نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تهران

چکیده

امروزه شرکت­ها پذیرفته­ اند که نگهداری و تعمیرات یک عنصر تجاری سود­آور است و بنابراین، نقش نگهداری و تعمیرات در سیستم­ها تولیدی مدرن مهم­تر شده است. سیستم نگهداری و تعمیرات نقش مهمی در دستیابی به اهداف سازمانی و بهبود شاخص­های قابلیت اطمینان، کاهش زمان توقف تجهیزات، کیفیت تولیدات، افزایش بهره­وری، ایمنی تجهیزات و غیره ایفا می­کند. در همین راستا، نگهداری و تعمیرات و استراتژی­های آن از اهمیت ویژه­ای در صنعت برخوردار هستند. در نتیجه هدف اصلی این پژوهش انتخاب بهترین استراتژی نگهداری و تعمیرات با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی(FA)، تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روش ترجیح براساس تشابه با راه حل ایده­آل (TOPSIS) در پالایشگاه نفت شهر ری می­باشد. با توجه به اینکه متغیرهای بسیاری از قبیل ایمنی، هزینه، ارزش­افزوده و ... در انتخاب یک استراتژی نگهداری و تعمیرات موثرند، در پژوهش حاضر ابتدا به کمک مرور ادبیات و نظرات کارشناسان نگهداری و تعمیرات، این متغیرها شناسایی و سپس توسط تکنیک AHP و  TOPSIS به انتخاب بهترین استراتژی نگهداری و تعمیرات پرداخته شده است و سعی در ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود سیستم نگهداری و تعمیرات پالایشگاه منتخب شده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Using hybrid approach FA, AHP and TOPSIS for selecting and ranking the appropriate maintenance strategies

نویسندگان [English]

  • Mohsan Shafiee Nick Abadi 1
  • Habib Farajpour Khanaposhtani 2
  • Hossein Eftekhari 3
  • Aliasghar Sadadadi 4

چکیده [English]

Today, companies have accepted that the maintenance and repairs are profitable business elements and therefore, the role of maintenance and repairs has become more important in modern manufacturing systems.
Maintenance and repair play important roles in achieving organizational goals and improving the indicators of reliability, reducing the equipment downtime, products quality, increasing productivity, safety equipment and etc. In this regard, the maintenance and repairs and their strategies have the particular importance in the industry. As a result, the main purpose of this study is selecting and ranking the best repairs and maintenance strategies using a combination of confirmatory factor analysis methods (FA), AHP and TOPSIS in oil refinery of Ray. According to that many variables such as safety, cost, added value, etc. are affective in choosing a maintenance and repairs strategy, in the present study at first has been identified these variables by the aid of literature review and experts opinion and then has been addressed to select the best maintenance strategy by AHP and TOPSIS techniques and try to offer suggestions for improving refinery maintenance system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AHP
  • factor analysis
  • Maintenance Strategy
  • Ranking
  • TOPSIS
سلیمی، م داد.، افشار نسفی، ندروز و وحدانی، ندنام.) 1939 (. مدل تصمیمگیرو سازشی نهر اسهاس روش
TOPSIS نراو مسایل نرنامهریزو چند هدفه ریر طی نا م یاس نزرگ و سا تار نل کی زاویهدار تحت
شرایط عدم - . اطعیت. مسله مطالعات مدیریت صنعتی، سال دوازدهم، شماره 93 ، ص 161 19
رنانی،علی.،زارع،حویب و ندنیا، فروغ.) 1936 (. ارائهه الهه و مناسهب جدهت پیهاده سهازو سیسهتم
نهددارو و تعمیرات در کار انسات ط ت لید پی سته نا رویکرد مدلهاو تصمیم گیرو و نرنامه-
- . ریزو آرمانی فازو. مسله مطالعات مدیریت صنعتی، سال یازدهم، شماره 91 ، ص 13 122
Bevilacqua, M., & Braglia, M. (2000). The Analytic Hierarchy Process applied to maintenance strategy Selection. Reliability Engineering & System Safety, 70(1): 71-83.
Campbell, J.D., & Reyes-picknell, J. (1995). Strategies for Excellence in Maintenance Management. Productivity prsee portland, Oregon pages- 185.
Fruchter, B. (1954). Introduction to Factor Analysis. Oxford, England: Van Nostrand.
Gandhare, B.S., & Akarte, M. (2012). Maintenance Strategy Selection. In Ninth AIMS International Conference on Management Proceedings, 1330-1336.
Gwo-Hshiung, T., Tzeng, g. h., & huang, j. j.(2011). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. CRC press.
Hwang, C.L., & Yoon, K. (1981). Multiple Attribute decision making. Springer.
Lattin, J.M ., Carrol, J.D., & Green, P.E. (2003). Analyzing Multivariate data. Thomson Brooks / Cole Pacific Grove, CA.
Madu,c.n., & kuei,c.(1994). Optimum information technology for socioeconomic development. Information management & computer security, 2(1): 4-11.
Moubray, J. (1997). Reliability-Centred Maintenance. Butterworth Heinemann.

Mobley, K., Higgins, L., & Wikoff, D. (2008). Maintenance Engineering Handbook. Mcgraw Hill Professional.
Sharma, R.K., kummar, D., & kumar, p. (2005), FLM to Select Suitable Maintenance Strategy in Process Industries Using MISO Model. Journal of Quality in Maintenace Strategy in Process Industries Using MISO Model, 11(4): 359-374.
Shyjith, K., Ilagkumaran, M., & kumanan, S. (2008). Multi-Criteria Decision Making Approach to Evaluate Optimum Maintenance Strategy in Textile Industry. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 14(4): 375-386.
Siew-Hong, D., & Kamaruddin, S. (2012). Selection of Optimal Maintenance Policy by Using Fuzzy Multi Criteria Decision Making Method. presented at the 2012. International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Istanbul Turkey, 435-443.
sullivan, G.P. (2004). Operation & Maintenance Best Practices : A Guide to Achieving operational Efficiency. Pacific Northwest National Laboratory.
Thompson, B. (2004). Exploratory and Confirmatory Factor Analysis: Understanding Concepts and applications. American Psychological Association.
Wang, L., Chu, J., & Wu, J. (2007). Selection of Optimum Maintenance Strategies Based on a fuzzy Analytic Hierarchy Process. International Journal of Production Economics, 107(1): 151-163.
yeh,c.h., & chang,y.h.(2009). Modeling subjective evaluation for fuzzy group multi criteria decision making. European journal of operational research, 194(2): 464-473.
Zaeri, M.S., Shahrabi, J., Pariazar, M., & Morabbi, A. (2007). A combined Multivariate Technique and Multi Criteria Decision Making to Maintenance Strategy Selection. In Industrial Engineering and Engineering Management, 2007 IEEE International Conference on, 621-625.
Zaim, S., Turkylmaz, A., Acar, M.F., Al-turki, U., & Demirel, O.F. (2012). Maintenace Strategy Selection Using AHP and ANP Algorithms: a case study. journal of quality in maintenance engineering, 18(1): 16-29.