نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، (مسئول مکاتبات)

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

حباب قیمتی پدیده ای است که در آن قیمت یک دارایی به طور فزاینده و با روندی غیر منطقی افزایش می یابد. نتایج تحقیقات نشان می دهد حباب ها ماهیتی غیر خطی دارد و معمولا روشهای معمول تعیین قیمت سهام از قبیل روش ارزش فعلی، روش ضریب قیمت به سود هر سهم و ... نمی تواند به خوبی ارزش سهم را تعیین نماید. در نگرش معمول و غیر سیستمی، رویکردی آبشاری یا خطی به پدیده ها مدنظر قرار می گیرد ولی در نگرش سیستمی که حاصل تفکر سیستمی است رویکرد غیر خطی اتخاذ می گردد. در این تحقیق حباب در صنعت خودرو و از دیدگاه نظریه سیستمی و با استفاده از یکی از متدولوژی های این نظریه یعنی پویایی سیستم ها مورد بررسی قرار گرفته است. هر چه سرعت تغییر پنداشت سرمایه گذاران نسبت به یک سهم زیادتر باشد بی ثباتی در قیمت نیز بیشتر خواهد بود. همچنین خریدهای عمده به علت اینرسی زیادی که دارند موجب یک جو روانی خاص شده و سهام داران کوچک را همراه با خود به حرکت در آورند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling Stock Prices Bubbles by System Dynamics for the Car Manufacturing Industry

نویسندگان [English]

  • Ali Saeedi 1
  • Javad Shabzendedar 2

چکیده [English]

Price bubble is a phenomenon in which the assets prices go up considerably. The research shows that bubbles have Non-Linea characteristic, and common methods of stock valuation such a Discounted cash flow models and relative models, usually are unable to evaluate stock values. Common and Non-Systemic approach ha linear and cascading perspective for considering phenomenon bi systemic approach has Non-Linear approach. In this research, stock prices bubble in auto industry is considered by systemic thinking and is modeled by system dynamics approach. Two influencing factors are tested in the paper: belief changes speed and block purchasing. Bot factors make the stock more volatile; so, the higher the speed and the larger the amount, the greater the stock volatility. Also, bloc transaction causes sentimental atmosphere among investors and pushes retail investors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Market
  • Price Bubbles
  • System Dynamics
  • Dynamic Hypothesis. JEL Classifications: G12
  • C6