (1984). Systems: concepts, methodologies, and applications: John Wiley & Sons, Inc.
 30. Winter, M. (2006). Problem structuring in project management: an application of soft systems methodology (SSM). Journal of the Operational Research Society, 57(7), 802-812.
 31. Winter, M., & Checkland, P. (2003). Soft systems: a fresh perspective for project management. Paper presented at the Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Civil Engineering.