نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی، یزد. (مسئول مکاتبات)

2 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده

تحلیل پوششی داده ها یکی از روشهای پرکاربرد در زمینه ارزیابی و محک زنی کارایی نسبی مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیری همگن با ورودی ها و خروجی های مشابه می باشد. در این روش برای افزایش قدرت تمایز بین واحد های کارا و ناکارا بایستی تعداد واحدهای مورد ارزیابی مناسب با تعداد متغیرهای ورودی و خروجی باشد. رعایت نکردن این اصل باعث می شود که در ارزیابی نهایی تعداد زیادی از واحدها کارا و در مدل های پایه تحلیل پوششی داده ها تفکیک مناسب واحدها به درستی انجام نشود. در این پژوهش اساس مدل سازی تکنیک تحلیل پوششی داده ها تشکیل داده ولی به منظور افزایش دقت در ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیری و شناسایی دقیق واحدهای کارا و ناکارا از یک مدل که از ترکیب تکنیک تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی آرمانی طراحی و ساخته شده است استفاده و عملکرد واحدها از منظر این مدل سنجیده شده است. واحدهای مورد ارزیابی این پژوهش مربوط به شعب یکی از بانک ها می باشد که نتایج حاصل از آن توانایی - بالاتر مدل ترکیبی را در تفکیک واحد های بانکی نسبت به مدل های پایه ای نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation the Data Envelopment Analysis/Goal Programming Integrated Model for Improves Decision making Unit’s Efficiency Measurement (Case study: the Bank Branches)

نویسندگان [English]

  • Mohamad Hosein Tahari Mehrjardi 1
  • Dariush Farid 2
  • Hamid Babaei Meybodi 3

چکیده [English]

Data Envelopment Analysis (DEA) has been a very popular method for measuring and benchmarking relative efficiency of peer Decision Making Units (DMUs) with multiple input and outputs. However, some problems have also appeared as the applications of DEA advance. One of inter-related problems that has long been known is the lack of discrimination power. The lack of discriminating power problem occurs when the number of DMUs under evaluation is not large enough compared to the total number of inputs-outputs. In this situation, classical DEA models often yield solutions that identify too many DMUs as efficient. In this study the base of the modeling is technique Data Envelopment Analysis But in order to increase accuracy in assessing banks performance and identify the inefficiency and efficiency units, designing a model that combines data envelopment analysis and Goal Programming and also performance of the banks are measured in this perspective. The results of this study showed the higher ability of the presented model toward the basic models to separate the banking units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Data Envelopment Analysis
  • Goal Programming