نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت

2 دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این پژوهش، برنامه ریزی تولید ادغامی چند کارخانه ای برای تولید محصولات فاسد شدنی مانند هدیه های
سال نو، تقویم ها و سررسید ها با استفاده از سیاست تعویق در شرایط عدم قطعیت، تعیین می شود. فرایند تولید
این محصولات با اعمال مفهوم تعویق، به دو مرحله ی تولید محصول نهایی و نیمه ساخته تقسیم می گردد.
بنابراین سه فعالیت تولیدی شامل تولید مستقیم، تولید محصول نیمه ساخته و مونتاژ نهایی وجود دارد. همچنین،
یک مدل بهینه سازی استوار جهت حل برنامه ریزی تولید ادغامی این محصولات، گسترش داده می شود.
مجموعه ای از داده های واقعی شرکت تولید کننده انواع سالنامه در تهران به نام شرکت " سالنامه نیک" جهت
اعتبار سنجی و نشان دادن کارایی مدل، مورد استفاده قرار می گیرند. نتایج محاسباتی، به خوبی نشان می دهند که
مدل این مقاله می تواند برای مسائل واقعی برنامه ریزی تولید ادغامی کارخانه های تولیدی مشابه در شرایط عدم
قطعیت پارامترها، کاربرد مناسبی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A robust optimization model for multi-site aggregate production planning of perishable products under conditions of uncertainty with postponement policy

نویسندگان [English]

  • Adel Aazami 1
  • Ahmad Makui 2

چکیده [English]

In this paper, multi-site aggregate production planning for the production of perishable products such as gifts of New Year, calendars and maturities by postponement policy in uncertainty conditions is determined. The production process for these products is proposed to be divided into two phases including the production of final and semi-finished products with applying the concept of postponement. So, there are three production activities, including direct production, the production of semi-finished products and final assembly. Also, a robust optimization model to solve aggregate production planning problem for these products is developed. Finally, a set of real data from a calendar producing company in Tehran called “NIK Calendar” are used to validate and show the efficiency of the proposed model. Results show that the proposed model of this paper can use for similar factories which are active in the field of aggregate production planning with considering uncertainty in the parameters

کلیدواژه‌ها [English]

  • robust optimization
  • aggregate production planning
  • perishable products
  • postponement policy
Aviv, Y., & Federgruen, A. (2001a). Capacitated multi-item inventory systems with random and seasonally fluctuating demand: implications for postponement strategies. Management Science, 47(4), 512–531.
Aviv, Y., & Federgruen, A. (2001b). Design for Postponement: A Comprehensive Characterization of Its Benefits Under Unknown Demand Distributions. Operations Research, 49(4), 578-598.
Awudu, I., & Zhang, J. (2013). Stochastic production planning for a biofuel supply chain under demand and price uncertainties. Applied Energy, 103, 189-196.
Bai, D., Carpenter, T., & Mulvey, J. (1997). Making a Case for Robust Optimization Models. Management Science, 43(7), 895-907.
Baykasoglu, A. (2001). MOAPPS 1.0: Aggregate production planning using the multiple-objective tabu search. International Journal of Production Research, 39(16), 3685-3702.
Bertsimas, D., & Sim, M. (2003). Robust discrete optimization and network flows .Mathematical Programming, 98(1-3), 43-71.
Garg, A., & Tang, C. S. (1997). On postponement strategies for product families with multiple points of differentiation. IIE Transactions, 29, 641–650.
Ghasemy Yaghin, R., Torabi, S. A., & Fatemi Ghomi, S. M. T. (2012). Integrated markdown pricing and aggregate production planning in a two echelon supply chain: A hybrid fuzzy multiple objective approach. Applied Mathematical Modelling, 36(12), 6011-6030.
Høyland, K., & Wallace, S .W. (2001). Generating Scenario Trees for Multistage Decision Problems. Management Science, 47, 295-307.
Jabbarzadeh, A., Fahimnia, B., & Sheu, J.-B. (2015). An enhanced robustness approach for managing supply and demand uncertainties. International Journal of Production Economics.

93
Jang, Y. J., Jang, S. J., Chang, B. M., & Park, J. (2002). A combined model of network design and production/distribution planning for a supply network. Computers & Industrial Engineering, 43, 263-281.
José Alem, D., & Morabito, R. (2012). Production planning in furniture settings via robust optimization. Computers & Operations Research, 39(2), 139-150.
Leung, S. C. H., & Chan, S. S. W. (2009). A goal programming model for aggregate production planning with resource utilization constraint. Computers & Industrial Engineering, 56(3), 1053-1064.
Leung, S. C. H., & Ng, W. L. (2007a). A goal programming model for production planning of perishable products with postponement. Computers & Industrial Engineering, 53(3), 531-541.
Leung, S. C. H., & Ng, W. L. (2007b). A stochastic programming model for production planning of perishable products with postponement. Production Planning & Control, 18(3), 190-202.
Leung, S. C. H., Tsang, S. O. S., Ng, W. L., & Wu, Y. (2007c). A robust optimization model for multi-site production planning problem in an uncertain environment. European Journal of Operational Research, 181(1), 224-238.
Mirzapour Al-e-hashem, S. M. J., Malekly, H., & Aryanezhad, M. B. (2011). A multi-objective robust optimization model for multi-product multi-site aggregate production planning in a supply chain under uncertainty. International Journal of Production Economics, 134(1), 28-42.
Mulvey, J. M., & Ruszczynski, A. (1995). A new scenario decomposition method for large-scale stochastic optimization. Operations Research, 43, 477–490.
Mulvey, J. M., Vanderbei, R. J., & Zenios, S. A. (1995). Robust optimization of large-scale systems. Operations Research, 43, 264–281.
Niknamfar, A. H., Niaki, S. T. A., & Pasandideh, S. H. R. (2014). Robust optimization approach for an aggregate production–
مدل بهینه سازی استوار برای برنامه ریزی تولید ادغامی چند کارخانه ای... 93
distribution planning in a three-level supply chain. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 76(1-4), 623-634.
Pagh, J. D., & Cooper, M. C. (1998). Supply chain postponement and speculation strategies: How to choose the right strategy. Journal of Business Logistics, 19, 13–33.
Park, Y. (2005). An integrated approach for production and distribution planning in supply chain management. International Journal of Production Research, 43, 1205-1224.
Rahmani, D., Ramezanian, R., Fattahi, P., & Heydari, M. (2013). A robust optimization model for multi-product two-stage capacitated production planning under uncertainty. Applied Mathematical Modelling, 37(20-21), 8957-8971.
Van Hoek, R. I. (2001). The rediscovery of postponement a literature review and directions for research. Journal of Operations Research, 19, 161-184.
Wang, R. C., & Fang, H. H. (2000). Aggregate production planning in a fuzzy environment. International Journal of Industrial Engineering Theory, Applications, and Practice, 7, 5-14.
Wang, R. C., & Fang, H. H. (2001). Aggregate production planning with multiple objectives in a fuzzy environment. European Journal of Operational Research, 133, 521-536