نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی و رییس پژوهشکده مدیریت سما (استاد مشاور)

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی (بازاریابی) دانشگاه علامه طباطبایی (محقق)

چکیده

مقاله حاضر نتیجه میدانی است که با هدف بررسی تاثیر هماهنگی استراتژی های بازاریابی بین الملل با ابعاد محیطی سازمان و زیر سیستمهای بازاریابی بین الملل بر عملکرد صادراتی شرکتهای صادر کننده خدمات فنی و مهندسی صورت گرفته است.
جامعه آماری تحقیق شرکت های صادر کننده خدمات فنی و مهندسی بوده که بر اساس روش نمونه گیری غیر احتمالی قضاوتی 41 شرکت به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند که حدود 95 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور را تحت پوشش قرار می دهند.
نتایج تحقیق نشان می دهد که دو متغیر هماهنگی بیرونی و هماهنگی درونی و اثر تعاملی آنها بر عملکرد صادراتی اثر می گذارند. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر هماهنگی درونی نسبت به هماهنگی بیرونی بر عملکرد صادراتی بیشتر است. مدل کمی تحقیق نیز که حاصل تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام می باشد نشان می دهد که سهم متغیر هماهنگی درونی در پیش بینی عملکرد صادراتی شرکتها، 225% بوده ولی سهم متغیر هماهنگی بیرونی 162% بوده که خود تائید کننده تاثیر بیشتر متغیر هماهنگی درونی بر عملکرد صادراتی شرکتها می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A model of alignment between international marketing strategy with organizational contextual dimensions and international marketing subsystems and its effect on export performance (case study: engineering and technical services industry)

نویسندگان [English]

  • Hasan Ghasemi 1
  • Seyed Mohammad A’arabi 2
  • NabiAllah Dehghan 3

چکیده [English]

This paper is consequence of field survey that is done for studying the effect of alignment between international marketing strategy and organizational contextual dimensions and international marketing subsystems on export performance of engineering and technical services firms.
The statistical population is engineering and technical services exporter firms that is selected 41 firms as statistical sample by judgment sampling of nonprobability sampling methods. This sample covers 95 percent of Iranian engineering and technical services export. The results illustrate the internal and external alignment variables affect export performance of engineering and technical services firms, separately and mutually. Also, the results show that the effect of internal alignment is more than the effect of external alignment. In addition, the research quantitative model come from multiple stepwise regression analysis displays that the portion of internal alignment variable in predicting export performance is .225, but the portion of external alignment variable is .162 that this result appreciated the more effect of internal alignment on firms export performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alignment
  • International marketing
  • Organizational Contextual Dimensions
  • Export Performance