اثر هماهنگی استراتژیک بین استراتژی منابع انسانی، استراتژی سرمایه انسانی و استراتژی رفتار سازمانی بر عملکرد سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان

چکیده

مطرح شدن موضوع مدیریت استراتژیک منابع انسانی موجب بهبود فهم پژوهشگران رشته مدیریت منابع انسانی از روابط میان استراتژی سازمان، سرمایه انسانی، استراتژی منابع انسانی و عملکرد شرکت گردیده است. در این زمینه یکی از مباحث کلیدی که همچنان مبهم باقی مانده عبارت است که درک فرایندها و مکانیزم هائی که از طریق آنها اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان تاثیر می گذارد. به نظر می رسد با توجه به اهمیت استراتژی های سازمان و اثر مستقیم آنها بر عملکرد آن یکی از مسائلی که می تواند اثر قابل توجهی بر نحوه اثر گذاری اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان داشته باشد هماهنگی میان استراتژی های منابع انسانی، سرمایه انسانی و رفتار سازمانی است.
هدف اصلی این پژوهش بررسی  اثر هماهنگی استراتژیک بین استراتژی منابع انسانی، سرمایه انسانی و رفتار سازمانی بر عملکرد سازمان است که در این راه دو فرضیه اصلی و 8 فرضیه فرعی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های تابعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران می باشند که در زمان انجام پژوهش فعال بوده اند. نمونه آماری این پژوهش نیز 34 شرکت می باشند که با استفاده از روش طبقه بندی تصادفی متناسب انتخاب گردیده اند.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر آن است که وجود هماهنگی بین استراتژی منابع انسانی پیمانکارانه با استراتژی های سرمایه انسانی ویژه و استراتژی رفتار سازمانی رقابت مدار و همچنین بین استراتژی منابع انسانی متعهدانه با استراتژی های سرمایه انسانی محوری و استراتژی رفتار سازمانی مشتری مدار باعث افزایش عملکرد سازمان می گردد. در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده آن است که هماهنگی استراتژیک میان استراتژی های منابع انسانی، سرمایه انسانی و رفتار سازمانی اثر قابل توجهی بر عملکرد سازمان خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the coordination between Human Resource Strategy, Human Capital Strategy and Organizational Behavior Strategy on Organizational Performance

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Akbar Afjahe 1
  • Reza Sepahvand 2
چکیده [English]

Introducing strategic human resource management makes human resource management researcher the understood about the relationships between corporate strategy, human capital, human resource strategy and firm performance. One of the key mysterious subjects in this field appears to be understanding of processes and mechanisms that human resource management practices influence firm performance through them. It seems that with regard to importance of corporate strategies and their effect on firm performance, coordination between human resource, human capital and organizational strategies is one of the issues that can have significant effect on the relationship between human resource management practices and firm performance.
The main purpose of of this paper is to investigate the effect of the strategic cooperation between human resource, human capital and organizational behavior strategies on the firm performance. Data analysis shows that the firm performance would improve if there were
Coordination between human resource strategy and human capital strategy and  organizational behavior strategy and also between human resource strategy and human capital strategy and organizational behavior strategy.
Finally, the results show that strategic coordination between human resource strategy and human capital and organizational behavior have significant effect on the firm performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Strategic Coordination
  • Strategic Reference Point
  • Human Resource
  • Performance