نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه کار قزوین

چکیده

دانشگاه و سایر مجموعه های آن سازمانی با رسالت مشخص است که ارزیابی عملکرد آنها در خصوص استفاده بهینه از منابع و برآوردن هر چه بیشتر اهداف، ضرورت دارد. از طریق سنجش عملکرد می توان ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت و حداقل نمودن منابع ورودی، وضعیت موجود را بهبود  بخشید. در این راستا ارزیابی کارایی دانشکده های دانشگاه، بررسی علل کارایی و ناکارایی آنها و برنامه ریزی مناسب برای اصلاح و هدایت واحدهای ناکارا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مدل تحلیل پوششی داده ها روشی ناپارامتریک برای اندازه گیری کارایی فنی مجموعه ای از واحدهای همگن است. در این مقاله با توجه به اهمیت دانشگاه ها به عنوان بزرگترین مراکز آموزش عالی در کشور، کارایی دانشکده های دانشگاه شهید بهشتی به روش تحلیل پوششی داده ها با استفاده از مدل CCR مضربی ورودی محور در دو حالت ساده و استفاده از اوزان برای ورودی ها و خروجی ها و بر اساس مدل برنامه ریزی آرمانی(با چهار روش حداقل کردن متغیر انحرافی، حداقل کردن مجموع متغیرهای انحرافی، حداقل کردن حداکثر میزان انحراف و برنامه ریزی خطی چند هدفه) طی دوره تحصیلی 1386-1382 اندازه گیری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تحلیل پوششی داده ها بر اساس مدل برنامه ریزی آرمانی در مقایسه با مدل های کلاسیک توانایی بالاتری در تمایز میان واحدهای تصمیم گیری و ارائه وزن های واقعی دارد. یافته های تحقیق طی دوره مورد بررسی حاکی از ناکارایی دانشکده حقوق و کارایی دانشکده های علوم، مدیریت و حسابداری و علوم زمین بر اساس شاخص های در نظر گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Efficiency Evaluation Faculties of Shahid Beheshti University using Composed Approach of DEA and Goal Programming Model

نویسندگان [English]

  • Akbar Alam Tabriz 1
  • Razieh Faraji 2
  • Hesam Saiedy 3

چکیده [English]

University is an organization with specific mission that needs to be evaluated for optimal using of resources and achieving to goals. To improve the status quo, by performance assessment could recognized weakness and strength and minimized input of resources. Thus, university has to know efficiency of faculties and to study cause of its efficiency and inefficiency, then to improve and to conduct faculties of inefficiency by using suitable programming. DBA model is nonparametric frontier method for measuring of performance and technical efficiency of comparable sets in converting similar inputs to similar outputs. In this paper, according to importance of university, largest higher education center in country, efficiency of Shahid Beheshti University’s faculties is evaluated by DBA using CCR model in two cases and with weights for inputs and outputs based on goal programming (min deviation variable, min sum deviation variables, min max deviation and multi objective LP) in period of 1382-1386. DBA based on goal programming has more power for separating and presenting real weights from classic models (CCR). Finding of research presented law faculty was inefficient, and earth, science and management and account faculties were top faculties based on observed indices in this period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relative Efficient
  • Non-parametric Method
  • DBA
  • Goal Programming