نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یزد )نویسنده مسئول(

2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه

چکیده

این مقاله مسأله زمانبندی تولید و تحویل را با هم درنظرمیگیرد و سعی در یکپارچهساازی ایان دو مساأله دارد
سفارش خردهفروشان شامل انواع مختلف محصولات بوده که در یک مرکز توزیع کنناده پاردازش مای شاوند
پس از تکمیل سفارش در این مرکز، محصولات در پنجره زمانی به خردهفروش تحویل داده مای شاود، در غیار
این صورت مرکز توزیعکننده باید جریمه انحراف از پنجره زمانی را به خردهفروش بپردازد هدف از حال ایان
مسأله تعیین توالی تولید، نیاز خردهفروش به وسیله نقلیه ناهمگن، ترتیب ملاقات خرده فروشان با توجه به پنجره
زمانی تحویل، میباشد در این مقاله، یک مدل برنامه ریازی غیرخطای عادد صاحیت مخاتلئ اراهاه شاده اسات
بطوریکه هزینه ی کل شامل هزینه مسیریابی، هزینه ثابت وسیله نقلیه و هزیناه جریماه انحاراف از پنجاره زماانی
کمینه گردد برای حل مدل اراهه شده در این مقاله از دو رویکرد حلکننده CPLEX نرم افزار GAMS-24-1 و الگوریتم آزادسازی لاگرانژ استفاده شده است در ابتادا باا اساتفاده از نموناه م اال هاای متفااوت کاارایی
الگوریتم آزادسازی لاگرانژ در اندازههای کوچک اثبات شده و جهت به دسات آوردن یاک حال بهیناه قابال
قبول در اندازههای بزرگ در یک بازه زمانی قابل قبول از این الگوریتم استفاده میشود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Integrating the production scheduling and delivery problems by vehicle routing approach with heterogeneous flee

نویسندگان [English]

  • Mohammad bagher fakhrzad, 1
  • Zohre Noormogamadzade 2

چکیده [English]

This paper considers production scheduling and delivery problem together and is trying to integrate both of them. Retailers order includes different types of products that have been processed at a distribution center. After completing the order process at the distribution center, products are delivered to the retailer in window time; otherwise the distribution center is required to pay the penalty cost of window time to the retailer. The aim of solving this problem is to determine the production sequence, retailer need to heterogeneous vehicles and the visiting sequence of retailers with respect to the delivery window time. In this paper, a mixed integer linear programming model is provided in which the total cost, including the cost of vehicle routing, fixed costs and penalty costs have been minimized.in order to solve the proposed mathematical model , two approaches of CPLEX solver of GAMS software and Relaxation Lagrangian algorithm have been used. At first, by using different samples, the efficiency of Lagrangian Relaxation algorithm had been confirmed in small sizes, and then it is used in order to obtain an acceptable optimal solution in large sizes in a reasonable period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production scheduling and delivery
  • Vehicle routing
  • Lagrangian Relaxation algorithm
  • Time window
  • Heterogeneous fleet
Potts, CN. “Analysis of a heuristic for one machine sequencing with release dates and delivery times”. Operations Research, Vol. 28, pp. 1436–41, 1980.
Lee, CY., Chen ZL. “Machine scheduling with transportation considerations”. Journal of Scheduling, Vol. 4, pp. 3–24, 2001.
Sung, CS., Kim YH. “Minimizing due date related performance measures on two batch processing machines”. European Journal of Operational Research, Vol. 147, pp. 644–56, 2003.
Chang, YC., Lee CY. “Machine scheduling with job delivery coordination”. European Journal of Operational Research, Vol. 158, pp. 470–87, 2004.
Li, CL., Vairaktarakis, G., Lee, CY. “Machine scheduling with deliveries to multiple customer locations”. European Journal of Operational Research, Vol. 164, pp. 39–51, 2005.
Lin, BMT., Cheng, TCE., Chou, ASC. “Scheduling in an assembly-type production chain with batch transfer”. Omega, Vol. 35, pp. 143–51, 2007.
Yan, S., Tang, CH. “Inter-city bus scheduling under variable market share and uncertain market demands”. Omega, Vol. 37, pp.178–92, 2009.
Day, JM., Wright PD., Schoenherr, T., Venkataramanan M., Gaudette K. “Improving routing and scheduling decisions at a distributor of industrial gases”. Omega, Vol. 37, pp. 227–37. 2009.
Qi, X. “A logistics scheduling model: inventory cost reduction by batching”. Naval Research Logistics, Vol. 52, pp. 312–20, 2005.
Amstrong, R., Gao, S., Lei, L. “A zero-inventory production and distribution problem with a fixed customer sequence”. Annals of Operations Research, Vol. 159, pp. 395–414, 2008.
Naso, D., et al. “Genetic algorithms for supply-chain scheduling: a case study in the distribution of ready-mixed concrete”. European Journal of Operational Research. Vol. 177, pp. 2069-2099, 2007.
611 مطالعات مدیریت صنعتی، سال سیزدهم، شماره 83 ، پاییز 49
Chen, Z. L. “Integrated production and outbound distribution scheduling: review and extensions”. Operations research, Vol. 58, pp. 130–148, 2010.
Low, C., Li, R.k., Chang, C.M. “Integrated scheduling of production and delivery with time window”. International Journal of production Research. Vol. 51, pp. 897-909, 2013.
Fisher, M. L. “The Lagrangian Relaxation Method for Solving Integer Programming Problems”. Manage. Vol. 50, pp. 1861–1871, 2004.